uken

ПУБЛІКАЦІЯ У ФАХОВОМУ ЗБІРНИКУ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ» № 2 (209)’2024

Шановні колеги! Оголошується набір наукових статей

до фахового збірника
«НАУКОВІ ЗАПИСКИ. СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». № 2 (209)’2024

Наукові записки. Серія: Філологічні науки – це наукове рецензоване видання, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі філології.
Засновник: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.
Рік заснування: 1995.
Періодичність: 4 рази на рік.
ISSN 2522-4077 (Print)
ISSN 2522-4085 (Online)
Фахова реєстрація (категорія Б): відповідно до Наказу МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3).
Галузь знань: гуманітарні науки.
Спеціальність: 035 – Філологія.
Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, італійська, польська, литовська.
Проблематика: Історія української та світової літератури, теорія літератури, літературна критика, компаративістика у найширшому спектрі використовуваних літературознавчих технологій, зокрема, системного підходу, психопоетики, міфопоетики, феміністичної критики, рецептивної поетики, наратології, структуралізму, постструктуралізму, постколоніальних студій тощо.
Актуальні питання українського та зарубіжного мовознавства. Проблеми розвитку та функціонування мови в поліетнічному та полікультурному просторі. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики, етнолінгвістики, дискурсології й психолінгвістики. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу; прикладна лінгвістика.
Головний редактор: Михида С.П., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української філології та журналістики, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

УМОВИ ПОДАННЯ СТАТТI
Для опублікування статті у фаховому збірнику «Наукові записки. Серія: Філологічні науки» № 2 (209)’2024 необхідно до 26 квітня 2024 року:
1. Заповнити довідку про автора (посилання)
2. На електронну адресу philology.cusu@gmail.com надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Електронна версія буде розміщена у відкритому доступі на сайті після 30 червня 2024 р.
Друкована версія буде відправлена авторам статей, які її замовлять, до 31 липня 2024 р.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Вартість публікації становить 1000 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень.
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням та розміщенням електронної версії. За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник збірника.
Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До публікації приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.
Обсяг статті – 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». У тексті заборонені переноси. Нумерація сторінок не ведеться.
Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовувати перед відомостями про автора (авторів), окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор.
Відомості про автора (авторів) вказувати після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та ініціалів, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи, номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (зазначається за наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.
Назву статті вказувати українською і англійською мовами (всі великі літери).
Анотацію подавати українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами у кожній анотації). Ключові слова подавати у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

ОСНОВНА ЧАСТИНА СТАТТІ ПОВИННА МІСТИТИ ТАКІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ:

  • актуальність проблеми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій (не дозволяється тільки перелік прізвищ);
  • мета дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження;
  • висновки і перспективи подальших досліджень;
  • список використаних джерел.

Усі назви частин (рубрики) повинні бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).
Бібліографічний опис списку літератури оформлювати з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.
Внутрішньо-текстові посилання на список літератури позначаються цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [2] чи [5; 9]. Якщо в тексті статті використано цитату, необхідно навести номер джерела у списку літератури і сторінку, наприклад [1, с. 10], де 1 – порядковий номер у списку, 10 – номер сторінки

КОНТАКТИ:
Сайт: journals.cusu.in.ua
Адреса: вул. Шевченка, 1, Кропивницький, Україна
Телефон: +38 (066) 382 71 02
E-mail:philology.cusu@gmail.com

Більш детальна інформація в інформаційному листі та на сайті видання