uk

Наукові публікаці у 2016-2017 рр. (статті) частина 1

Ahmad I.M., Chmel V.V. Association as linguistic phenomenon //  Вісник національного технічного університету України « КПІ».Серія Філологія, педагогіка. Випуск 8/2016. Київ-93с.

Anoshkova T. Assessment of global competence level among engineering students  / Т.А. Аношкова // Вісник НТУУ «КПі». Серія: Філологія, Педагогіка. – 2017. – Вип.9. – С. 30-34

Batiuta T.V., Hordiienko N.M. Mistake correction in teaching EFL // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2017. – №8. – С. 8-11

Gryshchenko Ya. Motivating Potential of Online Professional Courses in Studying English at Technical University // Intellectual Archive. – Vol.: 6, No.1. – Ontario, 2017. – P. 102-106

Gryshchenko Ya. Poetry Discursiveness in Pindaric and British Odes of the 17th -18th Centuries // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. – Issue: 02, Volume: 46. – 2017. – Philadelphia. – Р. 63-67

Gryshchenko Ya. S., Volkova O. A. Individualization of the process of foreign language distance teaching on the basis of perception and memory characteristics of students – Virtus: Scientific Journal.  –  Montreal: Center of modern pedagogy «Learning without Frontiers», 2017. – Issue 13. – С. 97-99.

Gryshchenko Ya. The Peculiarities of Concept Fate Interpretation in Russian Language Picture of the World // The scientific heritage. – Vol.: 2, No.9. – Budapest, 2017. – P. 102-105

Hordiienko N.M., Batiuta T.V. Mistake correction in teaching  // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2017. – №8. – С. 8-11

I. Svirepchuk. Projects with the use of Internet technologies in foreign language learning // «Вісник» НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: філологія, педагогіка. 8, -К.: 2016. -93с.

Kondrashova A.V., Boiko I.V. Consequences of information explosion. The influence of new conditions on the foreign language teaching methods // Одеський лінгвістичний вісник №9 2017, c. 142-145

Maslova T. Approaches to studying discourse coherence / Tetiana Maslova // Proceedings of the Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-6 Dec. 2015 [Electronic resources]. – 2015.

Maslova T. Developing pragmatic competence for professional communication / Tetiana Maslova // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С.Щудло, О.Заболотної, О. Ковальчук. – Київ – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 109-112.

Maslova T. Hedging in engineering discourse: new features of common technique / Tetiana Maslova // A-Z CongLingWroc 2016 Conference Proceedings of the Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-4 December, 2016 [Electronic resources]. – 2016.

Maslova T. Linguistic research on hedging in scientific discourse of the English language / Tetiana Maslova // Book of Proceedings and Abstracts of the CIS International Symposium on Language, Linguistics, History, Literature and Education (January 23, 2017). – Vol.1. – Science an Innovation Center Publishing House. – St. Louis, USA, 2017. – P. 63-68.

Nataliia Dychka, Olena Lazebna, Viktoriia Kotvytska. Teaching Students of Information Technology Specialties English Writing. / Nataliia Dychka, Olena Lazebna, Viktoriia Kotvytska // Advanced Education. Наукове видання Новітня Освіта. Випуск 6/2016. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” – К.: Вид-во “Політехніка”, 2016. с. 11-15. (120 с.)

Ovtcherenko Z. Information and communication technologies as an effective way of foreign language study // The scientific heritage. – Vol.: 2, No.11. – Budapest, 2017. – P. 48-50

Prysiazhniuk I. Neologisms of “science and engineering”, “communication technologies” thematic groups: word formation methods and ways of translation. –  Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія, Педагогіка –  К.:ТОВ «Центр учбової літератури», 2017. – Вип. 9. – С. 26-29

Shevchenko M. Multimedia as an ESP Teaching Aid at Technical Universities [Text] / Mariana Shevchenko // Scientific Journal “ScienceRise: Pedagogical Education”. – Харків : НВП ПП «Технологічний Центр». – Вип. 4(12). – 2017. – p. 4-8.

Аношкова Т. А. Формування матриці глобальної компетентності для студентів вищих навчальних закладів України / Т. А. Аношкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 26/ Херс.держ.ун-т.-Херсон: ХДУ, 2016.

Антонова М.Ю., Грищенко Я.С. Дистанційне спілкування як засіб формування міжкультурної компетенції студентів немовних спеціальностей // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – P. 15-21

Ахмад І.М.,  Чмель В.В. Педагогічний такт і культура спілкування викладачів і студентів // Збірник наукових праць «Теоретичні питання культури, освіти та виховання», КНЛУ випуск № 54, 2016р.131с.

Бобровник С.М.  Etymology of English idiom //  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія “Філологія” Викуск 20/2016, м. Одеса, 2016

Бобровник С.М.  Peculiarities of international words translation // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” Викуск 20/2016 p., м. Одеса, 2017

Варянко Т.В., Іванченко Л.М. Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №2 (145) лютий 2017 134-138 с.

Варянко Т.В., Іванченко Л.М. Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №4(147) квітень 2017  86-91 с.

Варянко Т.В., Іванченко Л.М. Критерії підготовки здобувачів ступеня PhD з іноземної мови в технічному університеті // Молодь і ринок Щомісячний науково-педагогічний журнал №1(144) січень 2017  86-91 с.

Варянко Т.В., Іванченко Л.М. Мовна підготовка майбутніх інженерів в НТУУ «КПІ» // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Додадок 1 до Вип. 37, Том ІІ (70): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – 42-49 с.

Гордієнко Н.М. Особливості виникнення лексичних інновацій // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”.: Зб. н. праць. – Київ, 2017. – №3(25), 2т. – С. 45-46

Грищенко Я.С. Композиція американських віршованих творів ХХ століття у дискурсивному вимірі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики:науковий журнал. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – №2 (15). – С. 226-230