uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВИЙ ВІСНИК ВІННИЦЬКОЇ АКАДЕМІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ»

НАУКОВИЙ ВІСНИК ВІННИЦЬКОЇ АКАДЕМІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ»

запрошує до публікації наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, практичних працівників, хто цікавиться науковими досягненнями у галузі педагогічних та психологічних наук.

ПРО ЖУРНАЛ
У журналі висвітлюються результати досліджень з широкого кола проблем з педагогічних та психологічних наук: методології педагогічної науки, історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки; історії психології, загальної психології, педагогічної психології, психології індивідуальних відмінностей, психології особистості, психології праці, соціальної й організаційної психології, юридичної психології та корекційної психології.
Засновник: КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».
Періодичність: 2 рази на рік.
Мови публікацій: українська, англійська.

КАТЕГОРІЯ Б
Видання включене до Переліку наукових фахових видань України в категорії «Б» відповідно до Наказу МОН України № 1166 (додаток№ 3) від 23 грудня 2022 р. зі спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 015
«Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 016 «Спеціальнаосвіта»,053 «Психологія».

ISSN
2786-7536 (Print)
2786-7528 (Online)

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Головним редактором видання є Матохнюк Людмила Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», Україна.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті у № 3/2023 Наукового вісника Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія» необхідно до 2 травня 2023року:

 • Заповнити довідку про автора (посилання)
 • На електронну адресу ped-psy@journals.academ.vinnica.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Не приймаються статті, які вже були надруковані в інших виданнях або запропоновані до публікації кільком виданням водночас, а також роботи, які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Вартість публікації становить 1000 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail ped-psy@journals.academ.vinnica.ua

ТЕРМІНИ
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
Електронна версія журналу буде розміщена у відкритому доступі на сайті виданняпісля 2 липня 2023р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 2 серпня 2023 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
Порядок елементів статті:

 • шифр УДК;
 • прізвище та ім’я (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), адреса установи, емейл автора (усіх співавторів), індекс ORCID – двома мовами (українською та англійською).
 • назва статті (напівжирним шрифтом) – двома мовами (українською та англійською).
 • розширена структурована анотація наукової статті подається розміром не менше 1800 знаків та має включати всі обов’язкові структурні елементи поданої статті
 • двома мовами (українською та англійською).

Якщо стаття не українською чи англійською мовою, то подається ще і мовою статті.

 • список використаних джерел мовою оригіналу (посилання на літературні джерела подаються в алфавітному порядку, з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);
 • References (транслітерація).

СТРУКТУРА ТЕКСТУ СТАТТІ
Текст статті повинен мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Текст статті повинен бути набраний у редакторі WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5; береги – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25.
Обсяг статті – не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друк. знаків).
У формулах використовуються тільки загальноприйняті символи. Всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву. При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

Приклад оформлення за посиланням

Редакція журналу
КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 13
Час роботи: Пн-Пт 09:00–18:00 (крім святкових днів)

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті.