uk

Наукові публікації у 2017-2018 рр. (статті) частина 2

Ахмад И.М.  Квалитативно-предметные рефлексемы названий частей суток / І.М. Ахмад // Система і структура східнослов”янських мов: збірник наукових прац / редкол.: Ю.В.Кравцова; Нац.пед. ун-т імені М.П. Драгоманова.-Київ: Вид-во НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2017.-Випуск 12.-310с

Ахмад И.М. Ассоциативно-семантические корреляции лексем утро / І.М.Ахмад //Наукові праці Кам”янец –Подільського національного університету імені Івана Огієнко:Філологічні науки. Випуск 44.-Кам”янець –Подільський:Аксіома, 2017.-378с. (Index Copernicus)

Ахмад И.М. Ассоциативно-семантические объединения слов:их специфика и сфера исследования / І.М. Ахмад // Духоўная спадчына Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: А. М. Воінава (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – 274 с.

Ахмад И.М. Цикличные темпорлексемы в их ассоциативно-семантических связях / І.М. Ахмад // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології:збірник наукових праць / ред.В.А. Глущенка.Слов”янськ , 2018.Вип.6 340с

Ахмад І.М., Чмель В.В.  Мотивація студентів технічних спеціальностей до вивчення англійської мови / В.В. Чмель, І.М.Ахмад// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69). Ч. 2. С. 233-235

Ахмад І.М., Чмель В.В. Роль використання відеоматеріалів у викладанні англійської мови у технічному університеті / В.В. Чмель, І.М.Ахмад// Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць, № 2 (56), 2017 р. / Заг. редакція – Матвієнко О.В., укладач – канд..пед. наук, доц.. Кудіна В.В. – К.:Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 36-39

Бухало І.В. Застосування інтерактивних методів навчання для формування комунікативної компетенції студентів // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 6 – С. 38-41

Варянко Т.В., Іванченко Л.М.  Особливості навчальної програми з іноземноїмови для підготовки магістрів технічних спеціальностей /  Т.В.Варянко, Л.М. Іванченко  // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 6 – 44-48 с.

Варянко Т.В., Іванченко Л.М. Формування соціокультурної компетенції у студентів на заняттях з іноземної мови / Т.В.Варянко, Л.М. Іванченко  // Молодь і ринок.Щомісячний науково-педагогічний журнал №1(156), 2018. –С. 103-107..

Гордієнко Н.М., Михайленко А.В. Типологія компенсації як засобу перекладацьких трансформацій / Н.М. Гордієнко, А.В. Михайленко// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: Зб. н. пр. – Одеса, 2017. – №30(2). – С. 83-85

Грищенко Я.С. Діалектична єдність композиції та архітектоніки при макрофразуванні версифікаційного тексту // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2018. – №6. – C. 62-64.

Грищенко Я.С. Прагматичні маркери композиції віршованого твору // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2018. – №12(52). – https://www.inter-nauka.com/issues/2018/12/3965/

Дичка Н.І. Підходи та принципи викладання англійської мови технічного спрямування / Н.І. Дичка //Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Збірник наукових праць, № 2 (56) 2017. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 32–36

Дичка Н.І., Лазебна О.А. До питання про валентнісну характеристику дієслів, що сполучаються з прислівниками оцінки / Н.І. Дичка, О.А. Лазебна //Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія філологія: [збірник наукових праць]. Випуск 29, том 2. – Одеса:  Вид-во міжнародного гуманітарного університету, 2017. – С. 57-59

Дичка Н.І., Лазебна О.А. Навчальний курс для навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів IT-спеціальностей / Н.І.Дичка, О.А. Лазебна // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки: [збірник наукових статей]. Випуск СXXXIV (134). – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С. 92 – 98

Дичка Н.І., Павленко О.В. Таксономія Б. Блума в навчанні англійської мови професійного спрямування в XXI столітті / Н.І. Дичка, О.В. Павленко //Науковий журнал “Молодий вчений” №12(52) грудень, 2017. – Херсон: ТОВ. “Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 370 – 373

Доронкіна Н.Є. Аргументативні фрагменти науковo-технічних статей / Н.Є. Доронкіна // Наукові записки. – Випуск 164. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). −  Кропивницький: «Код», 2018. – С. 420-423.

Доронкіна Н.Є., Михайленко А.В. Вмотивованість термінів та загальновживаних слів як важливий аспект перекладознавства /Михайленко А.В., Доронкіна Н.Є. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія: зб.наук.праць, №17 – Маріуполь, 2017.- с. 192 – 196

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Peculiarities of organisational forms of work used at foreign language lessons in higher technical educational institutions // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №2(157) лютий 2018 101-105 с.

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Requirements to professional competence of a foreign language teacher at higher technical educational institutions // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 6 – 8-12 с.

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Особливості навчальної програми з іноземної мови для підготовки магістрів технічних спеціальностей // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 6 – 44-48 с.

Іванченко Л.М., Варянко Т.В. Формування соціокультурної компетенції у студентів на заняттях з іноземної мови // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №1(156) січень 2018 103-107 с.

Кондрашова А.В. Ефективні методи презентації лексичного матеріалу у викладанні ESP // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, збірник наукових праць, випуск 31 том 2, Одеса 2017, С. 151-154

Кондрашова А.В. Практика опанування міжкультурної комунікації студентами-програмістами // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 января 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 6 – 155-160 с.

Кондрашова А.В., Бухало І.В. Креативність викладача як основа ефективного викладання в інформаційному суспільстві // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХV Междунар. научн. конф., 26-27 марта 2018 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(35), ч. 5 – С. 41-46

Кравченко Т.В. Громадянська ідентичність як компонент полікультурного виховання у закладах вищої освіти Великої Британії / Т.В. Кравченко // Проблеми культурної ідентичності як компонент в ситуації сучасного діалогу культур. ХІ Міжнародна наукова конференція, Національний університет “Острозька академія” , 2018. – С.59-65.

Кравченко Т.В. Громадянське виховання у працях українських та британських учених / Т.В. Кравченко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2018. – No. VI (68), Issue: 164. – P. 29 – 33.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Підготовка до перекладу текстів  для спеціальниї цілей в нестандартних професійних умовах / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко  // Збірник наукових праць MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA “SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY”, 2018– P. 44–49.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Планування самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови та перекладу: навчально-виховні аспекти / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко // Молодий вчений. — №5 (57) травень 2018 р.

Ломакіна Л.В. Свірепчук І.А. Аналіз організації навчання іноземної мови у технічному вузі // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 1(33), ч. 6 – С. 70 — 75.

Ломакіна Л.В. Свірепчук І.А. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів технічних вузів в процесі самостійної роботи // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11(31), ч. 13 – С. 56 — 61.

Михайленко А.В., Гордієнко Н.М. Типологія компенсації як засобу перекладацьких трансформацій / Н.М. Гордієнко, А.В. Михайленко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: Зб. н. пр. – Одеса, 2017. – №30(2). – С. 83-85

Михайленко А.В., Доронкіна Н.Є. Вмотивованість термінів та загальновживаних слів як важливий аспект перекладознавства / А.В. Михайленко, Н.Є. Доронкіна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія: Зб. н. пр. – Маріуполь, 2017. – Випуск 17. – С. 192-196

Моренцова А.В. Застосування онтологічних моделей предметної області для усунення лексичної багатозначності при машинному перекладі // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал —Переяслав-Хмельницкий, 2018 – Вып. 4(36), ч. 7. —  С. 65-71.

Моренцова А.И. Підвищення ефективності навчання читання науково-технічних текстів  у  немовних вищих навчальних закладах. // Актуальные научные исследования в современном мире. Журнал —Переяслав-Хмельницкий, 2018 – Вып. 5(37), ч. 7. – С. 55-60.

Овчаренко З.П. Інформаційні технології як засіб інтенсіфікації вивчення англійської мови // Науковий журнал “Молодий вчений”. – №3 (55). – С.578-580.

Попова Л.І. Іноземні мови в освіті дорослих / Л.І. Попова. // Журнал Молодий вчений. — 2018. — №4.

Самофалова О.В. Викладання іноземної мови для студентів технічних спеціальностей з використанням принципів нейродидактики: постановка проблеми / О.В. Самофалова, О.М. Машкіна // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Філологічні науки: Зб. н. пр. – Запоріжжя, 2017. – Випуск 3. – С. 180-187

Самофалова О.В. Елементи магічного в мисленні сучасної людини на матеріалі віртуальних текстів у жанрі афоризму / О. В. Самофалова, О. М. Машкіна. // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія Філологія: Зб. н. пр. – Одеса, 2018. – Випуск 32. – С. 152-161

Свірепчук І.А., Ломакіна Л.В. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів технічних вузів в процесі самостійної роботи // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов. Переяслав-Хмельницкий 2018,-вып. 11(31), ч. 13 -С.56-62.

Семида О.В. Вербалізація концепту Український Народ у французькому медійному дискурсі / О.В. Семида // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету . – Серія «Філологія». Вип. 31. – 2017. – С. 184-188.

Семида О.В. Соціокультурний коментар у статтях на українську тематику у французькому медійному дискурсі / О.В. Семида // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 164. – 2018. – С. 394 — 399.

Чмель В.В.,  Ахмад І.М. Мотивація студентів технічних спеціальностей до вивчення англійської мови / В.В. Чмель, І.М.Ахмад// Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69). Ч. 2. С. 233-235

Чмель В.В., Ахмад І.М. Роль використання відеоматеріалів у викладанні англійської мови у технічному університеті / В.В. Чмель, І.М.Ахмад // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць, № 2 (56), 2017 р. / Заг. редакція – Матвієнко О.В., укладач – канд..пед. наук, доц.. Кудіна В.В. – К.:Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 36-39