uk

Наукові публікації у 2015-2016 рр. (статті)

Akhmad I. Мain methods of teaching a foreign language in high school // Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей: сборник материалов XV Всероссийской научно-практической конференции : в  3-х ч./ под ред. Н.А. Качалова ( часть І ); Томский  политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского  политехнического университета, 2016.-234с.

Anoshkova T. Educating globally competent engineering students in Ukraine // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія, Педагогіка: Зб. н. праць. – Київ, 2015. – №6. – С. 4-8.

Batiuta T., Hordiienko N. Pragmatic characteristics of scientific and technicaltexts // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”. Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2016. – №7(1). – С. 16-21  

Bobrovnyk S.    Etymology of English Idioms // “Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. СеріяФілологія“.

Bobrovnyk S. Polysemy of English Terms // НТУУ «КПІ» Серія: Філологія, Педагогіка. Випуск 6/2015, м. Київ.

Chmel V. Teaching professionally oriented reading at technical universities // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія, Педагогіка: Зб. н. праць. – Київ, 2015. – №6. – 110 с.

Doronkina N. Argumentative discourse of technical research papers in the context of rhetorical structure theory // Вісник Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2016. – №7(2). – С. 21-25

Doronkina N., Ivasiuk O. Students’ individual characteristics consideration in teaching English // Advanced Education: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – №4. – С. 18-21

Gryshchenko Ya.S. The concept of fate as one of the key concepts of American science fiction literature // Advanced education: Collection if scientific works. – Kyiv: NTUU “KPI”, 2016. – №1 – P.80-84

Ivasiuk O. Students’ individual characteristics consideration in teaching English // Advanced Education: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – №4. – С. 18-21

Lomakina L. The improving of efficiency in foreign language teaching // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2016. – №7(1) . – С. 44-50.

Maslova, T. B. Challenges of discourse modes categorization / T. B. Maslova // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. н. праць. – 2015. – №6. – С. 72-77.

Prysiazhniuk І. Descriptive translation and word formation methods of neologisms in thematic groups // Тематичний випуск «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». – Вип. 7(1). – К.:ТОВ «Центр учбової літератури», 2016. – 80с.

Sadovska M.  Syntactic peculiarities of English and Ukrainian legal terms // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць.  – Київ, 2016. – №7(2).  – С. 57-63

Shchypachova D. Differentiated approach in foreign language training ofstudents ofnonlinguistic specialties // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія” №20 / 2016. – Одеса, 2016

Shevchenko M. The Role of Authentic Videos in Teaching English at Technical Universities // Advanced Education: Collection of scientific works. – К. : ЦУЛ, 2015. – №4. – 77 с.

Svirepchuk I. Assessment activities as a method of control of foreign language knowledge. // Молодой ученый, №20, 2015, – Казань. – 537 с.

Svirepchuk I., Boiko I. Ways of independent work organization in foreign language teaching // Вісник Національного технічного університету України, Серія: філологія, педагогіка

Varianko T., Ivanchenko L.  Professionally – oriented foreign language teaching  at  higher technical educational institutions // V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання :  VI Міжнародний фестиваль «Світ психології». 19-24 березня 2016 р. К.: Гнозис, 2016

Ахмад І. М. Застосування різних методів і технологій у навчанні говорінню іноземною мовою // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 52, 2015 р./ Заг.редакція – проф. Матвієнко О.В. ,укладач – канд.пед.наук, доц.Кудіна В.В. – К.:Вид.центр КНЛУ,2015.-181с.

Грищенко Я. С. Сучасні напрями досліджень віршованого твору // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одеса: МГУ, 2016. – № 20. – С.16-19

Доронкина Н. Е. Имплицитные элементы в аргументации научно-технических статей // European applied sciences. – Stuttgart: ORT Publishing, 2016.-  №2. – P. 70-71

Доронкіна Н. Є. Особливості небазових компонентів моделі аргументації у жанрі науково-технічної статті // Наукові записки КДПУ ім. В. Вінниченка. Серія: Філологічні науки: зб. наук. статей. –  Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. –  Випуск 145. – С. 249-252.

Ивасюк О. В. Словообразовательное гнездо как форма фиксации фрагмента языковой картины мира // Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації.- Сімферополь. 2013- Том 26 (65). №4, ч.1.- С.26-32

Ивасюк О. В. Словообразовательное гнездо с вершиной-полисемантом // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. №3(45)2015. Часть II.- С. 94-97

Іванченко Л. М., Варянко Т. В Підвищення інформаційної культури студентів I-II курсів з іноземної мови // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : матеріали  Х міжнародної науково.-практичної конференці 1 березня 2016 р. – К.: Гнозис, 2016

Ковальська Н. В, Парахневич А. О. Метафорична  експансія та її сфери-джерела у політичній комунікації / Н.В. Ковальська, А.О. Парахневич // Науковий Вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство», 2016, №5(330) – Луцьк, 2016. – С. 235 – 241

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Концепции перевода в контексте современных лингвистических исследований // Ежемесячный научный журнал Молодой ученый. №11 (91) – 2015. ООО «Издательство Молодой ученый», Казань. ISSN 2072-0297

Кравченко Т. В., Огієнко В. П.  Особенности удалённой работы переводчика // Международный сборник научных статей. “Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода”. Выпуск 6. – Н. Новгород: Бюро переводов «Альба», 2016.—258 с.

Маслова Т. Б. Прагматична складова іншомовної компетентності / Т. Б. Маслова // Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 66-71.

Михненко Г. Э. Основные компоненты модели формирования интеллектуальной мобильности будущих инжнеров / Г. Э. Михненко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Додаток 3 до Вип. 36, Том (18) : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2016. – С. 352–358.

Міхненко Г. Е. Критерії та показники сформованості інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету / Г. Е. Міхненко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2015. – Вип. 1(6). – С. 129–134.

Мойсеєнко С. М. Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання іноземної мови професійного спрямування у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 374 с.

Мойсеєнко С. М. Стилістичні прийоми й виражальні засоби в англомовному комп’ютерному дискурсі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – № 16. – Одеса, 2015. – 218 с.

Мойсеєнко С. М. Функціонально-семантичне поле причинності в німецькій мові // Наукові записки Національного Університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 58. – 366 с.

Огієнко В. П., Кравченко Т. В.  Особенности удалённой работы переводчика // Международный сборник научных статей. “Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода”. Выпуск 6. – Н. Новгород: Бюро переводов «Альба», 2016.—258 с.

Присяжнюк І. С. Переклад неологізмів в межах концептуальних сфер «Масова культура», «Література, мистецтво та спорт» та їх переклад / І.С. Присяжнюк , А.Л. Котковець // Наукові записки. – Вип. 144. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 540 с.

Свірепчук І. А. Веб-проект як вид самостійної діяльності студентів в процесі навчання іноземної мови.// Наукові записки №128

Свірепчук І. А., Бойко І.В. Ways of independent work organization in foreign language teaching. // Вісник «КПІ»

Чмель В. В. Использование презентаций для реализации коммуникативного подхода при обучении английскому языку студентов технических специальностей // Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей: сборник материалов ХV Всероссийской научно-практической конференции: в 3-х ч. / под ред. Н.А. Качалова (Часть I); Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2016. − 234 с.

Шніп Ю. В. Переклад англійських фразеологічних одиниць з компонентом «ЧАС» українською мовою // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія». – Одеса: МГУ, 2016. – № 20. – С.

Шніп Ю. В. Функціонально-семантична варіантність фразеологізмів з компонентом “час” в англійській мові / Л. М. Захарова, Ю. В. Шніп // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб. н. праць. – Київ, 2015. – № 5 (2) . – С. 37-43.