uk

Наукові публікації у 2015-2016 рр. (тези доповідей) частина 4

Лісецький К. А. Використання змішаного навчання у викладанні іноземної мови // Матеріли IV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна освіта: методологія, теорія, практика”, 22 квітня 2016 р – – К.: НТУУ «КПІ», 2016

Лісецький К. А. Навчання аудіюванню з використанням технології змішаного навчання // Матеріли ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов ”, 26 березня 2016 р. – – К.: НТУУ «КПІ», 2016

Лісецький К. А. Перспективи використання системи змішаного навчання // Матеріли ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Новітні освітні технології міжнародний досвід”, 21 січня 2016 р. – – К.: НТУУ «КПІ», 2016

Лісецький К. А. Принципи змішаного навчання // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”ю 30 жовтня 2015 р.. – K.: НТУУ «КПІ», 2015

Ломакіна Л. В. Активні методи навчання іноземної мови // Materialy XII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2016». – Praha, 22.01 – 30.01.2016: Publishing House «Science and Education», 2016. – Dil 7. – C. 78-79.

Ломакіна Л. В. Мотивація та застосування активних методів при навчанні іноземної мови // Materialy XII miedzyinarodowej naukowi-praktycznej conferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2016». – Przemysl, 07.02 – 15.02.2016: «Nauka i studia», 2016. – Volume 5. – C. 31-34.

Ломакіна Л. В. Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови у вищому технічному навчальному закладі // Materials of the XI International Research and Practice Conference «Fundamental and applied science –2015». – Sheffield UK, 30.10-07.11.2015: «Science and Education» LTD, 2015. – Volume 7. – С. 64-66.

Ломакіна Л. В. Сприяння вивченню англійської мови в Україні та сучасні тенденції у навчанні // Materials of the XII International Research and Practice Conference «Science and Civilization –2016». – Sheffield UK, 30.01-07.02.2016: «Science and Education» LTD, 2016. – Volume 9. – С. 56-58.

Ломакіна Л. В. Формування навичок професійно-орієнтованого аудіювання у технічному ВНЗ // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали V Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ,30.10.2015р.), 2015. – С. 81-83.

Маслова Т. Б. Комунікативна функція дискурсивних маркерів англійської мови / Т. Б. Маслова // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнар. наук.–метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К.: ЦУЛ. – С. 90-93.

Маслова Т. Б. Міжнародні екзамени з оцінки професійного розвитку викладачів англійської мови // Тези V Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» 30 вересня – 2 жовтня 2015, Одеса. – Одеса, 2015. – С. 106-107.

Маслова Т. Б. Омонімія скорочень у науково-технічній англомовній літературі / Т. Б. Маслова // Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12-15 травня 2015р.). – Чернівці: Технодрук, 2015. – С. 53-58.

Маслова Т. Б. Проблема жанрової стратифікації наукової статті / Т. Б. Маслова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. /Гол. ред. Ямчинська Т.І. – 14 квітня 2016р. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – 340с. – С. 87-91

Маслова Т. Б. Референційна і реляційна когерентність / Т. Б. Маслова // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 247с. – С. 204- 207.

Маслова Т. Б. Типи комунікантів науково-технічного дискурсу / Т. Б. Маслова // Шостий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: До 85-річчя кафедри англійської філології. Тези доповідей / За ред. В. О. Самохіної. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 79-81.

Міхненко Г. Е. Переваги використання мультимедійних дистанційних курсів у навчанні іноземної мови: точка зору студентів / Г. Е. Міхненко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : ІV Міжнародна науково-практична конференція 17 березня 2016 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2016. – С. 194–195.

Мойсеєнко С. М. 2016 – Рік англійської мови в Україні: можливості та перспективи // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016р. – К., 2016. –  136с.

Мойсеєнко С. М. Використання онлайн-платформи для формування іншомовної компетенції студентів ВТНЗ // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015

Овчаренко З. П. Абстрактні речення та їх місце у системі предикативних одиниць в українській та романо-германських мовах // Materiály XII mezinárodní vědeckopraktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016». – Díl 11. – Praha. Publishing House «Education and Science», 2016

Овчаренко З. П. Індивідуалізація навчання студентів з урахуванням розвитку їх здібностей до освоєння іноземних мов // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали Vміжнародної наук.-метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К.: ЦУЛ, 2015. – С. 95-97

Овчаренко З. П. Самостійна робота з іноземної мови у вищих учбових закладах: перспективи розвитку // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieką – 2016» Volume 7. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia. – S. 14-16

Овчаренко З. П. Труднощі аудіювання і говоріння та шляхи їх подолання у студентів зі слабкою базовою підготовкою неспеціалізованих ВНЗ // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science and сivilization», – 2016. Volume 11. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Music and life. – Sheffield. Science and education LTD. – S. 38-41

Овчаренко З. П. Формування і розвиток автономії студентів на більш високій стадії навчання іноземної мови та роль педагога у цьому процесі // Материалы международной научно-практической конференции “Передовая наука – 2016”. – Пшемисль, Наука и студия, 2016.

Огієнко В. П., Кравченко Т. В.   Контроль рецептивних видів діяльності  у ВНЗ на базі тестів // Матеріали  VIII Міжнародної науково-практичної конференції: Іноземна мова професійного спрямування  як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішнів зносин. Дипломатична Академія України. – Київ, 2016.

Огієнко В. П., Кравченко Т. В.   Організація тестового контролю у ВНЗ // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнар. наук.–метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К. : ЦУЛ. – 152 с.

Огієнко В. П., Кравченко Т. В.   Роль чтения в совершенствовании навыков иноязычной речи // Сборник научных статей «Филология, социология и культурология. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика». Том 2, Гданськ. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 80 str.