uken

ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО» № 4 / 2023

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Редакція наукового журналу

«ВІСНИК КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО» № 4 / 2023

запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою видання.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012.
На підставі наказів МОН України № 1218 від 07.11.18 і № 1412 від 18.12.18) науковий журнал внесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей: 015 – Професійна освіта, 051 – Економіка, 073 – Менеджмент, 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки, 131 – Прикладна механіка,
132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 171 – Електроніка.
Періодичність: 6 разів на рік.
Видання надсилається до провідних наукових бібліотек України, електронна версія зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у міжнародних наукометричних базах даних “Ulrich’s Web Global Serials Directory”, “Index Copernicus”, “Polish Scholarly Bibliography”, “Inspec”, “Open Academic Journals Index”, “Google Scholar” і “Scientific Indexing Services”.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ
До 26 вересня 2023 року приймаються статті до № 4 наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» за 2023 рік.
Для опублікування статті необхідно не пізніше 26 вересня 2023 року заповнити онлайн форму довідки про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту visnik@krnu.poltava.ua статтю, оформлену згідно вимог.
Редакційна колегія журналу проводить внутрішнє анонімне рецензування всіх статей.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог. Редакційна колегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після успішного проходження рецензування автор отримає реквізити для сплати публікаційного внеску на електронну пошту. Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.
Публікаційний внесок становить 700 гривень (за 12 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень.
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_стаття, Шевченко_квитанція.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 листопада 2023 р. Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 29 грудня 2023 р.

РУБРИКИ

 • Професійна освіта;
 • Економіка;
 • Менеджмент;
 • Екологія;
 • Комп’ютерні науки;
 • Прикладна механіка;
 • Матеріалознавство;
 • Галузеве машинобудування;
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • Електроніка

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
До публікації приймаються статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних досліджень і прикладних розробок у таких галузях знань: освіта, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, природничі науки, інформаційні технології, механічна інженерія, електроніка та телекомунікації, електрична інженерія. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.
Мови публікації: українська, англійська
Заборона використання наукових праць країни-окупанта Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см.
Текст оформлюється у такому порядку:

 • Назва тематичної рубрики журналу.
 • Індекс УДК.
 • Назва статті.
 • Відомості про автора (авторів) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/).
 • Анотація та ключові слова українською мовою.
 • Основний текст повинен містити наступні необхідні елементи: АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. ВИСНОВКИ. Рисунки і таблиці потрібно нумерувати, і вони повинні мати назви, які вказуються під рисунком/таблицею звичайним шрифтом (наприклад, Рис. 1 – Взаємодія розроблених програмних модулів з САПР Intel Quartus Prime). Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути подані єдиним графічним об’єктом. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equtation і нумеруються з правого боку
 • Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово «ЛІТЕРАТУРА» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Наукова стаття повинна містити аналіз подібної тематики в літературних джерелах не більше 30 років із зазначенням від 10 і більше джерел. Посилань на одного автора дозволяється не більше двох. Посилання на електронні ресурси – не більше трьох, самоцитування – не більше двох посилань. Обов’язковими є посилання на роботи авторів, що опубліковані в нашому журналі.
 • Анотація та ключові слова англійською мовою не менше 1800 друкованих знаків. Розміщується із перекладом назви статті, прізвища та імені автора(ів), наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора англійською мовою. Анотація повинна містити такі структурні елементи: Purpose, Methodology, Findings,Originality, Practical value, Conclusions.
 • Наприкінці статті розміщувати транслітеровану і перекладену англійською версію літератури під назвою References, оформлену згідно з угодами APA (American Psychological Association)

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі