uk

Наукові публікації у 2018-2019 рр. (тези доповідей) частина 2

Аношкова Т. А. Доцільність використання перекладу у процесі навчання іноземної мови. / Т.А. Аношкова. Матеріали ХІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Зимові наукові підсумки 2018 року», 25 грудня 2018 р. – Ч. 2. – Дніпро: НБК, 2018 – С. 93-96.

Ахмад І.М., Чмель В.В. Means of Expressing the Concept of Number in the English Language / І.М. Ахмад, В.В. Чмель // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро. Частина ІI. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 410 с.

Ахмад І.М., Чмель В.В. Semantic features of the vocabulary of the English language / І.М. Ахмад, В.В. Чмель // Інноваційні підходи до розвитку сучасної науки: ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 28 лютого 2019 р. – Ч. 1. – Дніпро: НОК, 2019 – 82 с.

Ахмад І.М., Чмель В.В. Вигукова фразеологічна одиниця у мові та мовленні / І.М. Ахмад, В.В. Чмель // Перспективні шляхи розвитку науки та освіти: ХІIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 31 січня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: НОК, 2019 – 58 с.

Ахмад І.М., Чмель В.В. Лингвистический аспект изучения категории времени / І.М. Ахмад, В.В. Чмель // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 528 с.

Ахмад І.М., Чмель В.В. Особливості перекладу фразеологізмів / І.М. Ахмад, В.В. Чмель // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – 342 с.

Бойко С. Teaching monologue speech to engineering students / С. Бойко, О. Волкова. // Міжнародна наукова конференція «Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», Дніпро, 2019. – С. 169–171.

Бойко С. О. Навчання підготовленому монологічному мовленню через розвиток презентаційних умінь [Електронний ресурс] / Світлана Олександрівна Бойко // XVIII міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Літні наукові підсумки 2019 року», Дніпро, 2019. –С.12-14

Бойко С.О. Практичні аспекти використання мобільного додатку Telegram в аудиторній роботі при навчанні англійської мови у ВНЗ. [Електронний ресурс] / Бойко С.О. // V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи», Одесса, 2019.

Волкова О. On the importance of students’ language needs analysis in teaching ESP / О. Волкова, С. Бойко. // «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах вищої освіти», Київ, 2019. – С. 169–171.

Іванченко Л.М. Викладання англійської мови в багаторівневих групах немовних факультетів / Л.М. Іванченко // XIV міжнародна конференція “Ключевые проблемы современной науки 2019” (15.04 – 22.04 2019)

Іванченко Л.М. Проблеми іншомовної освіти в технічному університеті / Л.М. Іванченко //XIII міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Перспективні шляхи розвитку науки та освіти”, 31 січня 2019 р

Козьміна Н.А. Preparatory Exercises Aimed to Build Monological Speech Skills / Н.А. Козьміна  // Mатерiали ХIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ”, Ч. 1, 28 лютого 2019 р. Дніпро 2019. -С. 67 – 70.

Козьміна Н.А. Етапи формування письмової комунікативної компетентності у студентів інженерних cпеціальностей / / Н.А. Козьміна  // Mатеріали міжнародної наукової конференції «Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» ДНУ імені Олеся Гончара. Дніпро,  Ч 2..29-30 березня 2019.- C. 330 – 331.

Козьміна Н.А. Популярні стратегії iнтерактивних методiв навчання / Н.А.Козьміна // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 25 квітня 2019 р. Київ, 2019. -С.142 -144.

Козьміна Н.А. ТИПИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ / / Н.А. Козьміна  // Матерiали ХIIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Перспективнi щляхи розвитку науки та освiти”, Ч. 2, 31 січня 2019 р. Дніпро 2019. -С. 29 – 31.

Козьміна Н.А. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ТА ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ / Н.А. Козьміна  // Mатерiали I Міжнародної (V онлайн) науково-практичної інтернет-конференції. Кафедра іноземних мов природничих факультетів ОНУ, Одеський нац. Ун ім. Мечникова. М. Одеса, 17 Березня 2019. -С. 121- 123.

Кравченко Т. В., Огієнко В. П. Індивідуально орієнтоване читання іноземною мовою як елемент самостійної роботи студентів /Т.В. Кравченко, В.П.Огієнко // Science, research, development #14. Philology, sociology and culturology // V.02 Лондон, 27-28.02.2019. Варшава, 2019. -С. 8-9.

Кравченко Т. В., Огієнко В. П. Особливості діяльності сучасного фахівця як елемент змісту мовної освіти / Т.В. Кравченко, В.П.Огієнко // Наука, исследования, развитие. Филология, социология и культурология: сборник научных докладов //(Белград (Сербия), 29-30.12.2018. Варшава, 2018. -С. 10-11.

Кравченко Т.В. Творчий компонент навчальної дисципліни «іноземна мова для спеціальних цілей» /Т.В. Кравченко // Наука, исследования, развитие. Филология, социология и культурология: сборник научных докладов //Познань, 29-30.09.2018. -С. 42-45.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Спеціальні тексти іноземною мовою з точки зору формування мовленнєвих вмінь студентів / Т.В. Кравченко, В.П.Огієнко // Наука, исследования, развитие. Филология, социология и культурология: сборник научных докладов // Познань, 29-30.09.2018. Варшава, 2018. -С.45-47.