uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «НАУКОВІ ПРАЦІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 3 (56) / 2023

Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва

з фаховим науковим журналом категорії «Б»
«НАУКОВІ ПРАЦІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 3 (56) / 2023

Наукове видання «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Педагогічні науки» започатковане з метою оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі педагогіки.
Відповідно до Наказу МОН України № 1166 від23 грудня 2022 року (додаток 3) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у категорії «Б» зі спеціальностей: «011 Освітні, педагогічні науки», «012 Дошкільна освіта», «013 Початкова освіта», «014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)», «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)», «016 Спеціальна освіта», «017 Фізична культура і спорт».
Усім статтям журналу присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта для індексування наукових статей DOI (10.32689/maup.ped).
Редакційна колегія фахового наукового журналу «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Педагогічні науки» запрошує авторів до опублікування результатів власних наукових досліджень на сторінках видання!

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ:
Для опублікування статті у науковому журналі «Наукові праці МіжрегіональноїАкадемії управління персоналом. Педагогічні науки» № 3 (56) за 2023 рік необхідно не пізніше 28 лютого 2023 року:

оформлену відповідно до вказаних вимог та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.
Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у журналі на платній основі і в порядку їх надходження та розгляду. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.
Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Публікаційний внесок становить 1100 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 31 серпня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 вересня 2023 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити обґрунтування мети і статистично оброблені результати власних наукових досліджень автора (авторів), що раніше не публікувалися в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.
Мова публікаціїукраїнська, англійська, німецька, французька, польська.
Загальні вимоги до оформлення статті:
1. В лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається:

 • шифр УДК;
 • Прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), адреса установи,
 • e-mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/) – двома мовами (українською та англійською);

2. Назву статті, анотацію та ключові слова подавати англійською та українською мовами. Обсяг кожної анотації – не менше 1800 символів з пробілами.

 • Відповідно до вимог наукометричних баз анотація має бути структурована як реферат, у якому зазначені: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.
 • Ключові слова подавати у називному відмінку загальною кількістю не менше трьох і не більше семи.

3. Текст статті повинен бути структурований та мати такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним):

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження (з описом матеріалів і методів дослідження, дизайну дослідження, етичних проблем і обмежень дослідження, а також обов’язково з повним обґрунтуванням, статистичною обробкою та обговоренням отриманих наукових результатів);
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках [1, c. 12–13]. Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою [1, c. 12–13; 3, с. 34; 5], сторінки вказуються при необхідності.
5. Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій на мові оригіналу (подається в алфавітному порядку і не нумерується, оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).
Список використаних джерел повинен включати декілька нових джерел (за останні 3 роки) і містити хоча б одну наукову роботу, опубліковану у журналі, що входить до наукометричних баз Scopus або Web of Science.
На кожне джерело зі списку літератури повинно бути хоча б одне посилання у тексті статті.
6. В кінці статті розміщується список використаних джерел англійською мовою, оформлений відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA(American Psychological Association). Назви україномовних джерел подаються транслітерацією, а в квадратних дужках – наводиться переклад.
Технічні вимоги:

 • текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD for WINDOWS), формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25;
 • обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок (оптимальний розмір статті – 20–24 тис. друкованих знаків);
 • не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т. д.;
 • у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;
 • всі таблиці, графіки та малюнки мають бути пронумеровані та мати назву;
 • при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим

Більш детальна інформація на сайті видання та в інформаційному листі