uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «НАУКОВИЙ ВІСНИК ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО» № 2 (147) 2024

Журнал внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук зі спеціальностей 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231 (наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409).
ISSN 2414-5076 (Print); 2617-6688 (Online)
Згідно з реєстрацією Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» суб’єктом у сфері друкованих медіа за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 225 від 01.02.2024 р. науковому журналу було присуджено ідентифікатор медіа R30-02641.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті в журналі «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» № 2 (147) необхідно не пізніше 31 травня 2024 року:
1. Заповнити довідку про автора;
2. На електронну адресу nv.pdpu@gmail.com надіслати:

  • статтю, оформлену згідно з вказаними на сайті вимогами;
  • копію квитанції про сплату публікаційного внеску (реквізити для сплати надаються після отримання позитивної рецензії на статтю).

Вартість публікації становить 750 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення Strike Plagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ:
Рукопис подавати у форматі *.doc чи *.rtf (MSWord): шрифт – Arial, кегель – 13,5, відстань між рядками – 1,5. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см. Абзац – 1,25 см. Сторінки не нумеруються, текст набирається без переносів. Обсяг статті – 12-20 сторінок.

СТРУКТУРА СТАТТІ:
1. Шифр УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.
2. Вирівняна по правому краю інформація мовою, якою написана стаття – прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, місто, країна, E-mail, ORCID ID (обов’язково), Researcher ID або Scopus ID – якщо автор має.
3. Назва статті з великої літери напівжирним шрифтом. Назва має бути короткою (не більше 12 слів) і відображати зміст статті.
4. Анотація мовою статті (вирівняно шириною тексту, курсив). Обсяг 1800 знаків без пробілів. Анотація має бути написана зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мету статті, методи дослідження, зміст дослідження та його результати.
5. Ключові слова (напівжирним шрифтом, вирівняно шириною тексту, курсив).
6. Основний текст статті. Стаття обов’язково повинна містити такі елементи із зазначенням у тексті окремим реченням: вступ; мета та завдання дослідження; матеріали та методи дослідження; результати дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; обговорення результатів; висновки; література; References.
7. Цитування та внутрішньотекстове посилання у тексті подавати за стилем АРА, наприклад (Іванов, 2018); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Іванов, 2018: 120).
8. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.
9. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
10. Після основного тексту статті подається список Літератури. У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Нижче подаються за алфавітом використані літературні джерела! До списку літератури слід переважно включати посилання на книги та статті з періодичних видань (журнали та збірки), що проіндексовані у провідних міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science тощо), фахових видань. Література оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
11. References оформлюється згідно зі стандартом АРА. References – це список літератури, перекладений англійською мовою та транслітерований і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style.
12. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.
13. Після викладу матеріалу статті подається інформація українською (якщо статтю написано англійською) та англійською (якщо статтю написано українською) мовами про авторів (ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, в якій працює автор, місто, країна, E-mail, ORCID ID, Researcher ID або Scopus ID ‒ якщо автор має), назва статті, авторське резюме обсягом 1800 знаків, включаючи ключові слова. Резюме має бути зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мету статті, методи дослідження, зміст дослідження та його результати. Слід уникати в тексті резюме повного повторення назви статті.
14. У кінці сторінки вказується дата її надсилання у редакцію журналу.

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА.

Тел:063 67 98 320
email: nv.pdpu@gmail.com
site: https://nv.pdpu.edu.ua/

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання