uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ “СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ ФІЛОЛОГІЯ” № 6 / 2024

"Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія"ПРО ЖУРНАЛ
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25406-15346Р від 15.02.2023 року
Засновник: Сумський державнийпедагогічний університет імені А.С. Макаренка
ISSN 2786-8052 (print), 2786-8060 (online)
Періодичність видання: 4 рази на рік
Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ (КАТЕГОРІЯ «Б»)
Наказ МОН України № 768 від 20 червня 2023 року (додаток 3):

 • 015 – Професійна освіта
 • 035 – Філологія

Журнал “Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія” є рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері філологічних та педагогічних наук. Видання допомагає відстежувати та аналізувати тенденції у галузі мовознавства, літературознавства та педагогіки і сприяє розвитку науки в цих напрямках.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті у журналі “Слобожанський науковий вісник. Серія Філологія” № 6/ 2024 необхідно до 28травня включно:

 • Заповнити довідку про автора;
 • Надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску на електронну адресу phil@spu.sumy.ua

Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату (за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl).
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ
Вартість публікації становить 1200 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку до вартості публікації додається 40 гривень. За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання до 30 серпня 2024 року.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 вересня 2024 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок. Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Текст оформлюється у такому порядку:

 • Індекс УДК.
 • Назва статті (всі великі літери).
 • Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю).
 • Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи.
 • Номер ORCID (зазначається обов’язково), Scopus-Author ID, Researcher ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus/Web of Science).
 • Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і прізвищ автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків.
 • Основний текст статті.

Наукова стаття повинна відповідати вимогам МОН України та передбачати таку послідовність структурних елементів текстової частини:
Вступ. (Introduction)
Матеріали та метод. (Materials and methods)
Результати. (Disscussion)
Висновки. (Results) у закінченні наводяться висновки з даного дослідження і стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку

 • Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.
 • Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.
 • Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово «Література» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання.