uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б» «ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ» ВИПУСК 89 / 2023

Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва
з фаховим науковим журналом категорії «Б»

«ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ» ВИПУСК 89 / 2023

Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з педагогічних наук (спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта», 015 «Професійна освіта», 016 «Спеціальна освіта») відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409
Видання індексується в Google Scholar Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).
Набір триває включно до 29 вересня 2023 року

Тематичні розділи збірника:

 • Історія педагогіки
 • Теоретичні основи сучасної педагогіки та освіти
 • Загальноосвітня школа
 • Вища школа

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:
Для опублікування статті у № 89 за 2023 рік необхідно до 29 веренся 2023 року (включно) заповнити довідку про автора за посиланням та на електронну пошту редакції editor@pedagogyjournal.kpu.zp.ua  надіслати:

 • статтю;

У разі успішного рецензування статті необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.
Увага! Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником.
Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_стаття, Шевченко_квитанція.
Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 листопада 2023 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 31 грудня 2023 р.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

 • Обсяг статті – не менше 12-20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
 • поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • шрифт «Times New Roman» – 14;
 • абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);
 • текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

СТРУКТУРА СТАТТІ:
Загальні вимоги:
Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
 • рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською та англійською мовами; обсяг анотацій – 2000 символів, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • тематичний розділ журналу;
 • прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;
 • текст статті;
 • список літератури;
 • анотації та ключові слова двома мовами (українська, англійська).

Більш детальна інформація на сайті та в інформаційному листі