uk

Наукові публікації у 2015-2016 рр. (тези дововідей) частина 3

Дичка Н.  І. Застосування студентами ІТ-спеціальностей навчальних стратегій // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», Полтава, 7 квітня 2016. – Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2016

Дичка Н. І. Труднощі студентів у англомовному писемному мовленні // Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». Київ, 21 квітня 2016 р. –  К.: НТУУ«КПІ», 2016

Доронкіна Н. Є. Аргументативний дискурс у контексті теорії риторичної структури // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». Київ,  22 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016.

Доронкіна Н. Є. Аргументативний мовленнєвий акт у контексті теорії риторичної структури // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». Полтава, 7 квітня 2016. – Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2016

Доронкіна Н. Є. Застосування теорії множинного інтелекту у викладанні іноземної мови // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». Київ, 30 жовтня 2015 р. –  K.: НТУУ «КПІ», 2015.

Доронкіна Н. Є. Особливості аудіювання у навчанні іноземної мови у технічних навчальних закладах // Матеріали  ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі». Київ, 04 травня 2016р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016.

Іванченко Л. М. Cпецифіка навчання іноземної мови професійного спрямування // Cучасні тенденції викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школіХІ міжнар. наук.-прак. конф. 4 травня 2016 р. – К. НТУУ “КПІ”

Іванченко Л. М. Інноваційні методи в процесі навчання іноземній мові // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : ХІ міжнар. наук.-прак. конф. 24 березня 2016 р. К., 2016

Іванченко Л. М. Навчання студентів стандартів комунікативної поведінки // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : V міжнар. наук.-прак. конф. 30 жовтня 2015 р. К. : ЦУЛ.

Івасюк О. В. Про деякі теоретичні питання комплексних одиниць словотворення // Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», – 2016.Том 15. Филологични науки.София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 104 стр. C.85-87

Кисляк С. В., Поліщук Є.О., Кондрашова А.В. Система визначення оптимальної вторинної структури РНК // Матеріали науково-практичної конференціїВітчизняні інженерні розробки для охорони здоров`я”. Київ 21-22 квітня 2016 р. K.: ФБМІ НТУУ «КПІ».

Козьміна Н. А. Письмове монологічне мовлення // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016 . Volume 5. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD – 113 стр.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Етапи формування іншомовної лексичної компетенції у студентів інженерних спеціальностей ВНЗ // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Наука и образование без границ – 2015». Том 10. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – 80 ст.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Розвиток навичок аудіювання на заняттях іноземної мови // Materials  f the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science – 2016 . Volume 5. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD – 113 стр.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Роль мотивації в процесі вивчення іноземної мови студентами технічних ВНЗ // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Эффективные инструменты современных наук – 2016». Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 64 ст.

Козьміна Н. А., Гурєєва Л. В. Семантичні та структурні особливості складних термінів та їх переклад на прикладах термінів галузі енергетичний менеджмент // Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dny vědy – 2016». – Díl 13. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 64 ст.

Кондрашова А. В. Доцільність використання техніки «the minute paper»  на заняттях англійської мови в немовних ВНЗ // Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденціі викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ».

Кондрашова А. В. Зміни в електронній освіті в контексті мотивації студентів // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ».

Кравченко Т. В. Особливості відхилень від літературних норм в письмових аспектах. Перекладацький аспект.  // Сборник научных статей «Теоретические и практические аспекты развития современной науки. Познань”. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 80 str.

Кравченко Т. В. Тексты с отклонениями от литературной нормы в работе переводчика // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Обсуждение современной науки. Люблин. Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 68 str.

Кравченко Т. В., Огієнко В. П.  Організація тестового контролю у ВНЗ // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнар. наук.–метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К. : ЦУЛ. – 152 с.

Кравченко Т. В., Огієнко В. П. Контроль рецептивних видів діяльності  у ВНЗ на базі тестів // Матеріали  VIII Міжнародної науково-практичної конференції: Іноземна мова професійного спрямування  як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин. Дипломатична Академія України. – Київ, 2016.

Кравченко Т. В., Огієнко В. П. Роль чтения в совершенствовании навыков иноязычной речи // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика». Том 2, Гданськ. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 80 str.