uk

Наукові публікації у 2014-2015 рр. (тези доповідей) частина 3

Свірепчук І. А. Інформатизація освіти як основа впровадження інформаційних технологій в процес професійної підготовки фахівця // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». 14 січня 2015. – К.: ЦУЛ.

Свірепчук І. А. Роль самостійної роботи студентів в навчанні іноземним мовам // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». 28 квітня 2015. –К. 2015. НТУУ «КПІ».

Сидоренко І. А. The notion of the author’s idiostyle as an object of linguo-stylistic analysis // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Science without borders”, – 30.03.2015. – 7.04.2015. Volume 14. Philological sciences. Sheffield. Science and education LTD.

Сидоренко І. А. Дистанционное образование в методике преподавания иностранного язика // Materialy X mezinarodni vedecko-prakticka konference “Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2014” – Dil 10. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and science” s.r.o. 27.11.2014-05.12.2014.

Сидоренко І. А. Дистанційна освіта як сучасний метод викладання іноземної мови // Придніпровські соціально-культурні читання. Матер. ІІІ всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ, 29 листопада 2014 р.): у 4-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч.2.

Сидоренко І. А. Современные методы преподавания иностранных языков в высшей школе // Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka konference “Moderni vymozenosti vedy – 2015”. – Dil 10. Filologicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and science” s.r.o. 27.01.2015-05.02.2015.

Сидоренко І. А. Функції самостійної роботи студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови професійного спрямування // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології. Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції 28 жовтня 2014р. К.: ЦУЛ.

Чмель В. В. Обучение деловому английскому языку студентов технических специальностей // Межкультурная коммуникация: теория и практика: сборник научных трудов XIV Международной науч.-практ. конф. «Лингвистические и культурологические традиции и инновации»: (Томск, 12-15 нояб. 2014 г.) /под ред. В.М. Ростовцевой. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014.

Чмель В. В. Обучение написанию статей и аннотаций студентов технических специальностей на английском языке // Язык и мировая культура: сборник научных трудов XIV Всероссийской науч.-практ. конф.: в 2-х ч. (Томск, 25-28 апр. 2014 г.) / под ред. Н.А. Качалова. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014.

Чмель В. В. Читання як важливий компонент навчання іноземних мов в технічному вищому навчальному закладі // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали IV міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 28 жов. 2014 р.) – Київ: ЦУЛ, 2014.

Шевченко МВ. Metacognition in Teaching English for Specific Purposes // Materials of the XI International Scientific and Practical Conference “Cutting-Edge Science – 2015”. – Sheffield : Science and Education LTD, 2015. – Volume 16. Pedagogical Sciences.

Шевченко М. В. Principles of Effective English for Specific Purposes Teaching // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką – 2015». – Przemyśl : Nauka i studia studia, 2015. – Volume 10. Pedagogiczne nauki.

Шевченко М. В. Використання відеотехнологій для навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали IV міжнар. наук.–метод. конф. 28 жовтня 2014 року. – К. : ЦУЛ, 2015. 

Щипачова Д. С. Linguistic side of communicative phenomenon of lying // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 квітня 2015 р.

Щипачова Д.С. Концепт “неправда” в англійській мовній картині світу. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей. – 11-12 червня 2015 р. м. Київ.

Щипачова Д. С. Різноманіття методів вивчення мов // матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (пам’яті д-ра філол. наук, професора Л.І. Прокопової), Київ, 25 березня 2015 р.