uken

ПУБЛІКАЦІЯ В «НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (МОВОЗНАВСТВО)» № 21

До уваги авторів

НАУКОВОГО ВІСНИКА ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ (МОВОЗНАВСТВО) № 21!

Редакція «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» запрошує до співробітництва дослідників актуальних проблем сучасного мовознавства та перекладознавства, пов’язаних з розвитком і функціонуванням германських, романських та слов’янських мов, а також рецензентів нових монографічних видань і посібників та авторів повідомлень про всеукраїнські, міжнародні наукові заходи. Матеріали для опублікування подаються українською та відповідними іноземними мовами (германськими та слов’янськими).
Матеріали студентів приймаються тільки з письмовим відгуком наукового керівника, засвідченим печаткою навчального закладу.
«Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)» є фаховим виданням (категорія Б) з філологічних наук (спеціальність 035 – Філологія) на підставі Наказу МОН України № 886 від 2 липня 2020 року, Додаток 4.
Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
Кожній статті, опублікованій у «Науковому віснику Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)», присвоюється індекс DOI.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
1. Рукопис подавати у форматі *.doc (MSWord): гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, береги ліворуч, зверху, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 1,25 см. Чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).
2. Статті повинні супроводжуватись УДК, анотаціями та переліком ключових слів українською та англійською мовами.
Анотації і ключові слова розміщувати перед текстом статті (кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, курсив, ключові слова – напівжирним).
Анотації українською та англійською мовами повинні містити стислий виклад ВИКОНАНИХ ЕТАПІВ ДОСЛІДЖЕННЯ (у тексті анотацій не може бути прямих повторів будь-яких фрагментів з основного тексту статті) і мати обсяг не менш ніж 1800 знаків (без відступів, або т. зв. «пробілів»). Анотацію англійською мовою супроводжувати прізвищем й ініціалами автора, а також назвою статті.
Статті повинні мати такі необхідні елементи (виділені напівжирним у тексті статті):

  1. Постановка проблеми та обґрунтування актуальності її розгляду;
  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій;
  3. Формулювання мети і завдань статті;
  4. Виклад основного матеріалу дослідження;
  5. Висновки та перспективи досліджень у цьому напрямі.

Англійською мовою (відповідно):
Defining the problem and argumentation of the topicality of the consideration.
Analysis of recent research and publications.
Setting the goals and tasks of the article.
The outline of the main research material.
Conclusions and directions for further research in this area.
3. Для виділення цитати в тексті слід користуватись лапками на кшталт: «повсюдне домінування Інтернет ресурсів» [2, 444]… (у тексті українською мовою) і “neologisms” (у тексті іноземною мовою). Покликання на теоретичні джерела подавати в тексті згідно з переліком літератури у квадратних дужках за зразком:
1. одне джерело [2, 444–445];
2. два і більше джерела [4, 154; 6, 768];
3. джерело без наведеної сторінки [2].
Ілюстративний матеріал паспортизувати в круглих дужках: (8, 15).
4. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумерувати в межах статті і супроводжувати написом під ними (наприклад, Рис. 1. Базові категорії наративних речень). Таблиці теж нумерувати в межах статті і супроводжувати назвою, розміщеною над таблицею по центру.
5. Приклади ілюстративного матеріалу виділяти курсивом. Приклади, що містять більше, ніж одне речення, розміщувати з окремого абзацу із відступом 15 мм від лівого берега, наприклад:
He coughs and splutters on the other end of the telephone. He has fallen out with all his friends over this. If needs be he will disown his daughters. He will stand alone against the world-alone apart from the beautiful woman by his side (14, 123).
6. Перелік цитованих джерел (ЛІТЕРАТУРА) подавати за алфавітом і згідно з вимогами державних бібліографічних стандартів (список літератури оформляти за ДСТУ 8302:2015) та друкувати 12 кеглем (міжрядковий інтервал 1,5) одразу після тексту статті з дотриманням такої послідовності подання:
1) теоретичні праці, написані кирилицею;
2) теоретичні праці, написані латиницею;
3) ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА (у переліку ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, тобто словників, використовувати наскрізну нумерацію або ж розпочинати позицію з умовного скорочення тієї чи іншої праці);
4) ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ (їх нумерувати окремо).
У тексті статей заборонено цитування джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні чи які опубліковані іншими мовами на території росії та білорусі, а також занесення цих джерел до бібліографічних списків.
7. Увесь список літератури необхідно транслітерувати (використовувати для транслітерації українського тексту сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php й подати в REFERENCES. References має бути оформлено відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), рік (у дужках), назва статті (трансліт), назва статті (у квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані з позначенням мови оригіналу (у квадратних дужках).
Наприклад:
1. Bilodid, I. K. (Ed.). (1970). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. [The Ukrainian language dictionary]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
2. Kolibaba, L. M. (2014). Druha forma znakhidnoho vidminka imennykiv yak samobutnia rysa ukrainskoi movy [The second form of accusative case of nouns as original feature of the Ukrainian language]. Dyvoslovo, 6, 28–32 [in Ukrainian].
8. Між ініціалами і прізвищем цитованих авторів у тексті статті та у списку літератури, а також при поданні скорочення на зразок т. д. або вказівки на сторінки (с. 34) чи назви населених пунктів (м. Київ) використовувати функцію нерозривного відступу (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+відступ).
9. Обсяг публікації: не менше ніж 12 сторінок. Публікації приймаються в електронному варіанті й перевіряються системою Антиплагіат (згідно з вимогами, показник оригінальності тексту повинен становити не менше 75%). Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам, повертати авторам для доопрацювання, а також зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. За зміст, точність і вірогідність викладених фактів, цитат і покликань відповідає автор.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ПОРЯДОК ОПУБЛІКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Для опублікування статті у № 21 до 26 квітня 2024 року необхідно:
1) заповнити онлайн-заявку
2) відправити на електронну пошту editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua текст статті, оформлений відповідно до поданих вимог.
Стаття проходить обов’язкове рецензування. У разі успішного рецензування авторові будуть надіслані реквізити для оплати внеску.
Після сплати внеску потрібно надіслати до редакції квитанцію (фото або скановану копію).
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 28 червня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 липня 2024 р.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Вартість статті обсягом 12 сторінок формату А-4 становить 1200 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Матеріали докторів наук публікуються безоплатно.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
З повагою редакція «Наукового вісника Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)»
Телефон: 096 66 38 612
Електронна пошта: editor@ddpu-filolvisnyk.com.ua
Електронна адреса: www.ddpu-filolvisnyk.com.ua

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання