uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 64 / 2023

Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва

з фаховим науковим журналом категорії «Б»
«ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА» ВИПУСК 64 / 2023

«Інноваційна педагогіка» – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627(додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук (011 – Освітні педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями), 016 – Спеціальна освіта).
Метою журналу «Інноваційна педагогіка» є висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками, долучення до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці.

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ:

 1. Загальна педагогіка та історія педагогіки.
 2. Теорія та методика навчання (з галузей знань).
 3. Корекційна педагогіка.
 4. Теорія і методика професійної освіти.
 5. Соціальна педагогіка.
 6. Теорія і методика управління освітою.
 7. Теорія і методика виховання.
 8. Дошкільна педагогіка.
 9. Теорія навчання.
 10. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Для опублікування статті у науковому журналі Випуск 64 / 2023 необхідно

 1. заповнити довідку про автора за посиланням.
 2. надіслати до редакції журналу електронною поштою статтю, оформлену згідно вимог, на адресу editor@innovpedagogy.od.ua не пізніше 27 жовтня 2023 року.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ.
Редакційна колегія журналу здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Рецензування статті триває не менше двох днів.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.
Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку від редколегії надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті необхідно обов’язково надіслати електронною поштою до редакції.
Вартість публікації становить 1100 гривень (до 10 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень.
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 29 грудня 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 січня 2024 р.
Наукова стаття повинна обов’язково містити такі неодмінні елементи:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
Висновки із цього дослідження і подальші перспективи в цьому напрямку.
Анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову (обсяг анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів); індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання.
Бібліографічний список. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад,
[3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
Мова публікацій: українська, англійська.
Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Технічні вимоги:

 1. Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, формату А4 (297 x 210), ліворуч – 30 мм, праворуч – 15 мм, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.
 2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
 3. Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

З прикладом оформлення статті можна ознайомитися на офіційному сайті видання за посиланням: http://www.innovpedagogy.od.ua/example

Контакти:
Редакція наукового журналу «Інноваційна педагогіка»
вул. Інглезі, 6/1, м. Одеса, Україна, 65101
Телефон: +380956610323
Час роботи редакції: Пн-Пт 08.00-17.00 (крім святкових днів)
Електронна адреса: editor@innovpedagogy.od.ua
Веб сайт: www.innovpedagogy.od.ua

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання.