uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ ЗБІРНИКУ (КАТЕГОРІЯ Б) «НАУКОВИЙ ВІСНИК КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 17 2023

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до публікації у фаховому збірнику (категорія Б)

«НАУКОВИЙ ВІСНИК КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» ВИПУСК 17 2023

ПРО ЗБІРНИК
Засновник: Кременецька обласнагуманітарно-педагогічна академіяім. Тараса Шевченка.
Свідоцтво Державної реєстраційної служби України: КВ № 21699-1599 ПР від 13.10.2015 р.
Періодичність: 2 рази на рік.
ISSN: 2410-2075 (print).
Фахова реєстрація (категорія «Б»):Наказ МОН України № 1166від 23 грудня 2022 р. (додаток 3).
Галузь знань: Педагогічні науки.
Спеціальності: «011 Освітні, педагогічні науки», «012 Дошкільна освіта», «013 Початкова освіта», «014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)», «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)», «016 Спеціальна освіта», «017 Фізична культура і спорт».
Мови видання: українська,англійська, польська.
Наукове видання розміщене на сайтібібліотеки ім. В. Вернадського врозділі «Наукова періодика України»
Збірник наукових праць містить статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної педагогіки в умовах реалізації новітніх освітніх програм, особистісно-професійної позиції педагога у новій парадигмі виховання тощо. Опубліковані результати наукових досліджень різних напрямів педагогічної науки можуть бути корисними для науковців, вихователів, учителів, викладачів та студентів закладів вищої освіти.
УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті у Випуску 16 за 2023 рік необхідноне пізніше 30 листопада 2023 року:
Заповнитидовідкупроавтора (посилання)
Наелектроннуадресу naukovyi_visnyk@journals.kogpa.te.uaнадіслатистаттю, оформленувідповіднодовказанихвимог, такопіюквитанціїпросплатупублікаційноговнеску.
Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімнерецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити длясплати публікаційного внеску.
Вартість публікації – 1100 гривень (за 12 сторінок). Кожнадодаткова сторінка сплачується у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія буде розміщена у відкритому доступіна сайті видання після 31 січня 2024 року.
За бажанням автор статті може замовити собідрукований примірник збірника. Вартість друкованогопримірника становить 800 гривень, які необхідносплатити додатково до публікаційного внеску.
Друкована версія збірника буде відправлена авторам, якізамовлять друкований примірник, після 28 лютого 2024 р.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанціюабо її фотографію) автор надсилає в електронному виглядіна e-mail naukovyi_visnyk@journals.kogpa.te.ua
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
Технічні вимоги:
Текстовий редактор MS Word, шрифт – Тіmes New Roman, № 14 через 1,5 інтервал, без табуляцій і переносів.
Параметри сторінки: формат А 4, поля – усі 2 см.
Абзацний відступ – 1,25 см.
Обсяг статті – 10–20 сторінок. Кількість авторів – небільше трьох.
Схеми, композиції, що складаються з окремих елементів, фігур, рисунків та інших об’єктів угруповувати як один об’єкт.
Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів)чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідновикористовувати лапки лише такого зразка: « ».
Структура статті:
Індекс УДК – указується в першому рядку сторінки івирівнюється за лівим краєм.
Мовою статті:
Назва статті – напівжирний шрифт, вирівнювання поцентру, до десяти слів.
Прізвище, ім’я та по батькові автора(ів) статті повністю – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру.
Відомості про автора(ів) – вчене звання, науковийступінь, посада; повна офіційна назва установи (установ)
– курсив; адреса електронної пошти.
ORCID ID (Реєстрація за посиланням); вирівнювання поцентру.
Анотація – 1800 символів з пробілами, курсив.
Ключові слова – 5−7 слів, курсив.
Основний текст статті – у структурованому вигляді ізвиділенням наступних елементів (виділити їхнапівжирним шрифтом):
Постановка проблеми;
Аналіз останніх досліджень і публікацій;
Формулювання мети статті;
Виклад основного матеріалу (з повним обґрунтуваннямотриманих результатів);
Висновки (з перспективами подальших розвідок ізнапряму).
Список використаних джерел – укладається в алфавітномупорядку мовою оригіналу з дотриманням вимогНаціонального стандарту України ДСТУ 8302: 2015«Інформація та документація. Бібліографічне посилання.Загальні положення та правила складання»).
Бібліографічні посилання в тексті – джерела подаються уквадратних дужках (наприклад, [3, с. 43], [11, с. 39-43]).
Номер джерела та номер сторінки розділяються комою зпробілом, номер джерела крапкою з комою. Перша цифра– номер джерела у списку літератури, друга – номерсторінки. У разі посилання на сторінки сайту, необхіднообов’язково вказувати дати доступу до процитованихджерел. Назви періодичних видань (журналів) наводятьсявідповідно до офіційного латинського написання заномером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додатицифровий ідентифікатор DOI (у разі наявності).
Згадування прізвищ у розділі Аналіз останніх досліджень і публікацій потрібно подавати за прикладом: В. Іваненко, К. Степаненко (ініціал перед прізвищем)
Англійською мовою:
Назва статті – напівжирний шрифт, вирівнювання поцентру, до десяти слів.
Прізвище, ім’я автора(ів) статті повністю – напівжирний шрифт, вирівнювання по центру.
Відомості про автора(ів) – відомості про автора(ів), місцероботи (курсив), вирівнювання по центру.
Анотація (Abstract) – обсягом не менше 2500 знаків із пробілами, включаючи ключові слова, має бути написано якісною англійською мовою згідно з вимогами міжнародних наукометричних баз, курсив.
Abstract має містити такі елементи:
Проблема – Introduction.
Мета – Purpose.
Методи дослідження – Methods.
Основні результати дослідження – Results.
Наукова новизна результатів дослідження − Originality.
Висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion.
Ключові слова (Key words) – 5-7 слів, курсив.
Текст англомовної анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. При формуванні резюме варто уникати використання електронних перекладачів.
References – повинен бути оформленим згідно стилю APA (American Psychological Association). Для усіх джерел, які в списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію та додатково перекласти англійською, а переклад розмістити у квадратні дужки; у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. На сайті УКРЛІТ.ORG можна транслітерувати український текст влатиницю.

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі.