uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ ЗБІРНИКУ (КАТЕГОРІЯ Б) «НАУКОВИЙ ВІСНИК КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 16 2023

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до публікації у фаховому збірнику (категорія Б)

«НАУКОВИЙ ВІСНИК КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»ВИПУСК 16 2023

ПРО ЗБІРНИК
Засновник: Кременецька обласнагуманітарно-педагогічна академіяім. Тараса Шевченка.
Свідоцтво Державної реєстраційної служби України: КВ № 21699-1599 ПР від 13.10.2015 р.
Періодичність: 2 рази на рік.
ISSN: 2410-2075 (print).
Фахова реєстрація (категорія «Б»):Наказ МОН України № 1166від 23 грудня 2022 р. (додаток 3).
Галузь знань: Педагогічні науки.
Спеціальності: «011 Освітні, педагогічні науки», «012 Дошкільна освіта», «013 Початкова освіта», «014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)», «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)», «016 Спеціальна освіта», «017 Фізична культура і спорт».
Мови видання: українська,англійська, польська.
Наукове видання розміщене на сайтібібліотеки ім. В. Вернадського врозділі «Наукова періодика України»
Збірник наукових праць містить статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної педагогіки в умовах реалізації новітніх освітніх програм, особистісно-професійної позиції педагога у новій парадигмі виховання тощо. Опубліковані результати наукових досліджень різних напрямів педагогічної науки можуть бути корисними для науковців, вихователів, учителів, викладачів та студентів закладів вищої освіти.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті у Випуску 16 за 2023 рік необхідно не пізніше 2 травня 2023 року:
Заповнити довідку про автора (посилання)
На електронну адресу naukovyi_visnyk@journals.kogpa.te.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог, такопію квитанції про сплату публікаційного внеску.
Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Вартість публікації – 1100 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання після 17 липня 2023 року.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Друкована версія збірника буде відправлена авторам, які замовлять друкований примірник, після 31 липня 2023 р.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail naukovyi_visnyk@journals.kogpa.te.ua
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
Технічні вимоги:
Текстовий редактор MS Word, шрифт – Тіmes New Roman, № 14 через 1,5 інтервал, без табуляцій і переносів.
Параметри сторінки: формат А 4, поля – усі 2 см.
Абзацний відступ – 1,25 см.
Обсяг статті – 10–20 сторінок. Кількість авторів – не більше трьох.
Схеми, композиції, що складаються з окремих елементів, фігур, рисунків та інших об’єктів угруповувати як один об’єкт.
Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ».
Структура статті:
Індекс УДК – указується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм.
Мовою статті:
Назва статті – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, до десяти слів.
Прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) статті повністю – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру.
Відомості про автора(ів) – вчене звання, науковий ступінь, посада; повна офіційна назва установи (установ)
– курсив; адреса електронної пошти.
ORCID ID (Реєстрація за посиланням); вирівнювання по центру.
Анотація – 1800 символів з пробілами, курсив.
Ключові слова – 5−7 слів, курсив.
Основний текст статті – у структурованому вигляді із виділенням наступних елементів (виділити їх напівжирним шрифтом):
Постановка проблеми;
Аналіз останніх досліджень і публікацій;
Формулювання мети статті;
Виклад основного матеріалу (з повним обґрунтуванням отриманих результатів);
Висновки (з перспективами подальших розвідок із напряму).
Список використаних джерел – укладається в алфавітному порядку мовою оригіналу з дотриманням вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302: 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).
Бібліографічні посилання в тексті – джерела подаються у квадратних дужках (наприклад, [3, с. 43], [11, с. 39-43]).
Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел. Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додати цифровий ідентифікатор DOI (у разі наявності).
Згадування прізвищ у розділі Аналіз останніх досліджень і публікацій потрібно подавати за прикладом: В. Іваненко, К. Степаненко (ініціал перед прізвищем)
Англійською мовою:
Назва статті – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, до десяти слів.
Прізвище, ім’я автора(ів) статті повністю – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру.
Відомості про автора(ів) – відомості про автора(ів), місце роботи (курсив), вирівнювання по центру.
Анотація (Abstract) – обсягом не менше 2500 знаків із пробілами, включаючи ключові слова, має бути написано якісною англійською мовою згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз, курсив.
Abstract має містити такі елементи:
Проблема – Introduction.
Мета – Purpose.
Методи дослідження – Methods.
Основні результати дослідження – Results.
Наукова новизна результатів дослідження − Originality.
Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion.
Ключові слова (Key words) – 5-7 слів, курсив.
Текст англомовної анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. При формуванні резюме варто уникати використання електронних перекладачів.
References – повинен бути оформленим згідно стилю APA (American Psychological Association). Для усіх джерел, які в списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію та додатково перекласти англійською, а переклад розмістити у квадратні дужки; у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. На сайті УКРЛІТ.ORG можна транслітерувати український текст в латиницю.

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі.