uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «VIAE EDUCATIONIOS STUDIES OF EDUCATION AND DIDACTICS» NO. 3 / 2023

Шановні автори!
Запрошуємо Вас до публікації

у зарубіжному науковому журналі
VIAE EDUCATIONIOS STUDIES OF EDUCATION AND DIDACTICS NO. 3 / 2023

Набір триває до 30 листопада 2023 року

Журнал «Viae Educationios: Studies of Education and Didactics» видається набільш відомим польським науковим видавництвом «Wydawnictwo Adam Marszałek».
Журнал призначений як для вчених з серйозними науковими досягненнями, так і тих, хто тільки починає свою наукову діяльність.
У 2019 році між польським науковим видавництвом «Wydawnictwo Adam Marszałek» та Центром українськоєвропейського наукового співробітництва було підписано угоду про співпрацю, в межах якої ЦУЄНС був уповноважений представляти журнал «Viae Educationios: Studies of Education and Didactics» в Україні.
До друку приймаються наукові статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також практикуючих фахівців у галузі педагогічних наук та соціальної роботи і забезпечення виключно англійською мовою.
Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті польського видавництва «Wydawnictwo Adam Marszałek» за цим посиланням.
Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «Viae Educationios: Studies of Education and Didactics», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук).

Для публікації статті в журналі «Viae Educationios: Studies of Education and Didactics» № 3 / 2023 необхідно до 30 листопада 2023 року надіслати на електронну пошту редакції viae@cuesc.org.ua наступні матеріали:

  • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
  • заповнити заявку про автора за цим посиланням;
  • квитанцію про сплату. *Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3–4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.

Загальні вимоги до наукової статті:

  • автор не може редагувати рукопис післяйого надсилання, тому радимо надсилатиостаточну версію статті;
  • редакція не повертає поданих матеріалів тазалишає за собою право вносити офіційнізміни та додавати необхідні абревіатури;
  • стаття має представляти власні міркуванняавтора на сформульовану тему;
  • стаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни;
  • обсяг статті – 20 000–40 000 символів з пробілами (включаючи анотацію, посилання, бібліографію, таблиці, схеми та виноски);
  • цитування в тексті: бібліографічнийстиль APA.

Технічні вимоги:
Статті приймаються у форматі Microsoft Word (розширення .doc, .docx). Обсяг статті – 20 000–40 000 символів з пробілами;
Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.
Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій неповинен бути більше ширини сторінки.
Заборона використання наукових праць країни-окупанта:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:
На початку статті вказується:
назва;
прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електроннаадреса;
код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створитиобліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
анотація та ключові слова.
Обсяг анотації: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. До анотації обов’язково додають5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.
Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов’язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд знауково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логікууявлення дослідженого матеріалу.
Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до4–6 слів).
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в якихпредставлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективиподальших досліджень у цьому напрямку.
References. Посилання повинні бути розміщені в кінці статті в алфавітному порядку.
Оформлюються відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii: administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and legal aspect]. Kherson: Helevetyka. [in Ukrainian]
Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Процес рецензування:
Після надання автором статті в редакцію журналу «Viae Educationios: Studies of Education and Didactics» вона проходить внутрішнє анонімне рецензування виключно польськими рецензентами. Рецензуванняздійснюється визнаним фахівцем у галузі знань затематикою представленої роботи. Об’єктивнірецензенти ретельно оцінюють якість поданоїстатті, в тому числі з використанням своїхперсональних критеріїв. Рецензенти перевіряютьрукописи на предмет обґрунтованості обраноїдослідницької методології і процедур. Крім того,вони здатні виявити неетичні дії або плагіат. У разівиникнення у рецензента зауважень до статті, вонаможе бути повернена автору на доопрацювання.

Академічна доброчесність:
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімнерецензування статей та перевірку на наявністьплагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl

Вартість публікації:
Вартість публікації наукової статті у журналі «Viae Educationios: Studies of Education and Didactics» становить 600 грн.
За бажанням автор статті може замовитисобі друкований примірник журналу.Вартість друкованого примірника – 800гривень, які необхідно сплатити додатководо публікаційного внеску.

Представництво в Україні:
Центр українсько-європейськогонаукового співробітництва
Тел.: +38 (095) 653 40 42
E-mail: viae@cuesc.org.ua
Сайт: cuesc.org.ua/zhurnali/viae

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі.