uk

Наукові публікації у 2014-2015 рр. (тези доповідей) частина 1

Аношкова Т. А. Development of Key Competencies in Ukrainian Higher Education // Collection of Conference Papers of XI International Scientific-Practical Conference “Trends of Modern Science – 2015”. –Sheffield: Science and Education Ltd, 2015. – Vol. 10.

Аношкова Т. А. Various approaches to teaching English in foreign technical universities // Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф.: Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. – К. : ЦУЛ, 2014.

Аношкова Т. А. Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови в контексті євроінтеграції // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2015 / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2015.

Аношкова Т. А. Розвиток глобальної компетентності у вищих освітніх закладах США // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі». – К.: НТУУ «КПІ», 2015.

Ахмад І. М. Ассоциативно-семантические связи многозначных лексем // Сборник  научных трудов ХІV Международной научно- практической конференции Лингвистические и культурологические традиции и инновации / Под ред. В.М. Ростовцевой. Томск,  2014г.

Ахмад І. М. Ассоциации как объект изучения в лингвистике // Формула компетентності сучасного перекладача VI Міжнародна  науково-методична конференція 25 березня 2015р.-К.

Ахмад І. М. К вопросу об изучении ассоциативно связанных слов в лингвистике //  Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології Матеріали ІV Міжнародної наук-мет. конференції 28жовтня 2014 р.-К.

Ахмад І. М., Слезенко А. О. Рефлексивний компонент в інноваційної педагогічної діяльності // Формула компетентності сучасного перекладача VI Міжнародна  науково-методична конференція 25 березня 2015р.-К.

Батюта Т. В. Прагматичний аспект перекладу категорії адресованості в документах Парламентської Асамблеї Ради Європи // Матеріали  ІІ Міжнародної наукової конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015). / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Кушнір Г. М., 2015.

Бобровник С. М. Methods of teaching foreign languages // Материали  XI міждународн. наук. практична конференция, “Naukowa Rrzestrzen Europy- 2015 07-15 квітня, – 2015.

Бобровник С. М. Usage of FrameTheory in Teaching Foreign Languages // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф. 28 жовтня 2014.

Бобровник С. М. Интерактивные методы обучения языковой компетенции // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Achievement of high school», – 2014.Том 10. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 80.

Бойко І. В. Ділове листування як невід’ємна складова оволодіння англійською мовою професійного спрямування // матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі»

Бойко І. В. Особливості перекладу юридичних документів та їх оформлення //  матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 квітня 2015 р.

Бойко І. В. Особливості правничих термінологічних словосполучень та їх переклад з англійської мови на українську мову // матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (пам’яті д-ра філол.. наук, професора Л.І. Прокопової), Київ, 25 березня 2015 р.

Бойко І. В. Сигніфікативні конотації та метамовний зміст метафори //  матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 квітня 2015 р.

Варянко Т. В. Вдосконалення процесу навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф. 24 березня 2015 р. – К., 2015.

Варянко Т. В. Етапи навчання діалогічному мовленню // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі : матеріали ХІ міжнар. наук.-прак. конф. 29 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ».

Варянко Т. В. Інтенсифікація процесу навчання іноземній мові у вищих технічних навчальних закладах // Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції : матеріали Х міжнар. наук.-пр. конференції. 14 січня 2015 року. – К.: ЦУЛ.

Варянко Т. В. Підготовка та презентація реферату іноземною мовою з професійної тематики як одна з найбільш ефективних форм самостійної роботи // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : матеріали ІV міжнар. наук.-метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К. : ЦУЛ

Волкова О. А. Еволюція категорій «цілі навчання» та «зміст навчання» в методиці викладання іноземних мов // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали ІV міжнар. наук.-метод.  конф. 28 жовтня 2014р. – К.: – ЦУЛ. – 140 c.

Волкова О. А. Интернет-ориентированные программы в системе языкового образования // Материалы XI  Международной научно-практической конференции «Новости передовой науки – 2015». Бял ГРАД-БГ.

Гордієнко Н. М. Застосування принципів нейролінгвістичного програмування у процесі навчання іноземних мов // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 квітня 2015 р.) [Електронний ресурс].

Гордієнко Н. М. Особливості вирішення проблеми перекладу діалектизмів // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали II Міжнар. наук. конф./ відп. ред. Н.Я.Яцків; Прикарпатський національний університет имені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015.

Гордієнко Н. М. Особливості реалізації процесу навчання іноземної мови у студентів немовних спеціальностей // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV Міжнар. наук.-метод. конф. 28 жовтня 2014 р.  – К: ЦУЛ.

Грицай І. С. Мультимедійна презентація як засіб підвищення ефективності навчального процесу // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К. : ЦУЛ.

Грицай І. С. Навчання аудіюванню на просунутому та завершальному етапах вивчення англійської мови // Materials of the XI International scientific and practical conference «Cutting-edge science», 2015. Volume 13. Pedagogical sciences. – Sheffield: Science and education LTD.

Грицай І. С. Основи індивідуалізації процесу навчання іноземних мов // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ».

Грищенко Я. С.  Дифференциация обучения на занятиях по иностранному языку со студентами ВУЗов // Материали за 11-а международна научна практична конференция «Бдъещите изследвания». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – Том 8.

Грищенко Я. С. Linguoculturology as an actively developing field of linguistics // Materialy ХІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencij  «Naukova przestrzeń Europy – 2015». – Przemyśl. Nauka i studia, 2015. – Vol. 16.

Грищенко ЯС. Specialized on-line technologies as an incentive feature of foreign language learning // Scientific Forum: Humanities and Social Sciences. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (19-20.03.2011, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015.

Грищенко Я. С. До питання методології гуманітарного пізнання // Materiály XI mezinárodní vědecko – praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2015». – Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2015. – Díl 15.

Грищенко Я. С. До питання специфіки гуманітарного пізнання // Материали за 11-а международна научна практична Конференция «Ключови въпроси в съвременната наука –2015». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – Том 12.

Грищенко Я. С. Лінгвістичні засади методики викладання іноземної мови у технічному ВНЗ // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.-метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К.: ЦУЛ, 2014.

Грищенко Я. С. Психолого-дидактический анализ ошибок по английскому языку, способы их предупреждения и устранения // Развитие современного образования: теория, методика и практика : материалы IV Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 23 апр. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015.

Дичка Н. І. Сучасні тенденції навчання іншомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з комп’ютерних спеціальностей // ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”, 28 жовтня 2014 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014.

Доронкіна Н. Є. Аргументативний дискурс наукових статей: когнітивний підхід // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали IV міжнар. наук.- пр. конф. (Київ 28 жовт. 2014 р.). – К: ЦУЛ.

Доронкіна Н. Є. Аргументативный дискурс в языке науки. Онтологический поход // Научный прогресс на рубеже тысячелетий: материалы междунар. научн.- практ. конф. (Прага, 22-30 мая 2015 г.). – Praha:”Education and Science”, 2015.

Доронкіна Н. Є. Особливості наукового пояснення // Взаємодія одиниць мови й  мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали III міжнар. наук.- пр. конф. (Київ, 28 квіт. 2015 р.). – К: «Політехніка», 2015.

Іванченко Л. М. Інноваційні технології в процесі навчання іноземної мови // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф. 24 березня 2015 р. – К., 2015.

Іванченко Л. М. Навчання академічному письму // Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі : матеріали ХІ міжнар. наук.-прак. конф. 29 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ».

Іванченко Л. М. Навчання написанню есе // Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції : матеріали Х міжнар. наук.-пр. конференції. 14 січня 2015 року. – К.: ЦУЛ.

Іванченко Л. М. Обучение аудированию // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : матеріали ІV міжнар. наук.-метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К. : ЦУЛ.

Івасюк О. В. Лексикографическая фиксация семантического объема многозначного глагола // Materials of the XI International scientific and practical conference, “Cutting-edge science”,- 2015. Volume 18. Philological sciences. Sheffield.

Козаченко  Т. П. Взаємовплив компетенцій при вивченні іноземної мови у ВНЗ // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24 квітня 2015 р.

Козаченко Т. П. Види та особливості читання інформації з електронних носіїв // матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24 березня 2015 р.

Козаченко Т. П. Загальна характеристика професійно-орієнтованих текстів для навчання іноземної мови у ВНЗ // матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 жовтня 2014 р.

Козаченко Т. П. Критерии отбора текстов для чтения // матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції, Київ, 24 березня 2015 р.

Козаченко Т. П. Основи професійно-орієнтованого читання // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 квітня 2015 р.

Козаченко Т. П. Особливості оволодіння професійною комунікацією // матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 29 квітня 2015 р.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Використання інтелект-карт на заняттях з англійської мови // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції “Формула компетентності сучасного перекладача”. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Іншомовні науково-технічні терміни на практичних заняттях з англійської мови // Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції мови професійної комунікації: Лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. – Київ: НТУУ «КПІ», 2015.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Лексичні навички у контексті перекладу // Материалы XI  Международной научно-практической конференции «Перспективные научные исследования – 2015». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – Том 11.
Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Осбистісно-орієнтований підхід та технологія навчання у співпраці // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика». – Київ: НТУУ «КПІ», 2015.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Рольові ігри для дистанційного навчання // Матеріали ІV Міжнародної науково­практичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». –Київ: НТУУ «КПІ», 2014.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Сучасні методи навчання // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» – Київ: НТУУ «КПІ», 2015.

Коршук Т.Л. Innovation climate in education // Новітні освітні технології в контексті Євроінтерації: матеріали Х міжнар. наук.-пр. конференції. К.: ЦУЛ. 14 січня 2015 р.

Коршук Т.Л. Іншомовна освіта у Польщі та Нідерландах як зразок організації навчання англійської мови у європейських країнах // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції. – К. : НТУУ «КПІ», 2014.

Кравченко Т.В. Особенности инициативной самостоятельной работы студента в процессе изучения иностранного языка // Materiały  Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Literatura, socjologia   i kulturoznawstwo, 2015”–Lodz, 2015. Cżesc 2.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Навчання іноземної мови професійного спрямування у форматі дискусії // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К. : ЦУЛ, 2015.