uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» № 2 (24), 2023

Шановні колеги!
Подовжено набір наукових статей

до фахового збірника наукових праць
«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ» № 2 (24), 2023

«Сучасні дослідження з іноземної філології» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 035 «Філологія», 014 «Педагогіка» згідно з Наказом МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (додаток 3).
Збірник наукових праць включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Редакція присвоює DOI (digital object identifier) для статей.

Засновник: Ужгородський національний університет

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЗБІРНИКА:

 • Мовознавство
 • Літературознавство
 • Методика викладання іноземних мов
 • Рецензії, презентації, огляди

Для опублікування статті у фаховому збірникунаукових праць № 2 (24), 2023 необхідно до29 вересня 2023 року:

Редакція наукового збірника здійснює зовнішнєта внутрішнє анонімне рецензування статей таперевірку на наявність плагіату. Післярецензування автори отримують реквізити дляоплати публікаційного внеску.
Обов’язковим є підтвердження оплатиелектронною поштою (надіслати фото або сканквитанції до редакції).
Кожному опублікованому матеріалу будеприсвоєно DOI.
Автори несуть відповідальність за точністьвикладених фактів, цитат і посилань.
Статті, оформлення яких не відповідає вказанимвимогам, до друку не приймаються.
Заборона використання наукових праць країниокупанта.
Забороняється цитування в тексті та внесеннядо бібліографічних списків тих джерел, якіопубліковані російською мовою в будь-якійкраїні, а також джерел іншими мовами, якщо вониопубліковані на території росії та білорусі.
Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімнерецензування статей та перевірку на наявністьплагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ
1. Рукопис подається у форматі *.doc, *.docx (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5. Поля ліворуч, вгорі, внизу – 2,5, праворуч – 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см.
2. Мови публікацій: українська, англійська, німецька, французька.
3. Обсяг статті – не менше 12 сторінок.
4. При використанні спеціальних шрифтів абосимволів їх додають окремими файлами;сторінки не нумеруються.
5. Згідно з вимогами МОН України публікації у фахових виданнях повинні супроводжуватись УДК, анотацією українською та англійською мовами і ключовими словами.
6. Індекс УДК розташовують над заголовком статтіокремим рядком, у лівому верхньому кутку безвідступів та абзаців.
7. У наступному рядку вказуються відомості проавтора:

 • праворуч (вирівнювання по правому краю текстунапівжирними літерами, курсивом) – ім’я тапрізвище автора
 • рядком нижче курсивом – науковий ступінь тавчене звання, посада та повна назва місцяроботи, номер ORCID
 • рядком нижче курсивом – місто, країна
 • усі відомості друкують у називному відмінку безвідступів та абзаців
 • номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).

8. Назва статті подається двома мовами(українською та англійською) без відступів таабзаців. Назва розташовується по центру,повинна відповідати змісту статті і містити небільше 12 слів.
9. Анотації подаються двома мовами (українськоюта англійською).

 • Розташовуються після назви статті, кегль – 14,міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Обсяг анотації: 1800 знаків кожна.
 • Анотації подаються одним абзацом безпідрозділів.
 • Кожна анотація містить: стислий зміст статті,ключові слова та не містить посилань налітературу.
 • Ключові слова (6-8 слів) подаються у називномувідмінку напівжирним шрифтом, не дублюються взаголовку, відповідають змісту роботи, розділенікомою.

*Якщо подана стаття німецькою або французькоюмовою, додатково наводяться назва, анотація таключові слова відповідною мовою.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ
Стаття повинна містити наступні структурнічастини напівжирним шрифтом: 1) Вступ (Introduction), що містить постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); 2) Методологія та методи дослідження (Methodology/Methods); 3) Виклад основного матеріалу дослідження (Results and Discussion) з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 4) Висновки з дослідження (Conclusions) і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках, де вказуються номер позиції у списку використаної літератури i сторінка: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються.
Ілюстрації та таблиці в статті нумеруються і супроводжуються назвою під малюнком (таблицею) по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.
У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (References), на яку посилається автор.
При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Після рецензування статті автор отримує реквізити для оплати публікаційного внеску.
Розмір внеску за публікацію статті становить 1000 грн за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 50 грн.
Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується.
Електронна версія наукового збірника планується до розміщення у відкритому доступі на сайті видання наприкінці листопада 2023 року.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований збірник. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Друкована версія збірника за бажанням авторів статей планується у грудні 2023 року.

КОНТАКТИ
Ужгородський національний університет,
факультет іноземної філології
Адреса редакції: Україна, м. Ужгород, вул. Університетська 14
Телефон редакції: +38 (097) 542 74 59
Електронна пошта: editor@philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua
Сторінка збірника: http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua/

Більш інформації на сторінці збірника та в інформаційному листі