uken
Новини

Category

Рік заснування: 2013 рік. Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін. Періодичність: 8 разів на рік. Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС. Наукометричні бази: Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library. Галузі знань: Освіта / Педагогіка; Культура і мистецтво; Гуманітарні науки; Соціальні та...
Read More
Шановні студенти! Запрошуємо вас взяти участь у XVІ Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ» яка відбудеться 12 квітня 2024 року у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 601, платформа Zoom Робочі мови конференції: українська,...
Read More
На розгляд до публікації в журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» приймаються статті на актуальну тему в галузі освіти та педагогіки, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків, відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: право, освіта / педагогіка, психологія, культура і...
Read More
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо вас до публікації в журналі “НАУКОВІ ЗАПИСКИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА. СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА” №1 / 2024 Свідоцтво Державної реєстраційної служби України: КВ № 15881-4353Р від 26.10.2009 р. Періодичність: 2 рази на рік. ISSN 2415-3605 (online), 2311-6382 (print) Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України в категорії Б (затверджено...
Read More
Редакційна колегія журналу «Соціальна педагогіка: теорія та практика» запрошує до публікації. ПРО ЖУРНАЛ «Соціальна педагогіка: теорія та практика» – науковий рецензований журнал (категорія Б), у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, науково-дослідних, практичних та навчально-методичних розробок у галузі соціальної роботи та педагогічних наук. Засновано ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» в 2003...
Read More
1 2 3 4 5 85