uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ЗБІРНИКУ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» №1 ЗА 2024 РІК

Шановні колеги-науковці!
Запрошуємо до публікації Вашої статті у збірнику

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» № 1 ЗА 2024 РІК

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) згідно наказу МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20510-10310Р від 24.12.2013
Спеціальності: 011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта, 013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта, 016 – Спеціальна освіта, 017 – Фізична культура і спорт, 126 – Інформаційні системи та технології
ISSN 2412-9208
Періодичність: 3 рази на рік
Мови публікації: українська, англійська, болгарська, польська, змішаними мовами.

ІНДЕКСАЦІЯ:

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ
Для опублікування статті в № 1 / 2024 необхідно до 29 березня 2024 р. включно:

 • заповнити онлайн форму довідки про автора;
 • надіслати статтю, оформлену згідно з вимогами, на електронну пошту збірника;
 • за необхідністю (для осіб, які не мають наукового ступеня) до статті надати скановану рецензію (фотокопію).

Після успішного проходження рецензування автор отримає реквізити для сплати публікаційного внеску на електронну пошту. Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Вартість публікації становить 1000 грн (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням журналу та розміщенням його електронної версії.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

ТЕРМІНИ ВИХОДУ
Електронна версія буде розміщена у відкритому доступі на сайті 31 травня 2024 р.
Друкована версія буде відправлена авторам статей, які її замовлять, 30 червня 2024 р.

ТЕМАТИКА СТАТЕЙ:

 • загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • теорія та методика навчання (за галузями);
 • професійна освіта;
 • корекційна педагогіка;
 • соціальна педагогіка;
 • теорія і методика управління освітою;
 • теорія і методика виховання;
 • дошкільна педагогіка;
 • теорія навчання;
 • інформаційно-комунікаційні
 • технології в освіті.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Технічне оформлення тексту статті

Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат – курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – «…»). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:

1) УДК;
2) DOI (надається редакцією);
3) НАЗВА СТАТТІ українською та англійською мовами;
4) ім’я та прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи автора, поштова адреса установи українською та англійською мовами;
5) e-mail, orcid автора;
6) анотації українською та англійською мовами (кожна по 2000 знаків із пробілами (230-250 слів);
7) ключові слова (5-7 слів) українською та англійською мовами;
8) текст статті;
9) література (оформлена згідно ДСТУ 8302:2015). Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з відступом першого рядка – 1 cм) з автоматичною нумерацією;
10) References, транслітерована латинськими буквами (APA-стиль).

Вимоги до анотації та ключових слів
Анотація має включати характеристику основної теми, проблеми наукової статті, мету роботи та її результати. В анотації вказується, що нового привносить відповідна стаття порівняно з іншими, спорідненими за тематикою та цільовим призначенням. Анотація не має містити абревіатур.
Ключові слова: від 5 до 7 слів; не мають містити абревіатур; подаються у називному відмінку; розділені комами.
Основний текст статті має містити такі компоненти:
Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).
Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).
Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в тексті статті
Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках. Необхідно вказувати номер позиції у списку використаної літератури i сторінку: [1, с. 14-15]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3].
У списку літератури обов’язково мають міститися ВСІ наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в тексті статті.
Детальніше з вимогами, а також з прикладом оформлення статті можна ознайомитись на сайті збірника: https://journals.bdpu.in.ua/index.php/ped/requirements

Контакти редакції журналу
«Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки»
Бердянський державний педагогічний університет
Адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Час роботи: Пн-Пт 09:00–18:00
Телефон: 093 00 65 568
Електронна пошта: ped.sciences@bdpu.in.ua
Офіційний сайт: https://journals.bdpu.in.ua/index.php/ped

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання