uk

Наукові публікації у 2014-2015 рр. (тези доповідей) частина 2

Лісецький К. А. Система змішаного навчання: структура та переваги // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі»] (Київ, 29 квітня 2015 р.) – К.: НТУУ «КПІ».

Лісецький К. А. Складові та моделі змішаного навчання // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [“Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”] (Київ, 28 жовтня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014.

Ломакіна Л. В. Вибір та застосування методів навчання // Materials of the X International Scientific and Practical Conference «Fundamental and Applied Science –2014». – Sheffield  UK, 30.11.-07.11.2014: «Science and Education» LTD, 2014. – Volume 8.

Ломакіна Л. В. Застосування інтерактивних методів навчання іноземних мов у технічному вузі // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали IV Міжнар. наук.-практич. конф. (Київ,28.10.2014р.), 2014.

Ломакіна Л. В. Навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах // Materials of the XI International Research and Practical Conference « Science and Civilization –2015». – Sheffield UK, 30.01-07.02.2015: «Science and Education» LTD, 2015. – Volume 10.

Маслова Т. Б. Distinction between linguistic terms of style, register, genre, text type and mode of discourse // TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: збірник наукових праць (англ.м.) – Черкаси: ФОП Третяков О.М., 2015.

Маслова Т. Б. ESP technology enhanced lessons // «SMART-освіта: ресурси та перспективи»: матеріали Міжнар. наук. –метод. конф. – Київ, 16-17 жовтня 2014р.): тези доповідей. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014.

Маслова Т. Б. The model of translation competence // Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії: матеріали науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 12 грудня 2014р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014.

Маслова Т. Б. Дискурсивний підхід до вивчення природи англомовного професійного спілкування // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К., ЦУЛ.

Маслова Т. Б. Інтертекстуальність та інтердискурсивність наукового мовлення // Дослідження і викладання іноземних мов у глобалізованому економічному просторі: збірник матеріалів і тез першої міжнародної конференції (Київ, 19 вересня 2014). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014.

Маслова Т. Б. Місце термінів у складі фахових мов // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014.

Маслова Т. Б. Принципи класифікації комунікативних стратегій // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015): матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н.Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015.

Маслова Т. Б. Різновиди повторної номінації у семантичній структурі фахових англомовних текстів // Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій: збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції / за заг. ред. С.В. Шепітько. – Маріуполь, 2014.

Матковська Г. О. Лексико-граматичні засоби досягнення формальної інтегративності тексту // Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. 28 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.

Матковська Г. О. Формальний і змістовий параметри цілісності тексту  // Матеріали II 5всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», м. Полтава, 2015

Міхненко Г. Е. Використання можливостей дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» у формуванні інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 19 березня 2015 р.: тези доп. – Київ, 2015.

Міхненко Г. Е. Інтелектуалізація як нова тенденція розвитку вищої технічної освіти // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: III Міжнародна науково-практична конференція 24 квітня 2015 р.: тези доп. – Київ, 2015.

Міхненко Г.Е.  Interllectual mobility of future engineers and the criteria of its formation // Тенденции современной науки – 2015 // Международная научно-практическая конференция 30 мая – 7 июня 2015 г.: 

Міхненко Г.Е., Абсалямова Я.В., Кучерява Л.В Providing professional reliability of the flight crew members // Safety in Aviation and Space Technologies: The 6th World Congress “Aviation in the XXI-st century”, September 23-25, 2014. – Kyiv, 2014. – V.3. 

Мойсеєнко С .М. Role of workshop discussion in teaching of English for professional purposes // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали Х міжнар. наук.-прак. конф. 24 березня 2015 р. – К., 2015.

Мойсеєнко С. М. Use of brainstorming for formation of foreign language competence of future engineers // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». [Електронний ресурс] – Полтава: ПолтНТУ, 2015.

Мойсеєнко С. М. Використання елементів дистанційного навчання для формування іншомовної компетенції майбутніх інженерів // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. 16 квітня 2015 р. НТУУ «КПІ». – К.

Мойсеєнко С. М. Використання кейсової методики навчання для формування іншомовної компетенції майбутніх інженерів // формула компетентності перекладача: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ».

Несин Ю. М. Визначення психологічних особливостей студентів методом опитування // Матер. IV Міжнар. наук.–метод. конф. ,,Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”. – К. : ЦУЛ, 2014.

Овчаренко З. П. Застосування читання для розвитку усного мовлення на молодших курсах технічних факультетів // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.-метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К.: ЦУЛ, 2014.

Овчаренко З. П. Кооперативне навчання на практиці // Материали за 11-а международна научна практична Конференция «Ключови въпроси в съвременната наука-2015». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – Том 10.

Овчаренко З. П. Проблемы адъективации причастия в современном английском языке // Материали за 11-а международна научна практична Конференция «Ключови въпроси в съвременната наука-2015». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. – Том 10.

Огієнко В. П., Кравченко Т. В. Коммуникация и культура речи в современном образовательном пространстве // Materiały  Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Literatura i kulturoznawstwo, 2014». – Krakow, 2014.

Огієнко В. П., Кравченко Т. В. Культура речи и общая культура человека в современном мире // Materiały  Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Filologia i kultura: problemy i perspektywy, 2014». –Szczecin,2014.  Cżesc 2.

Олізько Ю. М. Активізація міждисциплінарного потенціалу у вправах з елементами драматизації // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką – 2015». – Przemyśl: Nauka I Studia, 2015. – Volume 12. Pedagogiczne nauki.

Олізько Ю. М. Добір міжпредметних зв’язків дисципліни «Іноземна мова» // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Cutting-edge science».–Sheffield: Science and education LTD, 2015. –Volume 16. Pedagogical sciences.

Попова Л. І. Английский язык как язык науки в международной коммуникации // Materiały  Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Literatura, socjologia   i kulturoznawstwo, 2015”–Lodz, 2015.  Cżesc 2.

Попова Л. І. Изображение природных и культурных особенностей страны в страноведении (на примере текстов Б.А. Печникова об Андорре) // Materiały  Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Filologia i kulturologia, 2014». –Krakow, 2014.

Попова Л. І. Лингвостранноведческие аспекты миниатюрных стран Европы с точки зрения устойчивого развития // Materiały  Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka segodnia”. –Szczecin, 2014.  Cżesc 1.

Попова Л. І. Лінгвокраїнознавчий аспект формування іншомовної комунікативної компетентності в умовах сучасної Європи // Матеріали ІV Міжнародної науково­практичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». –Київ: НТУУ «КПІ», 28.10.2014.

Попова Л. І. Татьяна Комлик: Грани поэтического таланта переводчика // Materiały  Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Filologia i kulturologia”. –Szczecin, 2014.  Cżesc 1.

Рогоза А. П. Education during Times of Unrest: Historical Experience and Practice // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» 24 березня 2015 року – К., 2015.

Рогоза А. П. Language Teaching in Technical Schools: Tendencies Worldwide // Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» 28 жовтня 2014 року – К.: ЦУЛ.

Садовська М. І. Новітні освітні технології в контексті Євроінтеграції //  Матеріали X  Міжнар. наук.-пр. конференції. 14 січня 2015 р. – К. : ЦУЛ.

Саєнко Н .С. Іншомовна освіта майбутніх інженерів на основі міждисциплінарності // Materiály XI Mezinárodní vědecko-praktická konf. [«Moderni vymozenosti vedy – 2015»], (Praga, 27 ledna – 05 unora 2015 r.) / Praga, Publishing house «Education and Science s.r.o.», Dil 8, 2015.

Саєнко Н. С. Компетентнісний підхід до іншомовної підготовки майбутніх інженерів // Materiały Х Międzynarodowej naukowi-practycznej konf. [«Strategiczne pytania światowej nauki – 2015»], (Przemyśl, 07-15 lutego 2015 r.) / Przemyśl, Nauka i studia, Volume 11, 2015.

Саєнко Н. С. Міждисциплінарний підхід до навчання іноземної мови у вищій технічній школі // Материали за ХІ Международна научна практична конф. [«Бъдещите изследвания – 2015»], (София, 17-25 февруари 2015) / София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, Том 8, 2015.

Саєнко Н. С. Навчання іншомовного письмового дискурсу майбутніх інженерів // матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»], (Київ, 24 березня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «КПІ», фак-т лінгв. – К.: «Політехніка», 2015.

Саєнко Н. С. Напрямки міждисциплінарності в лінгвістичних дослідженнях // Materials of the XI International scientific and practical conf. [«Science and civilization–2015»], (Sheffield, 30 January – 07 February 2015) / Sheffield, Science and education LTD, Volume 12, 2015.

Саєнко Н. С. Професійна спрямованість іншомовної освіти в технічних університетах // Materiały ХІ Międzynarodowej naukowi-practycznej konf. [«Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2015»], (Przemyśl, 07-15 marca 2015 r.) / Przemyśl, Nauka i studia, Volume 8, 2015.

Саєнко Н. С. Розвиток дискурсивної компетенції в іншомовній комунікації у студентів технічних спеціальностей // Materials of the XI International research and practice conf. [«Science without borders – 2015»], (Sheffield, March 30 – April 7, 2015) / Sheffield, Science and education LTD, Volume 13, 2015.

Саєнко Н. С. Розвиток компенсаторних  стратегій іншомовної комунікації у студентів інженерних спеціальностей // Materiály XI Mezinárodní vědecko-praktická konf. [«Dny vědy – 2015»], (Praga, 27.03.2015 – 05.04.2015) / Praga, Publishing house «Education and Science s.r.o.», Dil 9, 2015.

Саєнко Н. С. Розвиток стратегічної компетенції іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей // Материали за ХІ Международна научна практична конф. [«Найновите научни постижения – 2015»], (София, 17-25 март 2015) / София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, Том 9, 2015.

Саєнко Н. С. Формування іншомовно-комунікативної та професійної компетентностей майбутніх інженерів // Materials of the XI International research and practice conf. [«Modern scientific potential – 2015»], (Sheffield, February 28 – March 7, 2015) / Sheffield, Science and education LTD, Volume 19, 2015.

Саєнко Н. С. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів на занятті з іноземної мови // Materiály XI Mezinárodní vědecko-praktická konf. [«Věda  a technologie: krok do budoucnosti – 2015»], (Praga, 27.02.2015 – 05.03.2015) / Praga, Publishing house “Education and Science s.r.o.”, Dil 10, 2015.

Свірепчук І. А. Інтернет як складова інформатизації освіти // Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності сучасного перекладача». 25 березня 2015. К.: НТУУ «КПІ».