uken

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТІ В ЖУРНАЛІ «BALTIC JOURNAL OF LEGAL AND SOCIAL SCIENCES» №1, 2024

На розгляд до публікації в журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» приймаються статті на актуальну тему в галузі освіти та педагогіки, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків, відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: право, освіта / педагогіка, психологія, культура і мистецтво, журналістика, управління та адміністрування, історія та археологія, філософія, політологія, соціологія.
Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук)
Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних Іndex Copernicus та ERIH PLUS.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
ISSN: 2502-8813

Для публікації статті в журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» № 1, 2024 необхідно до 31 січня 2024 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції bjlss@cuesc.org.ua наступні матеріали:

 • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
 • заповнити заявку про автора за цим посиланням ;
 • квитанцію про сплату*.

Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті.
Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:
Вартість публікації наукової статті у журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» становить 1 000 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва вартість публікації наукової статті становить 800 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.
Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті до 31 березня 2024 р. за цим посиланням.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 квітня 2024 р.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ:

 • Cтаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему.
 • Cтаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни.
 • Назва статті, анотація та ключові слова подаються англійською мовою.
 • Прізвище та ім’я транслітеруються згідно чинних вимог транслітерації країни автора.

Файл зі статтею повинен містити:

 1. Інформацію про авторів (прізвище та ім’я, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто, країна).
 2. Назву статті, анотацію і ключові слова англійською та мовою рукопису.
 3. Текст статті з підзаголовками, відповідно оформленими запозиченнями і посиланнями на джерела.
 4. Список використаних джерел.

РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

 1. Юридичні науки
 2. Суспільні науки

ISSN: 2592-8813

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – 30 000–40 000 символів з пробілами.

2. Поля – 2 см; абзац 1,25 см; відступ перед та після абзацу – 0; інтервал між рядками – 1,5.

3. Шрифт – Times New Roman; кегль 14.

4. Оформлення тексту статті:

 • Назва статті (вирівнювання по центру, прописними літерами напівжирним шрифтом).
 • Ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, звичайними літерами, шрифт напівжирний, курсив).
 • Місце роботи, місто, країна, ORCID (вирівнювання по центру, звичайними літерами, курсив).
 • Анотація (Abstract) – 1 абзац від 100 до 150 слів, шрифт звичайний.
 • Ключові слова (Key words) – 6–8 слів чи фраз за темою статті, шрифт звичайний.
 • Основний текст статті, шрифт звичайний. Назви підзаголовків статті виділяються напівжирним шрифтом.
 • References (Список використаних джерел) – шрифт звичайний.

5. Необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).

6. Забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.

7. Забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами.

8. Між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами).

9. Використовуються лапки формату « ».

10. Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl + Shift + пробіл).

11. Окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG.

12. Дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.

13. Заборонено використання сканованих малюнків / чернеток виконаних олівцем або ручкою від руки.

14. Забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах.

15. Формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC або .DOCX.

Більш детальна інформація на сайтіта в інформаційному листі.