uk

Нвукові публікації у 2017-2018 рр. (тези доповідей) частина 2

Аnoshkova T. Global aspects of translation competence / T. Anoshkova // Матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції “Комунікативний дискурс у полікультурному просторі”, 6-7 жовтня 2017 р. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 171-172

Аношкова Т. А. Особливості навчання іноземної мови студентів покоління Z / Т. А. Аношкова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конфереції “Сучасні освітні технології навчання: Україна – Європейський Союз”, 20 березня 2018 р. – К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2018. – С. 64-68.

Аношкова Т. А. Особливості навчання перекладу патентної документації студентів технічних спеціальностей / Т. А. Аношкова // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтеренет-конференції “Травневі наукові читання”, 21 травня 2018 р. – Ч. 2. – Дніпро: НБК, 2018 – 84 с.

Аношкова Т. А. Проблеми перекладу граматичних особливостей патентної документації /Т. А. Аношкова//Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – К., 2018. – С. 4-7.

Ахмад І.М. Дослідження засобів перекладу ідіоматичних виразів з англійської на українську мову  / І.М. Ахмад // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової  конференції. 30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина І./ Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік»,2018. – 290 с

Ахмад І.М. Квалитативно – предметные рефлексемы слова утро / І.М. Ахмад // Cвіт мови- світ у мові: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції 26-27 жовтня 2017р./ уклад. Т.В. Слива.- Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017.-213с.

Ахмад І.М., Чмель В.В. Види оцінного значення / І.М. Ахмад, В.В.Чмель// Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладазнавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого 2018 р. – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р.– С. 18-20

Ахмад І.М., Чмель В.В. Особливості перекладу фразеологізмів та їх класифікація як елемент викладання курсу іноземної мови / І.М. Ахмад, В.В. Чмель // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – К., 2018. – С.7-9

Ахмад І.М.,Чмель В.В. Значення вивчення іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах в контексті безперервної освіти / І.М. Ахмад, В.В.Чмель// Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали  ІІ Всеукраїнської наукової конф. 26-27 травня 2017р.,м. Дніпро./Наук.ред. О.Ю. Висоцький.-Дніпро, 2017.- С.

Ахмад І.М.,Чмель В.В. Навчання англійської мови в країнах Європи / І.М. Ахмад, В.В.Чмель// Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 30-31 березня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 89-90

Ахмад І.М.,Чмель В.В. Основні положення та структура оцінного значення / І.М. Ахмад, В.В.Чмель // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладазнавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого 2018 р. – Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». – 2018 р.– С. 16-18

Бухало І.В. Оволодіння навичками ділового спілкування іноземною мовою / І.В. Бухало / /Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.28 лютого 2018 р. – Київ.: КПІ ім.Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”.- 2018 р. – С. 46-48

Бухало І.В., Кондрашова А.В. Інформаційний серфінг та кліпове мислення у викладанні іноземної мови / І.В. Бухало, А.В. Кондрашова //Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – К., 2018. – С. 33-35

Варянко Т.В. Змішане навчання при викладанні іноземної мови у вищих навчальних закладах / Т.В. Варянко  // Актуальные вызовы современной науки: ХХІІІ Международная научная конференция 26-27 марта 2018 г. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 3(23), ч. 2 – 131-133 с.

Варянко Т.В. Лінгвокраєзнавчий аспект при навчанні іноземній мові у вищих технічних навчальних закладах / Т.В. Варянко  // Сучасні освітні технології навчання: Україна-Європейський союз: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20 березня 2018 р. – К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2018. –  12-16 с.

Волкова E. А. Дистанционное обучение иностранным языкам: специфика, преимущества и недостатки / E. A. Волкова // Теорія і практика сучасної науки (частина І): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 16-17 травня 2018 року. – Київ.: МЦНД, 2018. – C. 55-57

Грищенко Я.С. Мотиваційний аспект вивчення граматики // ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» : 19 березня 2018 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2018. – С. 49-51

Грищенко Я.С. Особливості тлумачення понять композиції й архітектоніки віршованого твору // III Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 44-45

Грищенко Я.С. Провідні напрями дослідження віршованого твору // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 73-75

Грищенко Я.С. Стендова доповідь як метод інтенсифікації закріплення вивченого матеріалу з англійської мови // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції “Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи”. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 224-226

Гураль О.І. Архівні джерела Київської Просвіти / О.І. Гураль // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 30-31 березня 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С. 62-65.

Гураль О.І. Інноваційні методи викладання іноземної мови / О.І. Гураль // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018р. – К., 2018. – С. 45-48.

Гураль О.І. Розмаїття історичних документів «Просвіти» / О.І. Гураль // Сучасні тенденції розвитку науки ( частина І ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м.Київ, 17-18 березня 2018 року. – Київ.: МЦНД, 2018. – С. 20-21.

Гураль О.І. Цінність документації Київської Просвіти / О.І. Гураль // Концептуальні шляхи розвитку науки ( частина І ): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м.Київ, 5-6 квітня 2018 року. – Київ.: МЦНД, 2018. – С. 18-19.

Дичка Н.І. Семантичні особливості англійських дієслів руху / Н.І. Дичка// Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня – К.: НТУУ “КПІ ім.. Ігоря Сікорського”, 2018. – С. 48-50

Доронкіна Н.Є.  Науковий дискурс у комунікативному аспекті» / Н. Є. Доронкіна // Освіта і наука в україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії. – 2018: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 травня 2018. − Харків: НП «ЦНТ», 2018. – С. 26-29.

Доронкіна Н.Є.  Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови у контексті сугестопедичної системи / Н. Є. Доронкіна // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов у немовних ВНЗ на сучасному етапі. – 2018: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 березня 2018. − Х. : Харків. НФаУ, 2018. – С. 26-28

Доронкіна Н.Є. Functions of argumentation / Н.Є. Доронкіна // ScienceMax IV: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2018.  – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С. 67-70.

Доронкіна Н.Є. Аргументативні риси наукового дискурсу / Н. Є. Доронкіна // Monografia pokonferencyjna “Science, Research, Development. Philology, Sociolofy and Culturology #3”: Zbior artykulow naukowych recenzowanych. – Warszawa: “Diamond trading tour”. 2018. – P. 91-92.

Доронкіна Н.Є. Елементарна дискурсивна одиниця у контексті теорії риторичної структури  / Н.Є. Доронкіна // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 квітня 2018. Маріуполь : МДУ, 2018. –С. 505-506.

Доронкіна Н.Є. Наукова аргументація у прагматичному контексті / Н. Є. Доронкіна // Освіта і наука в україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії. – 2018: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 травня 2018. − Харків: НП «ЦНТ», 2018. – С. 29-31.

Доронкіна Н.Є. Науово-технічна стаття як аргументативний дискурс / Н. Є. Доронкіна // Освіта і наука в україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії. – 2018: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 травня 2018. − Харків: НП «ЦНТ», 2018. – С. 32-34

Доронкіна Н.Є. Особливості технології комунікативного навчання у технічних вищих учбових закладах / Н.Є. Доронкіна // Сучасні освітні технології навчання: Україна – Європейський Союз: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018. − К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2018. – С. 26-28.

Доронкіна Н.Є. Роль аргументації у контексті функціональної лінгвістики / Н. Є. Доронкіна // Освіта і наука в україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії. – 2018: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 травня 2018. − Харків: НП «ЦНТ», 2018. – С. 35-37.