uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» №1 2024

Редакційна колегія журналу «Соціальна педагогіка: теорія та практика» запрошує до публікації.

ПРО ЖУРНАЛ
«Соціальна педагогіка: теорія та практика» – науковий рецензований журнал (категорія Б), у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, науково-дослідних, практичних та навчально-методичних розробок у галузі соціальної роботи та педагогічних наук.
Засновано ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» в 2003 році. Науковий журнал «Соціальна педагогіка: теорія та практика» публікувався до 2014 року. Відновив роботу з 2023 року.
ISSN 1817-3764 (Print).
Журнал внесено до переліку фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук (011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта, 231 Соціальна робота) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 220 від 21.02.2024 р. (додаток 4).
Мови видання: українська, англійська, мови Євросоюзу.
Періодичність: 4 рази на рік.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті у журналі «Соціальна педагогіка: теорія та практика» № 1 за 2024 р. необхідно не пізніше 29 березня 2024 року:
1. Заповнити довідку про автора (посилання)
2. На електронну адресу socped@luguniv.in.uaнадіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.
Академічна доброчесність. Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Публікаційний внесок. Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Вартість публікації становить 900 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія збірника своєчасно буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання – після 15 червня 2024 р.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Друкована версія збірника буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 15 липня 2024 р.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail socped@luguniv.in.ua

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

  • Методологія соціальної педагогіки та соціальної роботи
  • Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
  • Соціальне виховання та соціалізація особистості
  • Соціальна робота з різними категоріями населення
  • Загальна педагогіка та методологія освіти
  • Соціономічні виміри розвитку Нової Української школи
  • Початкова освіта
  • Спеціальна та інклюзивна освіта
  • Професійна підготовка сучасних фахівців
  • Інноваційні технології та методики

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
До друку приймаються статті, які публікуються авторами вперше.
Стаття повинна містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукової роботи, висвітлювати конкретне питання за темою дисертації чи наукового дослідження, фіксувати науковий пріоритет автора. Наукова робота подається в завершеному й літературно опрацьованому вигляді згідно вимог наукового стилю. При підготовці статті необхідно уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті, дотримуватися загальноприйнятих правил цитування.
Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).
Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.
Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).
Через рядок від УДК в лівому верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я по батькові автора (повністю, шрифт жирний).
На наступному рядку – учений ступінь, звання, посада, місце роботи; e-mail; ORCID ID (персональний код, який необхідно отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register).
Назва статті друкується через рядок (шрифт жирний).
Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
визначення методики дослідження (сукупність методів дослідження, їх основний зміст, характеристики і показники, які вони фіксують, та одиниці вимірювання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
Посилання на цитовані джерела в тексті оформлюються мовою оригіналу таким чином: у круглих дужках зазначається прізвище автора, та рік видання роботи (наприклад, Шумська, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою (наприклад, Афанасьєва, 2016; Богданова & Саннікова, 2015; Moore, 2006). Якщо використовуються цитати, статистика тощо, то слід вказати номер сторінки посилання (Афанасьєва, 2016, с. 46; Bruner, 2012, p. 24).
Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після заголовку «Література» (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015. Обов’язково вказується DOI за наявності.
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Для коректного індексування публікацій наукометричними системами після списку використаної літератури необхідно навести References. Посилання в References мають бути оформлені відповідно до APA Style: для кириличних цитувань слід транслітерувати імена авторів та назви видань; останні також слід навести в англійському перекладі в [ ] з зазначенням мови оригіналу в дужках, наприклад, [in Ukrainian]. Назви періодичних видань слід наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. В елементах опису не можна заміняти латинські літери на кириличні. У зв’язку з вимогами реферативних баз даних наукової періодики необхідно формувати список References з максимальною уважністю.
Статтю заключають 2 анотації обсягом 1600-1800 знаків (українською та англійською мовами) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3–5 термінів).

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ
Приклади оформлення References відповідно до APA Style
Приклади оформлення Списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015
Перевірка джерел щодо наявності номера DOI

Редакція журналу «Соціальна педагогіка: теорія та практика»
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Адреса: Україна, м. Полтава, вул. Коваля, 3
Час роботи: Пн-Пт 09:00–18:00
Контактний телефон: 068 620 25 34
Електронна пошта: socped@luguniv.in.ua
Офіційний сайт: socped.luguniv.edu.ua

Більше інформації в інформаційному листі та на сайті видання.