uk

Наукові публікації у 2015-2016 рр. (тези доповідей) частина 5

Парахневич А. О. Мовна гра як шлях розвитку комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна освіта: методологія, теорія, практика”. Київ, 21 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С.74-76

Парахневич А.О. Поєднання сучасних методів викладання з інноваційними технологіями у процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей  // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015

Подзігун Л. В. Комунікативно-когнітивний підхід у викладанні іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: IV міжнар. наук.-практ. конф. 21 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – С. 82-84

Присяжнюк І. С. Використання методу навчання по станціях на зяняттях з іноземної мови // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2016 р. – К., 2016. – 136 с.

Присяжнюк І. С. Категорія модальності і засоби її вираження у науково-технічній літературі // Материали за 11-а международна научна практична конференция «Achievement of high school», 17-25 листопада 2015 р. – Т.11: Филологични науки. – София, 2016. – 112 с.

Присяжнюк І. С. Метод симуляції на заняттях з англійської мови професійного спрямування // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ». – 120 с.

Садовська М. І. Навчання пасивних конструкцій в англомовному академічному письмі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». Київ, 30 жовтня 2015р. – К.: 2015

Свирепчук И. А. Нетрадиционные методы оценивания знаний студентов в изучении иностранных языков. // Материалы за XI международна научна практична конференция «Achievement of high school-2015” 17-25 November, 2015, Том 9 Педагогически наукиб Музика и животСофия, “Бял ГРАД-БГ» ЩЩД 2015

Свирепчук И. А. Интернет-коммуникации как вид самостоятельной деятельности студентові обучении иностраннім язикам. // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», 24 березня 2016 р. – К., 2016-136 с.

Свірепчук І. А. Веб-проект як складова проектної методики у викладанні іноземних мов. // Materialy XII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2016” 07-15 lutego 2016 , Volume 5, Pedagogiczne nauki, Przemysl, Nauka I studia,2016.

Свірепчук І. А. Розвиток пізнавальної самостійності  у студентів. // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні освітні технології: міжнародний досвід» 21 січня 2016 –К.:ЦУЛ-127с.

Свірепчук І. А. Роль самоконтролю в вивченні іноземних мов

Сидоренко I. А. Особливостi стилiв навчально дiяльностi студентiв при вивченнi iноземно мови професiйного спрямування // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015

Сидоренко И. А. Особенности организации и контроля самостоятельной работы студентов заочного отделения // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science without borders», March 30 – April 7, 2016 on Pedagogical sciences. Volume 8.  Sheffield. Science and education LTD, 2016

Сидоренко И. А. Особенности составления методических указаний для студентов заочного отделения при изучении профессионального иностранного языка // Materials of the XII International scientific and practical conference, Cutting-edge science, April 30 – May 7 2016, Volume 4. Pedagogical science. Sheffield. Science and education LTD , 2016

Чмель В. В. Використання інноваційних підходів до навчання іноземної мови професійного спрямування // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов”. Київ, 24 березня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016

Чмель В. В. Використання презентацій у викладанні іноземної мови професійного спрямування // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції  викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”. Київ, 4 травня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016

Чмель В. В. Методи та підходи до навчання читання іноземною мовою студентів інженерних спеціальностей // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі методи, підходи, технології”. Київ, 30 жовтня 2015 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2015

Чмель В. В. Навчання іноземної мови професійного спрямування // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна освіта: методологія, теорія, практика ”. Київ, 21 квітня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016

Чмель В. В. Розвиток комунікативної компетентності у студентів інженерних спеціальностей // Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Формула компетентності сучасного перекладача”. Київ, 26 березня 2016 р. – K.: НТУУ «КПІ», 2016

Шевченко М. В. Навчання англійської мови студентів енергетичних спеціальностей на основі CLIL // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали V міжнар. наук.–метод. конф. 30 жовтня 2015 року. – К. : ЦУЛ. – 152 с.

Шніп Ю. В. Фразеологічні новотвори на позначення концепту «час» в англійській мові та їх переклад українською мовою // Materiály XII mezinárodní vědeckopraktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016». – Díl 9. Filologické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science»  (22 – 30 května 2016 roku)  s.r.o., 2016.