uken

ПУБЛІКАЦІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ЖУРНАЛІ З ВІДКРИТИМ ДОСТУПОМ «ADVANCED LINGUISTICS“

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас опублікувати статтю у міжнародному журналі з відкритим доступом Advanced Linguistics, який є правонаступником Вісника Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Серія: Філологія. Педагогіка). Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2021 №1290 журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі філологічних наук (035 – Філологія) та педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки).
Видання дотримується політики подвійного внутрішнього рецензування та приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), що відображають актуальні теоретичні й практичні аспекти лінгвістики, а також питання методики навчання іноземних мов та перекладу.
Основні галузі дослідження включають, але не обмежуються такими сферами: загальне мовознавство, соціолінгвістика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лінгвістика тексту, літературознавство, етнолінгвістика, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, контрастивна лінгвістика, обчислювальна лінгвістика, лінгвокультурологія, літературознавство, теорія і практика перекладу, методика викладання іноземних мов та перекладу.
Видання індексується у таких міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, OpenAIRE, BASE, OAJI, Google Scholar, WorldCat.

Термін прийому матеріалів: до 15 травня.

Важливо! Рукопис подається в форматі *.DOC або *.DOCX (текстовий редактор Word для Windows) без автоматичних переносів слів через сайт видання http://al.fl.kpi.ua

З повагою,
Редакційна колегія

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ
В
ADVANCED LINGUISTICS

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1. Мова рукопису: українська, англійська (приймається або американський або британський варіанти, але не суміш двох), німецька, французька або іспанська.
2. Об’єм рукопису – від 16 000 до 20 000 знаків з пробілами.
3. Рукописи повинні бути підготовані у текстовому редакторі Microsoft Word у форматі *.DOC або *.DOCX і подаватись он-лайн через сайт видання http://al.fl.kpi.ua/ Редактори залишають за собою право редагувати чи іншим чином змінювати подані матеріали, але автори перед публікацією отримують правки на затвердження.
4. Розмір сторінки: A4, усі поля – 2 см, без верхніх і нижніх колонтитулів, виносок і нумерації.
5. Шрифт – Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.
6. Форматування абзаців:

 • вирівнювання – по ширині;
 • міжрядковий інтервал – одинарний;
 • відступ першого рядка – 1 см;
 • інтервал між абзацами – 0 см.

II. ВИГЛЯД СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ:
7. Ім’я автора (напівжирним, вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
8. Науковий ступінь, наукове звання (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
9. Місце роботи: назва, місто та країна (вирівнювання по лівому краю, 10 пт).
10. ORCID ID
11. E-mail (вирівнювання по лівому краю, курсивом, 10 пт).
12. Заголовок (напівжирним, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, абзац без відступу, відцентрований, 12 пт). Заголовок повинен бути лаконічним та інформативним. Заголовки часто використовуються електронними пошуковими системами. За можливості уникайте скорочень і формул. Довжина заголовка не повинна перевищувати 12 слів.
13. Слово «Анотація» (напівжирним, 10 пт). Потім в цьому ж рядку – текст анотації (без виділення, вирівнювання по ширині, 10 пт). Анотація повинна бути стислою та інформативною (не менше 1800 знаків). В анотації необхідно стисло описати мету дослідження, основні результати і висновки виконаної роботи. Анотація подається мовою статті.
14. Фраза «Ключові слова» (напівжирним, 10 пт). Потім в цьому ж рядку пишуться власне ключові слова, від 5 до 10 слів через крапку з комою (вирівнювання по ширині, абзацні відступи справа і зліва – 1 см, 10 пт).
15. Стаття повинна бути чітко структурованою, з окремо виділеними і пронумерованими розділами. Розділи нумеруються у межах статті послідовно арабськими цифрами, наприклад: 1, 2 тощо. Підрозділи нумеруються у межах розділів, наприклад: 1.1, 1.1.1, 1.1.2; 1.2 тощо. Анотація, ключові слова, інформація про спонсорів і подяка, список літератури та додатки не входять в нумерацію розділів.

Основний текст рукопису (12 пт) повинен складатись з таких частин:

1 ВСТУП (використовуйте окреме форматування абзаців – інтервал між абзацами: до – 14 пт, після – 12 пт; шрифт напівжирний, 12 пт, вирівнювання по лівому краю).
Постановка проблеми. Текст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Текст.
Цитати у тексті повинні подаватись у відповідності стилю оформлення посилань American Psychological Association (APA). Текстові цитати повинні оформлюватись як вставні конструкції і включати в себе ім’я автора, рік публікації, сторінку з джерела посилання. Наприклад: Студенти часто стикаються з труднощами у користуванні стилем APA (Jones, 1998, p. 199); або Jones (1998) зазначав, що “студенти часто стикаються з труднощами у користуванні стилем APA style” (p. 199).
Необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-). Для статей англійською, німецькою або французькою мовами використовуються звичайні лапки “ ”; для статей українською мовою – кутові лапки «».
У тексті можна використовувати лише вбудовані графічні елементи у форматах .JPEG або .JPG. Дозволяється використовувати лише графічні елементи високої якості, створені у графічних редакторах. Забороняється використання відсканованих графічних елементів, намальованих вручну олівцем або ручкою. Забороняється надмірне використання таблиць. Таблиці повинні подаватись лише за необхідності і у невеликій кількості. Таблиці повинні мати послідовну нумерацію в межах статті.
Мета статті.
2. МЕТОДИ
3. РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ
4. ВИСНОВКИ І НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

16. Інформація про спонсорів і подяка (за наявності)
Інформацію про спонсорів або Подяку необхідно розміщувати після основного тексту перед списком літератури. Вкажіть гранти або іншу фінансову підтримку (і, якщо необхідно, її джерело), які були використані в ході вашого дослідження. Потім вкажіть колег, які допомагали у проведенні дослідження або написанні рукопису. Якщо у статті кілька співавторів, які брали участь у роботі на рівних правах, то в цій частині також зазначте будь-які домовленості стосовно авторства. В кінці цього пункту подякуйте за особисту допомогу – наприклад, у підготовці рукопису.
17. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Список літератури необхідно оформлювати згідно з вимогами стилю цитування APA (http://www.apastyle.org/), в якому всі назви використаних джерел кирилицею транслітеруються латинськими літерами і перекладаються англійською мовою:

 • Підзаголовок “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” (використовуйте окреме форматування абзаців інтервал між абзацами: до – 14 пт, після – 12 пт; шрифт напівжирний, 12 пт, вирівнювання по лівому краю).
 • Список літератури (розмір шрифту – 10 пт).
 • Рекомендується включати у список літератури не більше 30 джерел. – Мова викладу тексту кожного джерела повинна вказуватись в дужках, наприклад: (мова оригіналу – українська) або (мова оригіналу – англійська).
 • Використовуйте посилання http://apareferencing.ukessays.com/generator/ для створення списку літератури у відповідності до стилю цитування APA. Кожне посилання, зазначене у тексті, було присутнє у списку літератури (і навпаки). Список літератури – це список усіх джерел, процитованих у тексті роботи, поданий у алфавітному порядку в кінці статті.
 • Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) – це унікальна послідовність літер, цифр і символів, закріплених за опублікованою роботою для визначення її вмісту і надання постійного посилання на її розміщення в мережі Інтернет. DOI, як правило, розміщується на першій сторінці електронного документа поруч з інформацією про авторські права і на початковій сторінці документа в базі даних. У випадку наявності DOI включіть його (їх) в інформацію в списку літератури. DOI розміщується в кінці посилання. В кінці не треба ставити крапку. Наприклад: Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of article. Title of Journal, volume(number), page range. DOI: 0000000/000000000000 or http://dx.doi.org/10.0000/0000

ПРИМІТКА: Якщо стаття подається українською мовою, необхідно надати два списки літератури – один з підзаголовком “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” (назва кожного джерела подається мовою оригіналу), та інший – з підзаголовком “REFERENCES” (в якому всі назви статей і книжок кирилицею транслітеруються латинськими літерами і перекладаються англійською мовою).

18. Додаток (за наявності, розмір шрифту – 10 пт)
У додатку (додатках) подається інформація, яка не є ключовою для пояснення суті дослідження, але містить дані, що підтверджують проведену аналітичну роботу (особливо це стосується повторюваної або місткої інформації), надають обґрунтування висновкам або дотичним твердженням. Іноді уривки з цієї підтверджуючої інформації (наприклад, частина набору даних) можуть бути розміщені в тексті, але повна інформація (тобто, повний набір даних) має бути подана в додатках. Приклади інформації, яка може подаватись в додатках – рисунки, таблиці, графіки, статистичні дані, дані опитувань, записи інтерв’ю, довгі записи рівнянь, карти, малюнки, листи, технічні дані, інформація про комп’ютерну програму тощо. Кожен додаток має бути помічений літерою або, якщо необхідно, літерою та цифрою, наприклад: Додаток A, Додаток B, Додаток B1, Додаток B2, Додаток C тощо. Порядок розміщення додатків обумовлюється порядком їх згадки у тексті рукопису. Необхідно надати посилання в тексті роботи на кожен додаток, наприклад: Щоб переглянути дані по впевненості у собі студентів, див. Додаток B або Додаток C містить дані щодо рівня впевненості у собі студентів.
19. Анотація і Ключові слова (розділені крапкою з комою – «;»).
Ім’я та прізвище автора (транслітерація), назва статті (шрифт 10 пт): для статей українською мовою подається анотація англійською мовою (200-250 слів); для статей англійською мовою – українською мовою (не менше1800 знаків); для статей німецькою, французькою або іспанською – українською (не менше1800 знаків) та англійською мовами (не менше1800 знаків).
Рекомендується в анотації уникати зайвих фраз, докладних описів, копіювання фраз зі статті, введення абревіатур, скорочення і посилання на джерела. Текст анотації не слід розбивати на абзаци.

Важливо!
Автори мають зважати на авторитетність джерел, які вони використовують! Якщо не вдається встановити ім’я автора та/або рік публікації, варто відмовитись від такого джерела, оскільки воно не є надійним для цитування у науковому дослідженні.
Основна частина посилань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 5-7 років; зокрема, на наукові статті у рейтингових журналах, які входять до наукометричних баз даних.
Не рекомендується цитувати навчальні посібники та підручники.
Варто мінімізувати посилання на тези конференцій та інші матеріали, які не проходили експертну оцінку перед публікацією.
Не допускаються посилання на Вікіпедію.
У разі посилання на сторінки сайту, необхідно обов’язково вказувати дати доступу до процитованих джерел.
Cтаття подається в Word для Windows у форматі DOC або .DOCXбез автоматичних переносів слів через сайт http://al.fl.kpi.ua/.

Вимоги до оформлення рукописів:

 • спеціальні шрифти, символи та ілюстрації додаються окремими файлами;
 • підрядкові та прикінцеві виноски не допускаються.
 • необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-);
 • лапки для статей англійською, німецькою, французькою мовами “ ”; українською – « »;
 • забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
 • забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
 • між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами);
 • окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG;
 • дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей;
 • заборонено використання сканованих малюнків / таблиць тощо, виконаних олівцем або ручкою від руки;
 • забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах.

Редакція залишає за собою право не розглядати статті, які:

 • не відповідають вимогам до оформлення та до наукового стилю викладу матеріалу;
 • не мають наукової новизни та практичної значущості;
 • не відповідають тематиці журналу;
 • виконані з використанням автоматичного комп’ютерного перекладача;
 • не відредаговані (містять граматичні та стилістичні помилки);
 • порушують етику наукових досліджень;
 • у статті під час первинної експертизи виявлено плагіат.

Адреса редакції:

КПІ імені Ігоря Сікорського, факультет лінгвістики, корпус 7, кімн.611,
пр. Перемоги, 37, Київ, Україна, 03056
тел. (044) 204-81-01, +380979319448
e-mail: adling.fl.kpi@gmail.com
веб-сайт: http://al.fl.kpi.ua/

Більш детальна інформація в інформаційному листі