uk

Наукові публікації у 2016-2017 рр. (тези доповідей) частина 3

Кравченко Т.В. Іноземна мова для студентів технічних спеціальностей: Перспективи індивідуальної  реалізації // Сборник  нучных статей «Филология, социология и культурология. Современные фундаментальные и прикладные исследования. /Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane.-Сопот/ Sopot (PL), 2017

Кравченко Т.В. Огієнко В.П.  Елементи рольових ігор у вивченні іноземної мови // Матеріали ХІІ міжнародної  науково–методичної  конференції: «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ, 28 лютого 2017 р.- К., 2017. -190 с.

Кравченко Т.В. Огієнко В.П.  Проблемы оптимизации процесса чтения на иностранном языке для специальных целей // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология. EAST EUROPEAN CONFERENCE. Poznan (PL) – 29/11/16-30/11/2016. Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 120 str.

Кравченко Т.В. Огієнко В.П. Роль чтения на иностранном языке для совершенствования навыков письменной речи // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология. Актуальные научные проблемы и перспективы развития». Том 2, Гданськ. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 120 str.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П.  Роль чтения в совершенствовании навыков иноязычной речи // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика». Том 2, Гданськ. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 80 str.

Кучинська Т.С. High efficient energy supply of cities and industrial centres based on a new energy-environmental paradigm // Матеріали “International Conference Energy, Environment and Material Systems” (EEMS 2017). Polanica Zdrój, 13-15 вересня 2017 р.

Лісецький К.А. Навчання читання текстів професійної направленості з використанням технології змішаного навчання // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріли XII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 28 лютого 2017. – С.97-100

Лісецький К.А. Особливості запровадження системи змішаного навчання у ВНЗ // Smart-освіта в контексті євроінтеграції України: технології та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 22 березня 1017. – С. 10-13

Лісецький К.А. Створення інформаційно-навчального середовища у ВНЗ // Інноваційні підходи у викладанні дисциплін: європейські студії: Матеріли Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 10 січня 2017 – С.11-12

Ломакіна Л.В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови у ВНЗ // Материали за ХІІІ Международна научна практична конференция “Найновите научни постижения – 2017”. 15-22 март,2017. Том 5. Педагогически науки. София. «Бял.ГРАД-БГ» ООД- С. 87-89.

Ломакіна Л.В. Комунікативно-орієнтований компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови // Materialy XIIІ mezinarodni vedecko-prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2017». – Praha, 27.01 – 05.02.2017: Publishing House «Science and Education», 2017. – Dil 5. – C. 3-7.

Ломакіна Л.В. Оцінка результативності процесу навчання іноземної мови // Материали за ХІІІ Международна научна практична конференция “Настоящи изследвания и развитие– 2017”. 17-25 януари,2017. Том 3. Педагогически науки. София. «Бял.ГРАД-БГ» ООД- С. 46-49.

Ломакіна Л.В. Оцінювання комунікативної компетентності студентів при навчанні іноземної мови // Materials of the XIIІ International Research and Practice Conference «Science and Civilization –2017». – Sheffield UK, 30.01-07.02.2017: «Science and Education» LTD, 2017. – Volume 4. – С. 9-13.

Маслова Т. Б. Діалогізація учасників англомовного академічного дискурсу / Т. Б. Маслова // Матеріали ІІ міжрегіонального науково-практичного семінару за участю вчених України та зарубіжжя “Сучасна іншомовна освіта в Україні та закордоном : стан, виклики і перспективи” / за заг. ред. Лавриченко Н.М.: [Випуск 2] – Суми: ФОП Ткачов О.О., 2016. – С. 148-152.

Маслова Т. Б. Дослідження особливостей стратегії хеджінгу в англомовному науковому дискурсі / Т. Б. Маслова // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торгівельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 227-229.

Маслова Т. Б. Дослідження структури дискурсу в межах теорії риторичних структур / Т. Б. Маслова // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25-26 листопада 2016 року. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С. 66-71.

Маслова Т. Б. Зближення семантики термінів «magazine» та «journal» в контексті сучасного англомовного наукового дискурсу / Т. Б. Маслова // Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 19 травня 2016 р. – Київ : Пшонківський О.В., 2016. – С.161-164.

Маслова Т. Б. Інструменти корпусної лінгвістики у навчанні і дослідженні іноземних мов / Т. Б. Маслова // Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.- метод. конф. (Київ, 23 листопада 2016 р.) : тези доповідей. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 421с. – C. 277-280.

Маслова Т. Б. Прагматична компетентність іншомовного професійного спілкування / Т. Б. Маслова // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – С. 106-109.

Маслова Т. Б. Проблема жанрової стратифікації наукової статті / Т. Б. Маслова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. /Гол. ред. Ямчинська Т.І. – 14 квітня 2016р. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – С. 87-91

Маслова Т. Б. Референційна і реляційна когерентність / Т.Б. Маслова // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 247с. – С. 204- 207.