uken

ПУБЛІКАЦІЯ У НАУКОВОМУ ЗБІРНИКУ «ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» № 5 (359) ЗА 2023 РІК

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки

Запрошує до публікації наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, інших вчених, практичних працівників, хто цікавиться науковими досягненнями у галузі педагогічних наук.

«ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» № 5 (359) ЗА 2023 РІК

Про видання
Науковий збірник «Вісник Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка. Педагогічні науки» виходить з лютого 1997 року.
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ No 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.

ISSN 2227-2844 (Print).

Засновник: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
Збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук (011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта) відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. 

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: 6 разів на рік.
Збірник індексується в Index Copernicus International (ICV 2021 = 54.00).

Умови публікації
Для опублікування статті у науковому збірнику «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки» № 5 (359) за 2023 рік необхідно не пізніше 29 вересня 2023 року:

  • Заповнити довідку про автора (посилання)
  • На електронну адресу pedagogy@luguniv.in.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Академічна доброчесність. Редакція збірника здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Публікаційний внесок. Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску. Вартість публікації становить 900 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія збірника своєчасно буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання – після 31 грудня 2023 р. За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Друкована версія збірника буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 січня 2023 р.
Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail pedagogy@luguniv.in.ua

Вимоги до оформлення
Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).
Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.
Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).
На початку вказують назву тематичної рубрики видання. Через рядок від УДК в лівому верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я по-батькові автора (повністю, шрифт жирний).
На наступному рядку – учений ступінь, звання, посада, місце роботи; e-mail; ORCID ID (персональний код, який необхідно отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register).
Назва статті друкується через рядок (шрифт жирний).
Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); визначення методики дослідження (сукупність методів дослідження, їх основний зміст, характеристики і показники, які вони фіксують, та одиниці вимірювання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.
Посилання на цитовані джерела в тексті оформлюються мовою оригіналу таким чином: у круглих дужках зазначається прізвище автора, та рік видання роботи (наприклад, Шумська, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою (наприклад, Афанасьєва, 2016; Богданова & Саннікова, 2015; Moore, 2006). Якщо використовуються цитати, статистика тощо, то слід вказати номер сторінки посилання (Афанасьєва, 2016, с. 46; Bruner, 2012, p. 24).
Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після заголовку «Список використаної літератури» (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015. Обов’язково вказується DOI за наявності.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Для коректного індексування публікацій наукометричними системами після Списку використаної літератури необхідно навести References. Посилання в References мають бути оформлені відповідно до APA Style: для кириличних цитувань слід транслітерувати імена авторів та назви видань; останні також слід навести в англійському перекладі в [ ] з зазначенням мови оригіналу в дужках, наприклад, [in Ukrainian]. Назви періодичних видань слід наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. В елементах опису не можна заміняти латинські літери на кириличні.
Цитування в References мають бути оформлені за стандартом APA.
У зв’язку з вимогами реферативних баз даних наукової періодики необхідно формувати список References з максимальною уважністю.
Статтю заключають 2 анотації обсягом 1600-1800 знаків (українською та англійською мовами) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3–5 термінів).

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі.