uk

Наукові публікації у 2011 – 2012 р. (тези)

Матеріали 6  науково-практичної міжнародної конференції «Майбутні дослідження-2010,  (Софія -2010).

Козьміна Н.А., Кравченко Т.В. Лекико-семантичні групи дієслів, що позначають психофізіологічні стани.

«Ломоносов. Мова, освіта, здоровья: збірник наукових праць до 300-річчя народження М.В.Ломоносова.-2011»
Наукова школа «Прекрасний світ».

Попова Л.І. Перекладач як особа вільної професії: теоретичні передумови підготовки.

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих викладачів «Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов» 25 лютого 2011р: Збірник наукових праць. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету, 2011. – 456 с.

Грицай І.С. Вживання технічних термінів в англомовній художній літературі та їх переклад на українську мову

Матковска Г. О. Функціонально-семантичні особливості колоративного компоненту у науково-технічних термінах.

Шевченко М.В. Відтворення синонімії в описах англомовної реферативної інформації про винаходи мовою перекладу.

Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2011 року. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – 360 с.

Маслова Т.Б. Поняття зв’язності та цілісності тексту.
Петренко О.В. Психологічні механізми формування англомовної аудитивної компетенції у студентів технічних спеціальностей.

Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як основний ресурс відродження України» 12 травня 2011 р: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2011. – 292 с.

Кондрашова А.В. Пошуки ідентичності в національній освіті.

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі», 16-18 листопада 2011. – Луганськ, 2011.

Сидоренко І.А. Перспективи впровадження та переваги використання новітніх інформаційних технологій в вищих навчальних закладах.
Сімкова І.О. Використання засобів синхронної комунікації у навчанні англомовної дискусії студентів інженерних спеціальностей.

Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ», 22 листопада 2011 р.- К.: НТУУ«КПІ».-109с.

Ахмад І.М. Особливості формування у студентів ВНЗ іншомовної соціокультурної компетенції.
Бобровник С.М. Роль комунікативних цінносткей у формуванні навичок розуміння іншомовного тексту.
Грицай І.С. Сучасні тенденції у викладанні іноземної мови.
Грищенко Я.С. Вебінар як засіб формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання.
Доронкіна Н.Є. Навчальні дискусії та діалогові педагогічні технології у викладанні іноземних мов.
Іванченко Л.М. Формування комунікативної культури сучасного інженера у студентів Національного технічного університету «КПІ».
Кондрашова А.В. Концепція «текучої реальності» З.Баумана та її вплив на мотивацію студентів у вивченні іноземних мов.
Лісецький К.А. Використання можливостей Інтернету в освіті: переваги та недоліки он-лайн навчання.
Маслова Т.Б. Міжкультурне спілкування в межах тексту.
Матковска Г. О. Компоненти формування мовної картини світу у студентів.
Мигляченко Л.Г. Формування дискурсивної компетенції у студентів ВНЗ.
Мойсеєнко С.М. Врахування прагматичної варіативності лексичних одиниць комп’ютерного дискурсу у процесі формування соціолінгвістичної компетенції у студентів комп’ютерних спеціальностей.
Овчаренко З.П., Мігляченко Л.Г. Когнітивні особливості базових категорій в лексичному аналізі.
Павленко О.В. Соціокультурна складова навчання англомовної професійно орієнтованої взаємодії студентів немовних спеціальностей.
Саєнко Н.С. Соціокультурна освіта студентів як підготовка до міжкультурного спілкування.
Свірепчук І.А. Языковое окружение в аспекте обучения иностранным язикам.
Сидоренко І.А. Соціокультурна компетенція у контексті формування комунікативної культури студентів.
Сімкова І.О. Роль іншомовної соціокультурної компетенції у навчанні англомовної п професійної дискусії студентів технічних спеціальностей.
Собецька О. Е. Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ.
Чмель В.В. Необхідність формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів технічних спеціальностей у ВНЗ.
Шевченко М.В. Особливості використання мультимедійних технологій для формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ.
Щипачова Д.С. “The intercultural dimension” in language teaching.
Яцюк Л.А., Мигляченко Л.Г. Формування дискурсивної компетенції у студентів ВНЗ.

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» 8-9 грудня 2011р. – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011.

Мойсеєнко С.М. Прагматична зв’язність комп’ютерного дискурсу.
Саєнко Н.С. Навчання іншомовної комунікації як засіб інтелектуального зростання студентів.

Научные итоги: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Научные итоги 2011 года». Часть 2,
20 декабря 2011 года. – Киев: «Наири», 2011. – 86 с.

Грицай І.С. Способи введення термінологічної лексики у тексти художньої літератури та засобів масової інформації.

Україна наукова: Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 21 – 23 грудня 2011р. – частина 7 – К.: ТОВ «Меганом». – 68с.

Чмель Г.С. Сучасні інформаційні технології у навчанні іноземним мовам.

MATERIALY Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencij
Nauki. Teoria I praktyka / (28.12.2011 – 30.12.2011) – Warszawa, 2011. – 112 str.

Грицай І.С. Функціонування технічних термінів у текстах художнього стилю.
Матковска Г. О. Семантико-прагматичні особливості вторинних термінів-кольороназв.

Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: Технології навчання.: Матеріали  IV всеукраїнської науково-практичної конференції.17 січня 2012р.-К.: НТУУ «КПІ».-195с.

Ахмад І.М. Ігровий метод навчання студентів немовних спеціальностей.
Козьміна Н.А.,Гурєєва Л.В. Роль ігрових ситуаційних вправ на заняттях зі студентами спеціальності Енергоменеждменту.
Кучинська Т.С. Електроний кампус НТУУ «КПІ».
Лісецький К.А. Змішана модель навчання на основі Інтернет технологій.
Матвійчук В.Б. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання.
Матковска Г. О. Формування іншомовної компетенції у студентів немовних спеціальностей за допомогою кейс-методу.
Попова Л.І., Огієнко В.П. Комунікативний метод та формування комунікативної компетенції студентів ВНЗ.
Чмель Г. С. Інтегрування  сучасних інформаційних технологій у навчання іноземним мовам.
Шевченко М.В. Кейс-метод як представник сучасних інтерактивних технологій навчання у вищій школі.

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Настоящи изследвания и развитие -2012», 17-25 січня 2012, Софія «БялГРАД-БГ»ООД, 63 с.

Новикова В.В. Проблемы обучения иностранному языку студентов технических вузов.
Новикова В.В. Повышение коммуникативной компетенции студентов с помощью метода отождествления.
Свірепчук І.А. Психологический аспект перевода.

Соціум. Наука. Культура: Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет -конференції. 24-26 січня 2012 р. Ч. 5 – К. : ТОВ «ТК Меганом» – 76 с.

Чмель В.В. Тестування – як ефективний спосіб оцінювання знань.
Чмель Г.С. Тестовий контроль у процесі навчання іноземній мові.

Проблеми та перспективи розвитку науки початку третього тисячоліття у країнах СНД: зб. Наук. праць. Матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 26-28 лютого 2012 р. – Переяслав-Хмельницький, 2012.

Грищенко Я.С. Новітні інформаційні технології у формуванні іншомовної професійної компетенції у студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання.
Овчаренко З.П. Використання рольової гри у процесі навчання іноземної мови студентів-заочників технічних ВНЗ.

Матеріали VII Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 13 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 248 с.

Ахмад І.М. Навчання в дистанційній і змішаній формі студентів ВНЗ.
Варянко Т.В. Розуміння зв’язного тексту при аудіюванні.
Волкова О.А. Підвищення ефективності процесу навчання іноземним мовам за допомогою використання відеоматеріалів.
Доронкіна Н.Є. Науково-технічна стаття як об’єкт дискурсивного аналізу.
Іванченко Л.М. Цілі навчання іноземної мови на сучасному етапі.
Коломієць Л.М. Место перевода в обучении иностранного языка на неязыковых факультетах.
Лісецький К.А. Навчання з використанням Інтернет технологій.
Ломакіна Л.В. Навчання граматиці англійської мови у немовному вузі.
Матвійчук В.Б. Особенности обучения иностранному языку на старших курсах неязыковых вузов.
Мигляченко Л.Г. Роль лексико-семантичної групи дієслів в станс позиції і модифікації англійської мови.
Міхненко Г. Е. Телекомунікаційний проект у навчальному процесі вищого технічного навчального закладу.
Овчаренко З.П. The language of international communication.
Рогоза А.П. Principles of Effective Language Teaching (for Non-Philologists)
Саєнко Н.С. Формування соціальних і професійних якостей майбутніх інженерів у навчанні іноземних мов.
Свірепчук І.А. The nature of listening comprehension.
Сидоренко І.А. Перспективність використання проектного методу  при вивченні англійської мови.
Шевченко М.В. Індивідуалізація у навчанні іноземних мов у немовних ВНЗ.
Яцюк Л.А., Мигляченко Л.Г. Роль лексико-семантичної групи дієслів в транспозиції модифікації англійської мови.

Матеріали до III міжнародної науково-методичної конференції «Формула компетентності перекладача», 21 березня 2012 р. Київ: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. – 290 с.

Ахмад І.М. Методи та технології викладання іноземних мов у ВНЗ.
Доронкіна Н.Є. Інтегративний аналіз науково-технічної статті у світі диктемної теорії.
Козьміна Н.А., Попова Л.І. Тенденції сучасного країнознавства в формуванні уявлення перекладача про країну.
Коломієць Л.М. Проектна технологія як ефективний засіб мотивації студентів до вивчення іноземної мови.
Ломакіна Л.В. Творча самостійність студентів у процесі навчання іноземної мови.
Саєнко Н.С. Розвиток ціннісної парадигми майбутніх перекладачів.
Чмель В.В. Реалізація синергетичного підходу у викладанні іноземних мов у вищій школі.
Чмель Г. С. Культурологічний аспект галузевого переклад.

Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 22-23 березня 2012 р./ За заг.ред. І.В. Лузік, О. М. Акмалдінової.  – К.:НАУ, 2012. – 117 с.

Міхненко Г. Е. До питання інтелектуальної мобільності.

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції  «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування», 6-7 квітня 2012р. –  Дніпропетровськ,2012 – 105с.

Ахмад І.М. Навчання студентів немовних спеціальностей в дистанційній і змішаній формі.
Сімкова І.О. Особливості навчання англомовного професійно – орієнтованого спілкування студентів технічних спеціальностей.

Матеріали VIII Міжнародної науково – практичної Інтернет – конференції “Простір і час  сучасної науки” 19-21 квітня 2012 року; – Інститут наукового прогнозування, м. Київ

Гайдук Л.Л. Науково-теоретичні основи організації самостійної роботи студентів.

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» 05-25 квітня 2012 р. – Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», 2012. – 214c.

Варянко Т.В. Навчання читання науково-технічних текстів у немовних вищих навчальних закладах.
Волкова О.А. Нові можливості використання сучасних аудіовізуальних матеріалів.
Саєнко Н.С. Розвиток аксіологічного потенціалу студентів у навчання іноземних мов.
Сидоренко І.А. Проблемне навчання      як запрука формування пізнавальної діяльності студентів.
Щипачова Д.С. Educational podcasting.

Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції “Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації” 25-26 квітня 2012 р. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Мигляченко Л.Г., Неїжко С.І. Лінгвокогнітивний аспект науково-технічної мови.
Саєнко Н.С. Підготовка студентів технічних спеціальностей до міжкультурного спілкування.

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми філології, американські та британські студії» 25-27 квітня 2012 р. – Нац.авіаційний ун-т. К., 2012.

Боєва Ю.В. Task-based activities as an effective method of communicative-based language learning.
Саєнко Н.С. Навчання іноземної мови професійного спрямування на основі аксіологічного підходу.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура» Частина ІІ 26-27 квітня 2012 р. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012.

Саєнко Н.С. Особливості розвитку педагогічних здібностей викладачів іноземної мови в технічних університетах.

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної Інтернет – конференції “Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку”; – Інститут наукового прогнозування, 19 травня 2012р., м. Київ.

Гайдук Л.Л. Використання новітніх технологій у викладання іноземної мови.

‘Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012’. Volume 19, Przemysl: “Nauka i studia”, 2012. -88 c.

Гордієнко Н.М. Характерні особливості взаємодії лексичного складу англійської та німецької мов.

‘Efektivni nastroje modernich ved – 2012’. Dil 23, Praha: “Education and Science”, 2012. -64 c.

Гордієнко Н.М. Поняття перекладацької еквівалентності як центральна проблема теорії художнього перекладу.

Материалы за 8-а международна научна практична конференция «Найновите научни постижения», -2012. Том 18. Филологични науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 104с.

Івасюк О.В. Аналогія як уніфікований принцип мовотворення.

Матеріали 8 науково-практичної міжнародної конференції «Дні науки- 2012». (Прага-2012)

Козьміна Н.А., Кравченко Т.В. Переклад дієслів семантичного поля, що позначають розумову діяльність.

English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). – Кам’янець-Подольський ВПП «Апостроф», 2012. – 220 с.

Маслова Т.Б. Pragmatics of text coherence.
Павленко О.В. Cross-Disciplinary Approach to Teaching English for Specific Purposes

XVII Tesol-Ukraine international conference: English in Globalised world

Собецька О. Е. Use of video in EFL classes.

Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – 512 с.

Шевченко М.В. Особливості перекладу англомовних заголовків патентів українською мовою.

Національна академія наук України
Інститут Українсько – Польської співпраці
Інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах України та Польщі
Збірка наукових праць,2012

Шиліна Л.І. Developing student’s sociocultural communicative competence in the language classroom.