uk

Наукові публікації у 2016-2017 рр. (тези доповідей) частина 5

Парахневич А. О. Відтворення метафоричних одиниць у англомовному політичному дискурсі українською мовою // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные достижения европейской науки – 2017». София, 15-22 июня 2017 г. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2017

Парахневич А. О. Диференційований підхід до навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 28 лютого 2017 р. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017

Парахневич А. О. Проблеми перекладу сучасного англомовного офіційно-ділового дискурсу // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения – 2017», Прага, 22-30 июня 2017 г. – Прага: Publishing House «Education and Science», 2017

Попова Л.І. Иностранные языки в современном мире: потребности и возможности // Филология, социология и культурология: теоретические и практические аспекты: сборник научных статей (по материалам международной научно практической конференции, 30.03.2017-31.03.2017). – Честохова, 2017. – С. 105-106

Попова Л.І. Особенности этапа совершенствования знаний иностранного языка для взрослых учащихся // Педагогика: актуальные проблемы и перспективы развития: сборник научных статей ( по материалам международной научно-практической конференции, Варшава, 30.01.2017-31.01.2017). – Варшава,2017. – С. 85-86.

Попова Л.І. Рациональная организация деятельности письменного переводчика в информационном обществе // Филология, социология и культурология: обсуждение современной науки: сборник научных статей(по материалам международной научно-практической конференции, Люблин, 28.02.2017). – Люблин, 2017. – С. 73-74.

Попова Л.І. Стандартизованные и творческие аспекты труда переводчика // Филология, социология и культурология: актуальные проблемы и перспективы развития: сборник научных статей (по материалам международной научно-практической конференции, Варшава, 30.01.2017-31.01.2017). – Варшава, 2017. – С. 119-120.

Попова Л.І. Сучасні тенденції в індивідуалізованому  вивченні англійської мови на етапі вдосконалення та роль викладача при цьому // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017р. – К.,2017. – С. 137-138

Присяжнюк І.С. Дебати як комунікативний метод на заняттях з іноземної мови. – Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 березня 2017 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД Охотнік, 2017. – С. 224-225

Присяжнюк І.С. Навчання анотування іншомовної літератури студентів немовних спеціальностей. – Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 191-193

Присяжнюк І.С. Навчання монологічному мовленню студентів немовних спеціальностей. – Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – С. 139-141

Присяжнюк І.С. Роль академічного есе у фаховій підготовці студентів. – Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. cДніпро: Роял Принт, 2016. –  С. 238-239

Присяжнюк І.С. Труднощі навчання діалогічному мовленню і шляхи їх подолання. – Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземної мов як чинник забезпечення дієвості знань», 28.10.2016. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 255-256

Самофалова О.В. Usage of neurodidactics principles as modern approaches in english-speaking communicative competence formation among students of technical professions // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури». Львів, 7-8 квітня 2017 р. – Л.: «Логос», 2017

Свірепчук І.А. Requirements of language tests. // Матеріали ХІІІ Международна научна рактична конференція «Ключови въпроси в съвременната наука -2017».– Софія.: «БялГРАД-БГ»ООД, 2017. –124 с.

Свірепчук І.А. Веб-квест як проект з використанням пошукової системи Інтернет. // Материали за ХІІ Международна научна практична конференція «Бъдещето въпроси от света на науката -2016». – София.: «БялГРАД-БГ» ООД, 2016. –100 с.

Свірепчук І.А. Веб-сайт як одна з моделей організації проектної діяльності в навчанні іноземної мови. // Materialy XIII Miedzy narodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kliczowe aspekty naukowej dzialalnosci -2017». –Przemysl.: Nauka I studia, 2017. –100 с.

Свірепчук І.А. Використання сервісів Web 2.0 в навчанні іноземної мови. // Материали ХІІІ Международна научна практична конференция «Найновите научни постижения –2017». –София.: «БялГРАД-БГ» ООД, 2017. 164 с.

Свірепчук І.А. Дистанційна методика викладання іноземних мов. // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «Naukowa przestrzen Europy—2017». –Przemysl.: Nauka i studia, 2017. –104 с.

Сидоренко І.А. Види стилістичних фігур, заснованих на принципі повтору, в сучасних англомовних драматичних текстах. – Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнар. наук.-прак. конф., м. Одеса, 27-28 січня 2017 р. – Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – 132с.

Сидоренко І.А. Формування відчуття самоефективності при вивченні іноземної мови. – Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-прак. конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – 190 с.