uk

Наукові публікації у 2018-2019 рр. (тези доповідей) частина 3

Лісецький К.А. Applications of the informational and studying environment in a university / К.А. Лісецький // the International scientific conference “Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education” – Kyiv. 2019.

Лісецький К.А. The informational and studying environment deployment in a university / К.А. Лісецький // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика» – Київ.: Національна академія Служби безпеки України,  01 березня 2019 року. – с.177-180

Маслова Т.Б. Вимоги до укладання спеціалізованих мовних корпусів / Т. Б. Маслова // Матеріали І Міжнародної науково-прикладної конференції  «Прикладна і корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового покоління». – К., 2018 – С. 36-37.

Міхненко Г.Е. Використання завдань на розуміння змісту текстів у навчанні письмового реферування / Г.Е.Міхненко // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції “Сучасна філологія: теорія та практика”: тези доп.  – Київ: Нац. акад. СБУ, 2019. – С.202-204.

Міхненко Г.Е. Формирование у современных студентов умения работать в команде при изучении иностранного языка / Г.Е. Міхненко // Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов професійного спрямування України: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2019 р.: тези доп.  / За заг. ред. О.М. Акмалдінової. – К. : НАУ, 2019. – С.58-59.

Мойсеєнко С.М. Чотири види мислення: виклики сьогодення /С.М.Мойсеєнко //Материали за XV международна научна практична конференция, Настоящи изследвания и развитие – 2019, 15 – 22 януари 2019г. Педагогически науки. Психология и социология.: София.«Бял ГРАД-БГ» – C.94 – 97

Овчаренко З.П. Поліфункціональніть і багатоаспектність лінгвістичної категорії негативної семантики та її віддзеркалення в англійській мові. / З.П.Овчаренко // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії: Матеріали VIII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Харків, 02-03 листопада 2018) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». – Харків: НП «ЦНТ», 2018. – С. 58-61.

Овчаренко З.П. Роль викладача іноземної мови у навчанні студентів-заочників перекладанню та запам’ятовуванню спеціалізованих термінів / З.П.Овчаренко // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 11-12 квітня 2019. –Тернопіль, 2019. – С.95-97.

Овчаренко З.П. Формування діалогової комунікації студентів у процесі вивчення іноземної мови / З.П.Овчаренко // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25 квітня 2019р. – К., 2019. – С. 154.

Огієнко В. П., Кравченко Т.В. Індивідуально орієнтоване читання іноземною мовою як елемент самостійної роботи студентів / В.П.Огієнко, Т.В. Кравченко // Science, research, development #14. Philology, sociology and culturology // V.02 Лондон, 27-28.02.2019. Варшава, 2019. -С. 8-9.

Огієнко В. П., Кравченко Т.В. Особливості діяльності сучасного фахівця як елемент змісту мовної освіти / В.П.Огієнко, Т.В. Кравченко  // Наука, исследования, развитие. Филология, социология и культурология: сборник научных докладов // (Белград (Сербия), 29-30.12.2018. Варшава, 2018. -С. 10-11.

Огієнко В.П., Кравченко Т.В. Спеціальні тексти іноземною мовою з точки зору формування мовленнєвих вмінь студентів / В.П.Огієнко, Т.В. Кравченко // Наука, исследования, развитие. Филология, социология и культурология: сборник научных докладов // Познань, 29-30.09.2018. Варшава, 2018. -С.45-47.

Парахневич А. О. Методологічні принципи дослідження політичної метафори / Анастасія Олександрівна Парахневич // зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава : ГО «Європейська наукова платформа»,. – 2019. – С. 17–20.

Парахневич А. О. Проблема класифікації та опису метафоричних моделей у політичному дискурсі / Анастасія Олександрівна Парахневич // матеріали ІХ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» м. Харків, 17-18 травня, 2019 р. Харків. – 2019

Парахневич А. О. Специфіка офіційно-ділового дискурсу як об’єкта лінгвістичного дослідження / Анастасія Олександрівна Парахневич // матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний рух науки” науково-практичного журналу “WayScience” (м. Дніпро) 6-7 червня, 2019 р. – 2019.

Парахневич А. О. Сучасний політичний текст як сфера актуалізації метафори / Анастасія Олександрівна Парахневич // матеріали ІХ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» м. Харків, 17-18 травня, 2019 р. Харків – 2019.

Парахневич А. О. Функції англомовної метафори у політичному тексті / Анастасія Олександрівна Парахневич // матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку філології та лінгвістики” (м. Чернігів) 14-15 червня, 2019 р. – 2019.

Попова Л. І. Типи текстів в області мистецтва: прагматичний та теоретичний аспекти / Л.І. Попова // Наука, исследования, развитие. Филология, социология и культурология: сборник научных докладов (Белград (Сербия), 30-31.05.2019). -Варшава, -2019.- С.74-75

Попова Л. І. Якість спеціалізованого тексту в оригіналі та перекладі / Л.І.Попова // Наука, исследования, развитие. Филология, социология и культурология: сборник научных докладов (Белград (Сербия), 29-30.12.2018) // -Варшава. -2018. -С. 12-13.

Рябова К. О. Статистичний аналіз хештегів (на матеріалі соціальних мереж Twitter, Instagram, Google) / К. О. Рябова. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем Теоретичної та прикладної лінгвістики, Київ- Белосток, 16 листопада 2018. – 2018. – С. 32–35.