uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» № 4 (2022 Р.)

Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва
з фаховим науковим журналом категорії «Б»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» № 4 (2022 Р.)

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).
До 25 березня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки».
У зв’язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29.06.2021 р. (додаток 3).
Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus.
ISSN 2786-5622 (Print), 2786-5630 (Online)
До 30 листопада 2022 року приймаються статті до № 4 збірника наукових праць «Педагогічні науки: теорія та практика» за 2022 рік.
Матеріали для опублікування в журналі приймаються за такими тематичними розділами:

 • Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • Теорія та методика навчання (з галузей знань)
 • Корекційна педагогіка
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Соціальна педагогіка
 • Теорія і методика управління освітою
 • Теорія і методика виховання
 • Дошкільна педагогіка
 • Педагогіка вищої школи
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Вимоги до оформлення статей:
До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.
Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
Технічні вимоги:

 • до публікації приймаються статті українською, російською та англійською мовами;
 • електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений утекстовому редакторі Microsoft Word;
 • формат А4 через 1,5 інтервал;
 • шрифт Times New Roman, розмір 14;
 • поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см

Структура статті:
рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю);
рядок 2 – назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);
рядок 3 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);
рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);
рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру). Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/
абзац 1 – розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;
абзац 2 – назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).
У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.
Структурні елементи основного тексту статті:
Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв’язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).
Мета статті (висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
Література розміщується після статті за алфавітом; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.
Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].
Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

Більш детальна інформація на сайтіта в інформаційному листі