uken

ПУБЛІКАЦІЯ В ЖУРНАЛІ «STUDIA METHODOLOGICA» №57 / 2024

Засновники журналу: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка та Університет імені Яна Кохановського в Кельце (Польща)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16439-4911Р від 31.12.2009 р.
Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 1309 від 25 жовтня 2023 року (додаток 4)
ISSN 2307-1222
Спеціальності: 014 – Середня освіта, 035 – Філологія
Для опублікування статті у № 57 журналу «Studia Methodologica» необхідно до 26 січня 2024 року включно:

Після успішного проходження рецензування автор отримає реквізити для сплати публікаційного внеску на електронну пошту. Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.
Вартість публікації становить 900 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу, вартість якого становить 800 гривень.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
В журналі “Studia Methodologica” публікуться дослідження у галузі мовознавства, літературознавства, фольклористики, педагогіки та методики навчання філологічних дисциплін.
До публікації приймаються статті українською, англійською, польською, німецькою мовами.
Електронний варіант статті надсилається у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word; формат А4, міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт Times New Roman, розмір 14; у разі застосування інших шрифтів автор надсилає їх разом зі статтею. Поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє, нижнє – 2 см.
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

СТРУКТУРА СТАТТІ:
рядок 1 – індекс УДК;
рядок 2 – відцентрована назва статті;
рядок 3 – рядок 4 – прізвище та ім’я автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри;
рядок 5 – місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), ORCID-код, електронна адреса автора.
Якщо автор не має ORCID-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/
Абзац 1 – розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів, в алфавітному порядку), написані мовою, як і вся стаття.
Абзац 2 – назва статті (відцентрована назва статті, прізвище, ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).
Якщо стаття подана не українською мовою, то обов’язково після анотації мовою статті подаються назва статті, прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), ORCID-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ СТАТТІ:
Постановка проблеми
Мета статті
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів
Висновки й перспективи подальших розробок у цьому напрямку
Література (розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється відповідно до вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015).
Посилання на літературу в тексті слід давати у квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33]; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].
Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).
З більш детальними вимогами та прикладом оформлення статті можна ознайомитись за посиланням:
https://journals.tnpu.ternopil.ua/index.php/sm/example

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «STUDIA METHODOLOGICA»
Адреса: 46027, м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 2
Контактний телефон: 063 67 98 320
Офіційний сайт: journals.tnpu.ternopil.ua/index.php/sm
Електронна пошта: sm.tnpu@gmail.com

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання.