uken

ПУБЛІКАЦІЯ У НАУКОВОМУ ЗБІРНИКА «НОВА ФІЛОЛОГІЯ» № 94 (2024 Р.)

Шановні колеги-науковці, запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у

науковому збірнику
«НОВА ФІЛОЛОГІЯ» № 94 (2024 Р.).

Збірник призначений для широкого кола фахівців філологів: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі філологічних наук (035 – Філологія).
Збірник зареєстровано в базі даних ICI World of Journals та індексовано в ICI Journals Master List (Index Copernicus) з 2018 року, в базі даних ERIH PLUS з 2019 року.
До 26 квітня 2024 року приймаються статті до № 94 збірника наукових праць «Нова філологія» за 2024 рік.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

  • стаття подається українською, англійською, німецькою та французькою мовами;
  • обсяг – 12-20 сторінок без списку літератури;
  • електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;
  • формат А4 через 1,5 інтервал;
  • шрифт Times New Roman, розмір 14;
  • поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

СТРУКТУРА СТАТТІ:
рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);
рядок 2 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);
рядок 3 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);
рядок 4 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).
Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/
абзац 1 – розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;
абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання),
адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані англійською мовою.
Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).
У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові
слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ СТАТТІ:
Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).
Мета і завдання статті (висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).
Предмет та об’єкт дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
Література розміщується після статті в алфавітному порядку; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.
Покликання на теоретичні джерела подавати в тексті згідно з переліком літератури у квадратних дужках так:
1) одне джерело [Кочерган, 2007, с. 15];
2) два і більше джерела [Городенська, 2013, с. 42; Загнітко, 2017, с. 7; Пономарів,
2009, с. 35];
3) джерело без наведеної сторінки [Німчук, 2015].
Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 26 квітня 2024 р. на електронну адресу редакції editor@novafilolohiia.zp.ua наступні матеріали:

  • добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
  • інформаційну довідку про автора;
  • підтвердження сплати коштів (реквізити для сплати надаються автору після вдалого проходження рецензування).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іваненко_І.І._стаття, Іваненко_І.І._оплата.
Редакція збірника здійснює анонімне рецензування статей близько трьох тижнів.
Статті студентів та магістрантів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Розмір публікаційного внеску становить 1200 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн. За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
______________________________________________________________

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 26 червня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 26 липня 2024 р.

АДРЕСА ТА КОНТАКТНІ ДАНІ:
Редакція збірника «Нова філологія»,
вул. Жуковського, 66а, корп. 2, ауд. 324,
Запоріжжя, Україна, 69096
Телефон: +38 066 53 57 687
Електронна пошта: editor@novafilolohiia.zp.ua
Офіційний сайт: www.novafilolohiia.zp.ua

Більш детальна інформація в інформаційному листі