uken

ПУБЛІКАЦІЯ У НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ВИПУСК 3 ЗА 2024 РІК

Запрошуємо до публікації у науковому журналі

«ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ВИПУСК 3 ЗА 2024 РІК

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».
Рік заснування: 2023.
ISSN 3041-1041 (Print)
ISSN 3041-105X (Online)
Періодичність: 4 рази на рік.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України № 220 від 21.02.2024 (додаток 4).
Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки, 016 – Спеціальна освіта, 017 – Фізична культура і спорт.
Тематичні розділи журналу: Теорія та методика навчання; Теорія і методика фізичної культури і спорту; Спеціальна та інклюзивна освіта; Здоров’язберігаючі технології

Для опублікування статті у Випуску 3 за 2024 рікнеобхідно не пізніше 30 квітня 2024 року:

  • Заповнити довідку про автора (посилання)
  • На ел. адресу pinnovatika@gmail.comнадіслати статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Вартість публікації – 1200 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання після до 15 липня 2024 р.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Друкована версія буде відправлена авторам, які її замовлять, до 15 серпня 2024 р.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає на e-mail pinnovatika@gmail.com

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ:
1. Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок (формату А4, береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм), набраних у редакторі Microsoft Word.
2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.
3. Якщо стаття містить таблиці, формули та (або) ілюстрації, вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більший за ширину сторінки.
4. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ».
5. Мова публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька.
6. Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання; назву статті двома мовами – українською та англійською; текст статті; список літератури.

ТЕКСТ НАУКОВОЇ СТАТТІ МАЄ МІСТИТИ:
Постановка проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Бібліографічний список (наявність цього списку є обов’язковою, складають його за алфавітом відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальніположення та правила складання»). За наявності вказується DOI.
Посилання на джерела необхідно робити в тексті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]).
Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, а також переклад назви статті англійською мовою. Обсяг анотацій українською та англійською мовами – 1800 знаків кожна. Кількість ключових слів – щонайменше 5 слів.
У разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку.

КОНТАКТИ:
Адреса: 88000, м. Ужгород,
вул. Підгірна, 46
Електронна пошта: pinnovatika@gmail.com
Офіційний сайт: journals.uzhnu.uz.ua/index.php/ped
Телефон: 099 606 65 32

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання