uk

Наукові публікації у 2016-2017 рр. (тези доповідей) частина 4

Михненко Г.Э. К вопросу о важности усиления интеграции содержания общепрофессиональной и иноязычной подготовки // Найновите научни постижения – 2017: ХІІІ международна научна конференция, 15-22 марта 2017 г. – V.4. – София «Бял ГРАД-БГ», 2017.

Міхненко Г.Е. Особливості навчання інженерів іноземної мови: інженерне мислення та індивідуальний підхід  // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: ХII міжнародна науково-практична конференція, 28 лютого 2017 р.: тези доп. – Київ, 2017.

Мойсеєнко С.М.  Комунікативно-прагматичні особливості наукового тексту // Науково-методичні проблеми підготовки іноземних громадян: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 20-21 квітня 2017 р. Національний авіаційний університет/ за заг. ред. Г.В. Межжеріної, О.Ю. Корчук. – К.: Вид-во НАУ, 2017. – С.84-85

Мойсеєнко С.М. Використання дебатних технологій навчання при формуванні навичок англомовного ділового мовлення в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріли XII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 28 лютого 2017. – С.119-121

Мойсеєнко С.М. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання при формуванні навичок англомовного ділового мовлення в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 236-240

Моренцова А.В. Деякі семантичні особливості фразеологізмів англійської мови зі значенням тотальної кількості” – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні  підходи у викладанні дисциплін: Європейські студії”. 10 січня 2017 р. – К:  ГО “СМАРТ- ОСВІТА”, 2017.

Моренцова А.В. Особенности функционирования имени собственного в составе фразеологизмов”. –   Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20 квітня 2017 року. – НТУУ «КПІ», 2017.

Моренцова А.В. Самостоятельная работа студентов как эффективный метод  профессиональной  подготовки  специалистов. – Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Вітчизняна наука: теорія і практика”. 17-18 травня 2017 р., м. Харків. – Х: Наукове партнерство “Центр наукових технологій”, 2017.

Моренцова А.В. Семантические особенности фразеологических единиц, одним из компонентов которых является имя собственное. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “SMART-освіта в контексті євроінтеграції України: технології та перспективи”.  22 березня 2017 р., м. Київ. –  К.: ГО “СМАРТ- ОСВІТА”, 2017.

Овчаренко З.П. Моделі обробки інформації при навчанні аудіювання // Материалы XI Международной научно-практической конференции “Новейшие научные достижения – 2017”. – София, 2017.

Овчаренко З.П. Особливості викладання англійської мови на заочному відділенні ВНЗ // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017р. – К., 2017. – С. 125-126.

Овчаренко З.П. Переклад як форма мiжкультурного дiалогу // Материалы XI  Международной научно-практической конференции  “Эффективные инструменты современных наук  –  2017”. – Прага, 2017

Огієнко В.П.,  Кравченко Т.В. Роль чтения в совершенствовании навыков иноязычной речи // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика». Том 2, Гданськ. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 80 str.

Огієнко В.П., Кот Т.О Подготовка студентов к чтению и переводу деловых текстов и документации  на иностранном языке // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология” – 30.01.17-31.01.17-Warszawa (PL), T 2: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 120 str

Огієнко В.П., Кравченко Т.В.  Елементи рольових ігор у вивченні іноземної мови // Матеріали ХІІ міжнародної  науково–методичної  конференції: «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ, 28 лютого 2017 р.- К., 2017. -190 с.

Огієнко В.П., Кравченко Т.В.  Проблемы оптимизации процесса чтения на иностранном языке для специальных целей // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология. EAST EUROPEAN CONFERENCE. Poznan (PL) – 29/11/16-30/11/2016. Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 120 str.

Огієнко В.П., Кравченко Т.В.  Роль чтения на иностранном языке для совершенствования навыков письменной речи // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология. Актуальные научные проблемы и перспективы развития». Том 2, Гданськ. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 120 str.

Павленко О.В. Bringing corpora into modern EFL classroom // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземних мов 28.02 2017»К:- «Політехніка», 2017.р. с. 129-130.

Павленко О.В. Task-based Learning in a Nutshell // Матеріали V Міжнародної науково-практичній конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти 20.04 2017» К : – «Політехніка», 2017.р. С. 179-181.

Павленко О.В. The Role of Corpora in ESP Materials Design // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Tрансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст” 25-26.05.2017 Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 2 – С. 78-79.

Павленко О.В., Дичка Н.І.  Ефективне застосування таксономії Бенджаміна Блума у навчанні англійської мови для професійних цілей // Матеріали XIII Межнародної науково-практичної конференції  «Найновите научи постижения – 2017», 15-22 березня 2017 /  під заг. ред. М.Т. Петков – Софія : «Бял ГРАД-БГ», 2017 – С. 27-29