uk

Наукові публікації у 2017-2018 рр. (тези доповідей) частина 3

Іванченко Л.М. Використання інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови  // Актуальні питання сучасної науки: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 30 січня 2018 р. – Ч. 2. – Дніпро: НБК, 2018 – 43-46 с.

Іванченко Л.М. Інтерактивний метод у викладенні іноземних мов // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції: «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики» 30 – 31 жовтня 2017 року/ Укл. С.М.Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька, О.Г. Смольнікова – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017 – 250-252 с.

Іванченко Л.М. Формування мотиваційної бази студентів // Сучасні освітні технології навчання: Україна-Європейський союз: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20 березня 2018 р. – К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2018. –  3-5 с.

Козьміна Н.А. “Інтелектуальні карти” – потужний інструмент для підвищення ефективності аналізу та засвоєння інформації / Н.А. Козьміна // Матеріали ORGANISATION “SMART EDUCATION” International Research and Development Conference MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: UKRAINE – EUROPEAN UNION- PUBLIC ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2018. – C. 59 – 60.

Козьміна Н.А. Використання комп’ютерних технологій для лінгводидактичного тестування компетенцій у сфері навчання іноземним мовам / Н.А. Козьміна // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – Полтава : ПолтНТУ, 2018 – С 66- 68

Козьміна Н.А. Опис графічно представленої інформації на заняттях з іноземної мови професійного спрямування / Н.А. Козьміна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні питання сучасної науки” – Ч.1. Дніпро: НБК, 2018 – C. 71 – 73.

Козьміна Н.А. Особливості лінгводидактичного тестування / Н.А. Козьміна // Матеріали The XIII International Scientific and Practical Conference. – К., 2018.

Козьміна Н.А. Професійно-орієнтоване спілкування на заняттях з англійської мови в технічних вузах / Н.А. Козьміна //Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “ Наука та освіта в умовах трансформації суспільства” – Ч.2. Дніпро: НБК, 2018 – C. 84 – 86.

Козьміна Н.А. Формування мовленнєвих навичок та розвиток вмінь аудіювання у студентів ВНЗ / Н.А. Козьміна // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми вищої професійної освіти” – К.:НАУ, 2018 – C. 198 – 199.

Кот Т.О. Ввічливість – соціокультурний і мовний феномен / Т.О. Кот  // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференціії “Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій”,- Наукове партнерства”Центр наукових технологій”.- Харків, 2017.

Кравченко Т.В. Вправи на переклад в процесі навчання іноземній мові технічних спеціальностей / Т.В. Кравченко // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» – К., 2018. – C. 92-95.

Кравченко Т.В. Елементи перекладу інформації з англійської мови на українську в процесі навчання студентів немовних вузів / Т.В.Кравченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки” –  Ч.1. Дніпро: НБК, 2018 – C. 79 – 82.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Вміння планувати вивчення окремих аспектів іноземної мови як одна із компетентностей студента / Т.В.Кравченко, В.П.Огієнко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOG. №3” (Barselona,2018  – Warszawa: Sp. z o .o. «Diamond trading tour», 2018. – P. 65–68.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Проблеми сучасного письмового тексту: професійний погляд та методичні питання / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко // Zbiór artykułów naukowych recenzowanych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. PEDAGOGY. №3” (Rotterdam, 30.03.2018-31.03.2018). – Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – P. 42–43.

Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Формирование готовности специалиста для работы с большими объемами текстовой информации / Т.В. Кравченко, В.П. Огієнко// Збірник наукових працб «Science, research, development: philology, sociology and culturology» (Berlin). – Warszawa, 2018. – P. 68-70.

Лісецький К.А. Використання мережі Інтернет для вдосконалення навичок читання // Сучасні освітні технології навчання: Україна – Європейський Союз: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20 березня 2018 р. – К.: ГО «Смарт-освіта». 2018. – 123 с..46-49

Лісецький К.А. Використання метода відновлення тексту у змішаному навчанні // Нові концепції у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 30-31 жовтня 2017 р.

Лісецький К.А. Стратегія вдосконалення навичок читання в змішаному середовищі // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – К., 2018. – 197 с.

Ломакіна Л.В. Мультимедіа презентації у навчанні іноземних мов / Л.В. Ломакіна // Modern scientific potential – 2018: Materials of XIV International research and practice conference February 28 – March 7, 2018. – Shefield UK “Science and Education Ltd”, 2018. – Volume 7. – C. 57-59

Ломакіна Л.В. Навчання іноземної мови з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей / Л.В. Ломакіна // Areas of scientific thought – 2017: Materials of XIII International research and practice conference December 30, 2017 – January 7, 2018. – Sheffield UK “Science and Education Ltd”, 2017. – Volume 9. – C. 6-9

Ломакіна Л.В. Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови у вищих навчальних закладах / Л.В. Ломакіна // Naukowa mysl informacy jnej powieki – 2018: Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 07-15 березня 2018 року. – Przemysl “Nauka i Studia”, 2018. – Volume 3. – C. 40-42

Ломакіна Л.В. Сучасні тенденції у навчанні іноземних мов / Л.В. Ломакіна //  Veda a vznik – 2017: Materialy XIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference 22-30 грудня 2017 року. – Praha Publishing House “Education and Science”, 2017. – Volume 8. – C. 72-74

Маслова Т.Б. Експресивність термінологічних скорочень у сучасному англомовному дискурсі з енергетики / Т.Б. Маслова // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжнарод. наук.-практ. конф. 20 кв. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – С. 151-155.

Маслова Т.Б. Жанрово-базований підхід до навчання академічного письма / Т.Б. Маслова // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»: 15 травня 2017 р.: Зб. матер. конф. / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. –C. 137-140.

Маслова Т.Б. Прагматична компетентність іншомовного професійного спілкування / Т.Б. Маслова // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – С. 106-109.

Маслова Т.Б. Прономінальні засоби самопрезентації в англомовних наукових статтях / Т. Б. Маслова // Мовна фахівця: сучасні виклики та тренди: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) 17 січня 2018 року. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018. – С.63-66.

Михайленко А.В. Сполучувані можливості загальновживаних слів та термінів в англійській мові / А.В. Михайленко // Сучасні освітні технології навчання: Україна – Європейський Союз: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2018 − К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2018. – С. 61-64

Міхненко Г.Е. Оцінювання як засіб навчання англомовних публічних виступів студентів технічних університетів / Г.Е. Міхненко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : VІ Міжнародна науково-практична конференція 20 березня 2018 р.: тези доп. – К. : НАУ, 2018. – C. 209–210.

Міхненко Г.Е. Покоління Z: виклик викладачам іноземної мови / Г.Е. Міхненко  // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: ХIIІ міжнародна науково-практична конференція, 12 квітня 2018 р.: тези доп. – К, 2018. – C.113–114.

Міхненко Г.Е. Формування системного мислення у процесі навчання іноземної мови / Г.Е. Міхненко // Зимові наукові підсумки 2017 року:  ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 25 грудня 2017 р. : тези доп. – Дніпро, 2017. – Ч. 2. – C.58–61.

Мойсеєнко С.М. Комп’ютерний дискурс як нове комунікативне середовище / С.М.Мойсеєнко // Materialy XIV  Mezinarodni vedecko – prakticka konference “Dny vedy- 2018”, Volume 5: Praha. Publihing House “Education and Science”- C.26-30

Мойсеєнко С.М. Перекладацька еквівалентність в англомовних науково-технічних текстах / С.М.Мойсеєнко // Мови професійної комінікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.28 лютого 2018р. – Київ.: КПІ ім.Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”.- 2018р. – С. 177-179

Мойсеєнко С.М. Розвиток навчальної автономії студентів ВТНЗ при формуванні іншомовної компетентності / С.М.Мойсеєнко // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018р. – К., 2018. – С. 114 -116

Моренцова А.В. Використання онтології предметної області для усунення неоднозначностей при комп’ютерному перекладі технічних текстів. // Актуальні питання сучасної науки: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 30 січня 2018 р.—  Ч. І — Дніпро: НБК, 2018 — С. 82-87.

Моренцова А.В. Структурные и семантические особенности фразеологических единиц английского языка, содержащих лексему со значением количества. // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій”(м.Харків, 13-14 жовтня 2017 року). / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». — Харків, НП «ЦНТ», 2017. — С. 101-104.