uk

Наукові публікації у 2016-2017 рр. (тези доповідей) частина 2

Варянко Т.В. Особливості вимог до професійної майстерності викладача іноземної мови  вищого технічного навчального закладу // Інноваційні підходи у викладанні дисциплін: Європейські студії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.  10 січня 2017 р. – К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2017. –  35-37 с.

Варянко Т.В. Тестування студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземної мови для участі у програмах акдемічної мобільності // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов:  Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції,  28 лютого 2017 р. – К., –  32-33 с.

Волкова О. А. «Інформаційно-комунікативні технології в рішенні задач формування іншомовної комунікативної компетентності студентів». – Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 року. – Київ, 2017. – С. 34 – 37

Волкова О. А. «Контроль рівня сформованості компетентності в іншомовному професійно орієнтованому аудіюванні» // Материалы XIII  Международной научно-практической «Дни науки – 2017» – Вып. 4. Педагогические науки. Прага. «Education and science» – 96 с.– С. 77-79.

Волкова О. А. «Мультимедійні презентації в навчальному процесі» // Материалы XIII  Международной научно-практической «Новейшие научные достижения – 2017» – Вып. 5. Педагогические науки. София. «Бял ГРАД – БГ» – 116 с.– С. 90-92.

Гордієнко Н.М. Применение концепции нейрологических уровней в процессе преподавания иностранного языка. // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2017”.  Przemysl,  07.03.- 15.03.2017 : Nauka i studia, 2017.  – Tom 4.  – P. 7-9

Грищенко Я.С.  Презентація як мотивуючий елемент навчання англійської мови професійного спрямування // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017р. – К., 2017. – С. 40-41.

Грищенко Я.С. Речевой акт как базовый структурный элемент английской оды ХІХ века // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 січня 2017 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С. 60-63.

Грищенко Я.С., Грищенко С.Г. До питання підвищення якості навчання професійно-орієнтованої англійської мови фахівців залізничного транспорту // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С. Щудло, О. Заболотної, О. Ковальчук. – Київ – Дрогобич: ТзОВ «Трек-Лтд», 2017. – С. 38-40.

Дичка Н. І. Сучасні підходи до навчання англійської мови професійного спрямування / Н.І. Дичка // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти, 20 квітня 2017 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2017. – с. 72 – 76.

Дичка Н.І., Павленко О. В. Ефективне застосування таксономії Бенджаміна Блума у навчанні англійської мови для професійних цілей / Н.І. Дичка, О. В. Павленко // Матеріали 13-ї Міжнародної наукової практичної конференції “Найновите научни постижения – 2017” 15–22 березня 2017р. – Софія: Бял Град-БГ, 2017. – Т.4. – с. 27 – 29.

Доронкіна Н.Є. Жанрова специфіка аргументативного дискурсу // Матеріали V Міжнародної науково-практичній конференції «Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». Київ, 20 квітня 2017р. – К.:«Політехніка», 2017

Доронкіна Н.Є. Особливості технології змішаного навчання у викладанні іноземної мови // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладання іноземних мов». Київ, 28 лютого 2017р. – К.:«Політехніка», 2017

Доронкіна Н.Є. Прагматична суперструктура аргументативного дискурсу у науково-технічних статтях // Матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст». Умань, 25-26 травня 2017р. ‒ Умань: «Візаві», 2017

Доронкіна Н.Є., Івасюк О.В. Teaching foreign languages in the context of perceptive modality // Materialy XIII Mezinarodni vedecko – prakticka konference, “Dny vedy ‒ 2017”. Praha, 22-30 brezna 2017. ‒ Praha.: Publishing House “Education and Science”, 2017

Іванченко Л.М. Академічне письмо англійською мовою // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. – К., 2017. – 56-57 с.

Іванченко Л.М. Організація бізнес ігри // Інноваційні підходи у викладанні дисциплін: Європейські студії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 10 січня 2017 р. – К.: ГО «СМАРТ-ОСВІТА», 2017. –  32-33 с.

Козьміна Н. А. Вправи на розвиток навичок аудіювання та контролю сприйняття аудіо інформації на заняттях з іноземної мови у технічному університеті // Materials of XII International Research and Practice Conference Areas of Scientific Thought -2016/2017/ Phililogical Sciences/ Science and Education Ltd Sheffield UK 2016.

Козьміна Н. А. Вправи на формування та активізацію іншомовної лексики професійного спрямування на практичних заняттях з іноземної мови // Х Міжнародна науково-практична конференція “Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян”. Міністерство Освіти і науки України. Національний авіаційний університет. Центр міжнародної освіти. 20-21 квітня 2017.

Козьміна Н. А. Індивідуалізація процесу навчання // Материалы ХІ Международной научно-практической  конференции «Наука без границ – 2017» 30 марта- 07 апреля 2017.

Козьміна Н. А. Написання рефератів за фахом англійською мовою як ефективний вид самостійної роботи студентів технічних університетів // Материали за ХІІ международна научна практична конференція Бъдещето въпроси от света на науката – 2016. 17-25 декември, 2016. Том 13 Филологическите науки. София «БялГрад-БГ» ООД 2016.

Кондрашова А.В. Використання подкастів у викладанні ESP // Науковий простів Європи: Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції.  7-15 квітня 2017 р.

Кондрашова А.В. Сучасні стратегії навчання: шляхи підвищення ефектвності викладання іноземної мови у ВНЗ // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов:  Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції,  28 лютого 2017 р. – К., –  52-54 с.

Кот Т.О.,  Шиліна Л.І. Соціальні аспекти створення професійних письмових текстів в сучасному світі //  Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції в НТУУ КПІ 20 квітня 2017 ( 113-116с.), 2017

Кот Т.О., Огієнко В.П.  Подготовка студентов к чтению и переводу деловых текстов и документации  на иностранном языке // Сборник научных статей «Литература, социология и культурология” – 30.01.17-31.01.17-Warszawa (PL), T 2: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 120 str

Кот Т.О., Шиліна Л.І.  Особливості текстів в галузі права: соціальні аспекти //  Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції в НТУУ КПІ 20 квітня.- К., 2017

Кот Т.О., Шиліна Л.І. Передумови розвитку усного мовлення для спеціальних цілей // Матеріали ХІІ міжнародної  науково–практичної  конференції: «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Київ, 28 лютого 2017 р.- К., 2017. -190 с.