uk

Наукові публікації у 2011 – 2012 р. (статті)

Ахмад І.М. Особливості культури професійного спілкування викладачів // Збірник наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання», КНЛУ випуск № 44, 2011р.- 177с.

Ахмад І.М. Понятие культуры педагогического общения преподавателя // Сборник статей ХІ Международной научно- практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации» / Под ред. Н.А. Качалова. Томск,  2011г.-260с.

Бобровник С.М. National Differences in the Structure of Non-verbal Means of Communication // Наукові записки. – Випуск 105 (2).- Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2012.-592 с.

Гордієнко Н.М., Новикова В.В. Психологические факторы, влияющие на процесс обучения студентов неязыковых ВУЗов общению на иностранном языке. // «Межкультурная коммуникация:теорія и практика» Сборник статей XI Международной научно-практической конференции «Лингвистические и культурологические традиции и инновации», 10-12 ноября, 2011г., Изд-во Томского  политехнического университета, 260 с.

Грицай І.С. Вплив контексту на переклад термінів у творах художньої  літератури та ЗМІ // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 25. – 2012. – 270 с.

Грищенко Я.С. Роль новейших дистанционных технологий в формировании иноязычной социокультурной компетенции студентов технических специальностей заочного отделения вузов. // ГОУВПО «Челябинский государственній университет», Вузовская академическая лаборатория межкульруных коммуникаций, научный журнал №1 (34), 2012.

Демиденко О.П., Матковска Г. О. Функціонально-семантичні особливості термінів із колоративним компонентом. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, №6, м. Луцьк, 2011.

Доронкіна Н.Є. Аргументативність науково-технічної статті. // Наукові записки серія «Філологічні науки (мовознавство)» вип. 105(2) Кіровоград: РВВ КДПУ ім.Вінниченка, 2012.

Доронкіна Н.Є. Науково-технічна стаття в комунікативному аспекті. // Міжвузівський збірник наукових статей: «Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство»» вип. VII Донецьк: ЧП «Ландон-XXI», 2012.

Івасюк О.В. Словообразовательная активность глаголов физического восприятия (на материале глагола ощущать). // Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. праць; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011.- Вип.3. – 319 с.

Коломієць С.С., Шевченко М.В. Жанрово-стильова домінанта у відтворенні англомовного опису винаходу у патентній літературі мовою перекладу. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип.. 20. – 2011. – 448 с.

Ломакіна Л.В. Professionally-oriented english language teaching. // Науковий збірник ХНАДУ «Інтеграційні процеси та інноваційні технології. досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами)», Х., 2012.

Ломакіна Л.В. Дистанційне навчання іноземній мові. // Вісник Луганського НУ ім. Т.Шевченка (фахове видання (педагогічні науки) Пост. ВАК України від 14.10.09 №1-05/4), Луг.,2011.

Маслова Т.Б. The language of description in English for engineering. // Теория и практика современной науки: материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции по философским, юридическим, педагогическим, экономическим психологическим, социологическим и политическим наукам. г. Горловка, 29-30 сентября 2011 г. – Ч.1. – Изд-во ООО «НВП «Интерсервис»», Горловка, 2011. – 102 с.

Маслова Т.Б. До проблеми класифікацій текстових категорій. // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2012. – 592 с.

Маслова Т.Б. Еволюція лінгвістичних досліджень тексту. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 26. – 2012. – 374 с.

Матковска Г. О. Сематико-прагматичні характеристики метафоричних термінів із колоративною композитою й аспекти їхнього перекладу з англійської мови. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 25. – 2012. – 270 с.

Мигляченко Л.Г., Неїжко С.І. Непряма мова крізь призму лінгвістичної парадигми. // Сборник ІІІ Международного Крымского лингвистического конгресса.

Мойсеєнко С.М. Жанрова класифікація комп’ютерного дискурсу. // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченко, 2012. – 592 с.

Мойсеєнко С.М. Метафора та метонімія як лексичні засоби творення образності мови в комп’ютерному дискурсі. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія». – Вип.. 26. – 2012. – 374 с.

Мойсеєнко С.М. Прагматичне значення англійської комп’ютерної лексики, його структура. // Актуальні питання філології: Збірник наукових праць. Вип.. 2. – К.: КиМУ, 2011. – 224 с.

Павленко О.В. Перспективы использования сеансов видеосвязи в обучении студентов неязыкового ВУЗа профессионально-ориентированному общению на иностранном языке. // Межкультурная коммуникация: теория и практика:

Петренко О.В. Мета та зміст формування англомовної адитивної компетенції у студентів магістратури технічних спеціальностей. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 20, 2011.

Петренко О.В. Мета та зміст формування англомовної аудитивної компетенції у студентів магістратури технічних спеціальностей. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 20, 2011 р.

Рябоконь Г.Л., Волкова О.А. Тема – рематична структура дискурсу британських парламентських дебатів. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип. 30. – Ч. 2. – 264 с.

Рябоконь Г.Л., Волкова О.А. Формування навичок англомовного академічного письма як складової дискурсу комунікації. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: – Ялта : РВВ КГУ, 2011. – Вип.31. – Ч. 1. – 276 с.

Саєнко Н.С. Іншомовна освіта студентів технічних спеціальностей в аспекті індивідуалізації навчання. // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Випуск №100,  2012 р.

Саєнко Н.С. Розвиток іншомовних здібностей студентів технічних спеціальностей. // Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». Випуск №6-7 (16-17) – Суми:  Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,  2012 р.

Саєнко Н.С. Розвиток когнітивних здібностей студентів у навчанні іноземних мов. // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного університету «Острозька академія» серія «Філологічна». Випуск №23 – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012 р.

Саєнко Н.С. Розвиток педагогічних здібностей викладачів іноземних мов  технічних університетів. // Збірник наукових праць: «Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова». Випуск №17(27) 16 серії «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики», 2012.

Саєнко Н.С. Розвиток полікультурної особистості студента у навчанні іноземних мов на основі міждисциплінарності. // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». Випуск №10 – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012 р.

Саєнко Н.С. Формування системи цінностей студентів технічних спеціальностей у навчанні іноземних мов. // Збірник наукових праць «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки», Випуск №20 – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012.

Свірепчук І.А. Особенности обучения иностранным языкам студентов технических вузов. // «Вісник» НТУУ «КПІ», №1, Київ: Політехніка, 2012.

Сидоренко І.А. Социокультурная компетенция в контексте коммуникативного подхода к преподаванию иностранных языков. // ГОУВПО «Челябинский государственній университет», Вузовская академическая лаборатория межкульруніх коммуникаций, научній журнал №1 (34), 2012.

Сімкова І.О. Лінгвістичні особливості професійно-орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей. // Наукове видання «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучаному етапі. Між предметні зв’язки». – Харків: ХНУ ім.. Краазіна В.Н., 2011. – Вип. 18

Сімкова І.О. Модель організації навчання англомовної професійно-орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей. // Вісник Луганського національного ун-ту ім.. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – Ч 2. – № 21 (232) ЛИСТОПАД

Сімкова І.О. Особливості навчання професійно-орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей. // Журнал Наукові записи. Серія «Психолого-педагогічні науки». – Ніжин, 2011. – № 9.

Чмель В.В. Инновационные подходы к обучению иностранным языкам в высшей школе. // Межкультурная коммуникация: теория и практика: сборник статей XI Международной научно-практической конференции / Под ред. Н. А. Качалова. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 260 с.

Шевченко М.В. Роль україномовного перекладу у відтворенні англомовних граматичних особливостей реферативної інформації про винаходи. // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 25. – 2012. – 270 c.