uken

ПУБЛІКАЦІЇ У ФАХОВОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ “INCLUSION AND DIVERSITY” №1 / 2024

Журнал «Inclusion and Diversity» є рецензованим виданням, заснованим Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчальнометодичних та науково-дослідних розробок у галузі інклюзивної освіти.
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25408-15348Р від 15.02.2023 року
Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3)
Галузь знань: освіта/педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
ISSN 2786-779X (print), 2786-7803 (online)
Періодичність видання: 2 рази на рік
Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті у № 1 / 2024 журналу “Inclusion and Diversity” необхідно до 31 січня включно:

  1. Заповнити довідку про автора;
  2. Надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску на електронну адресу inclusion.diversity.ua@gmail.com  (реквізити для сплати публікаційного внеску надаються після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації).

Вартість публікації становить 600 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Електронна версія журналу буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання після 29 березня 2024 року.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 29 квітня 2024 року.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок. Поля: верхнє – 2 cм,нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см
Текст оформлюється у такому порядку:
1. Індекс УДК.
2. Назва статті (всі великі літери).
3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю).
4. Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи.
5. Номер ORCID (зазначається обов’язково), Scopus-Author ID, Researcher ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus/Web of Science).
6. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і прізвищ автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків.
7. Основний текст статті. Наукова стаття повинна відповідати вимогам МОН України та передбачати таку послідовність структурних елементів текстової частини: Вступ (Introduction), Матеріали та методи (Materials and methods), Результати. (Disscussion),Висновки (Results).
8. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблицідаються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.
9. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.
10. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
11. Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з угодами APA (American Psychological Association).

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:
тел: 063 119 10 54
email: inclusion.diversity.ua@gmail.com
site: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання.