uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ВИДАННЯ «ІНКЛЮЗІЯ І СУСПІЛЬСТВО» В № 1 (6) 2024

Шановні колеги! Оголошується набір наукових статей до журналу

«ІНКЛЮЗІЯ І СУСПІЛЬСТВО» № 1 (6) 2024

Інклюзія і суспільство є науковим рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.
Засновник: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:КВ № 25170-15110 ПР від 10.06.2022.
Журнал «Інклюзія і суспільство» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 011 – Освітні, педагогічні науки, 013 – Початкова освіта, 015 – Професійна освіта, 016 – Спеціальна освіта, 051 – Економіка, 053 – Психологія.
Мова видання: українська, англійська, польська, змішаними мовами.
Періодичність видання: 3 рази на рік.
Збірник наукових праць зареєстрований в наукометричній базі даних Index Copernicus International.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті у № 1 (6), 2024 необхідно не пізніше 29 березня 2024 року заповнити онлайн форму довідки про автора та надіслати на електронну пошту inclusion-society@kpdi.in.ua статтю, оформлену згідно вимог.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Після успішного проходження рецензування автор отримає реквізити для сплати публікаційного внеску на електронну пошту. Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації – 1200 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень.
Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується.
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Логвиненко_стаття, Логвиненко_квитанція.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 травня 2024 р.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 червня 2024 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Стаття подається у форматі *.doc, *.docx (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5. Параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; абзацний відступ – 1,25;. Мови публікацій: українська, англійська, польська.
Обсяг статті повинен становити не менше 10 сторінок.

СТРУКТУРА СТАТТІ:
Індекс УДК розташовується перед відомостями про автора (авторів), окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.
Прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори), e-mail автора (усіх співавторів), індекс ORCID (https://orcid.org/) – двома мовами (українською та англійською);
Назву статті, анотацію та ключові слова подавати українською та англійською мовами. Обсяг кожної анотації – не менше 1800 символів з пробілами.
Відповідно до вимог наукометричних баз анотація має бути структурована як реферат, у якому зазначені: вступ, мета роботи, наукова новизна, висновки. Ключові слова подавати у називному відмінку загальною кількістю не менше трьох і не більше семи.
Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

  • актуальність проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
  • мета дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки і перспективи подальших досліджень;
  • список літератури;
  • References.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).
Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках [1, c. 12–13]. Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою [1, c. 12–13; 3, с. 34; 5], сторінки вказуються при необхідності.
Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій мовою оригіналу (подається в алфавітному порядку і не нумерується, оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

КОНТАКТИ
Редакція наукового журналу «Інклюзія і суспільство»
Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
32300, Україна, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Годованця, 13
Телефон: +38 066 38 27 102
Час роботи: Пн-Пт 09:00–18:00
Електронна пошта: inclusion-society@kpdi.in.ua
Офіційний сайт:https://journals.kpdi.in.ua/index.php/inclusion-society

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайді видання.