uk

Наукові публікації у 2014-2015 рр. (статті)

Аношкова Т. А. Implementation of global competency in higher education // Advanced Education: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3.

Аношкова Т. А. The characteristics of the US higher education and its distinguishing features // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – № 5 (II).

Аношкова Т. А. Особенности высшего образования в США в условиях глобализации // Молодой учёный. – Казань, 2015. – № 10 (90).

Ахмад І. М. Effective and modern methods of teaching a foreign language in high school // Збірник наукових праць Теоретичні питання культури, освіти та виховання, КНЛУ випуск № 50, – К. 2014р.

Ахмад І. М. Innovation and tradition in mixed form of teaching student non-linguistic specialties // Збірник наукових праць Теоретичні питання культури, освіти та виховання, КНЛУ випуск № 50, – К. 2014р.

Ахмад ІМ. The main components of pedagogical communication between teacher and students // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2014. – №2.

Ахмад ІМ. The research of the associations in linguistics // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2014. – №2.

Ахмад І. М. Актуализация темпоральных семантических признаков в рефлексемах названий частей суток // Журнал « Наукові записки» Ніжинского державного університету ім. М.Гоголя. Серія Філологічні науки – Нежін 2015.

Батюта Т. В. Pragmatic characteristics of speech acts in official documents // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – № 5.

Бобровник С. М. Ethnic stereotypes and their reflection in English and Russian languages // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2014. – №2.

Бобровник С. М. Language embodiment of the concept “privacy” // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – № 5.

Бобровник С. М. Peculiarities of scientific style in scientific chemical texts // Scientific Journal “ScienceRise” volume 5/1(10): 18 н. праць . – Харків, 2015. – № 2.

Бойко І. В. Motivation and stimulation of effective teaching and learning process // Новітня освіта Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Наукове видання. – Київ, 2015. – №3.

Варянко Т. В. Основні аспекти навчання читанню науково-технічних текстів у немовних вищих навчальних закладах // Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі : матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. інтернет-конф. – Черновци,  2015.

Волкова О. А. Online audio and video materials for teaching professionally oriented listening in technical universities // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2014. – №3.

Волкова О. А. Зміст навчання англомовному професійно орієнтованому монологічному мовленню майбутніх технологів // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.  Випуск СХХІІ (122). 188 с. (Серія педагогічні та історичні науки).

Гордієнко Н. М., Ломакіна Л. В. Stimulation of students’ interest to learn foreign languages in technical universities // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – №5

Гордієнко Н. М., Ломакіна Л.В. Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3.

Грицай І. С. Описовий переклад неологізмів в межах концептуальних систем «людина і світ» та «спосіб життя і дозвілля» // Наукові записки. – Випуск 136. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015.

Грицай І. С. Тranslation of technical terms in popular science TV programs // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3.

Грищенко Я. С. Дискурсивность английской и американской оды XVII-XX веков // Мир языковых форм: сборник научных статей: к 95-летию проф. Г.П.Цыганенко. Серия: Концептуальный и лингвальный миры / Отв. соред. В.В.Колесов, М.В.Пименова, В.И.Теркулов. – Санкт-Петербург: ВИ ЖДВ и ВОСО, 2015.

Грищенко Я. С. Индивидуализация процесса дистанционного обучения иностранному языку с учетом особенностей памяти студентов // Вестник науки и образования. Научно-методический журнал. – М.: «Проблемы науки», 2014.

Грищенко Я. С. Особливості дискурсивності американської оди ХІХ – ХХ століть // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015.

Грищенко Я. С., Овчаренко З. П. English borrowings in the Russian language at the end of the 20th-21st centuries // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3.

Грищенко Я. С., Сидоренко І. А. Etymological environment of English loans penetration in the Russian language // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015.

Грищенко Я. С., Сидоренко І. А. The role of the newest interactive distance technologies in formation of foreign language sociocultural competence of part-time students in technical universities // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2014. – №2.

Дичка Н. І. Організація експериментального навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Науковий журнал Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Серія педагогічні науки. Випуск 6 (339). – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра загальної педагогіки і соціології, 2015.

Доронкіна Н. Є. The features of causal link in technical research papers // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка.: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – № 5.

Доронкіна Н. Є. Прагматичний напрямок аргументації у жанрі науково-технічної статті // Наукові записки КДПУ ім. В. Вінниченка. Філологічні науки. Випуск 138: зб. наук. статей. РВВ  – Кіровоград: КДПУ, 2015.

Доронкіна Н. Є. Социологический аспект аргументативного дискурса в языке науки // Наука, техника и образование. Научно-методический журнал. – М.: «Проблемы науки», 2015. – № 4(10).

Іванченко Л. М. Преподавание английского языка для студентов инженерных факультетов // Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Черновци,  2015

Івасюк О. В. Дивергентное словообразовательное гнездо как объект исследования функциональной дериватологиии // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Випуск 18. – Ужгород, 2014.

Івасюк О. В. Дивергентные тенденции в словообразовательном гнезде русского глагола физического восприятия нюхать // Вісник Черкаського університету: Серія Філологічні науки. Випуск 27 (280). – Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького, 2014.

Коршук Т. Л. Developing students critical thinking through introducing video materials into educational process // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2014. – №2.

Коршук Т. Л. Семантичні характеристики квантитативних одиниць англійської мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 50 / За заг. редакцією проф.. Матвієнко О.В., укладач – доц.. Кудіна В.В. – К.:Вид. центр КНЛУ, 2014.

Кравченко Т. В., Огієнко В. П. Проблемы дистанционной работы переводчика // Збірник наукових статтей до 145-річчя від дня народження Лесі Українки: Наука і культура. – Київ, 2015.

Лісецький К. А. Blended learning model in system of higher education // Збірник наукових праць факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» «Advance education», Випуск 4.

Лісецький К. А. Модель змішаного навчання в системі вищої освіти // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжкультурна комунікація в європейському мовному вимірі», 12 травня 2015 р.

Маслова Т. Б. Лінгвостилістична характеристика функціонально-мовленнєвих форм англомовної наукової комунікації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. тез та статей VІІ Міжнарод. наук.- практ. конф., Одесса 11-13 вересня 2014 року / під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одесса: Грінь Д. С., 2014.

Маслова Т. Б. Мова науки у вимірах функціонального стилю та дискурсу // Англістика та американістика: (зб.наук.пр). – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2014. – Том 1, Вип. 11.

Матковська Г. О. Linguistic devices of developing text formal integrity // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №3.

Матковська Г. О. Античні джерела композиційної структури художнього тексту // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Випуск 138. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015.

Матковська Г. О. Багатовимірність тексту як об’єкта лінгвістичних досліджень  // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – №53.

Матковська Г. О. Поетика композиції художнього твору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 21.

Міхненко Г. Е. Characteristics of a technical university educational environment in the context of the intellectual mobility development // Новітня освіта : зб. наук. праць. – К., 2014. – № 2.

Міхненко Г. Е. Treating the concept “іntellectual mobility” as an integrated characteristic of future professionals // The Advanced Science Journal. – №1. – 2015.

Міхненко Г. Е. Структура інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів // Рідна школа: Науково-педагогічний журнал. – 2014. – №8-9.

Мойсеєнко С. М. Парадигматико-класифікаційний аналіз англомовного складнопідрядного речення // Наукові записки. – Випуск 136. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015.

Мойсеєнко С. М. Речення з розщепленням як прагматичні оператори системності англомовного дискурсу // Наукові записки Національного Університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць/І.В.Ковальчук, О.Ю.Костюк, С.В.Новоселецька.  – Острог: Видавництво Національного Університету «Острозька академія», 2015.

Овчаренко З. П. О творческом разрешении противоречий // [Текст] / З. П. Овчаренко // Молодой ученый. — 2015. — №3.

Олізько Ю. М. Лінгвометодичні особливості англомовного матеріалу cучасних підручників загальної хімії // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. Праць. – Кам’янець-Подільський: нац. ун-т ім. Івана Огієнка, ін-т педагогіки НАПН України, 2015. – Вип. 18 (1-2015).

Олізько Ю. М. Міждисциплінарний підхід як засіб реалізації основних дидактичних принципів навчання // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип. 18.

Павленко О. В. Особливості навчання майбутніх інженерів написання англомовної технічної звітної документації // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXІ століття:  зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф Одеса, 11-13 вересня 2014 р./ під заг. ред. В.Г. Спрінсяна. – Одеса : Грінь Д.С., 2014.

Павленко О. В.: Can my students use Google Docs to develop their lab and design reports? // Teacher Research Programme 2014. Digital Pedagogy Cambridge University Press, 2014.

Попова Л. І. Особливості англійської наукової мови в сучасній міжнародній комунікації // Збірник наукових статтей до 145-річчя від дня народження Лесі Українки: Наука і культура. – Київ, 2015.

Попова Л. І. Переводчик –  это и поэт, и путешественник, и гражданин ( на материале творчества Татьяны Комлик) // Международный сборник научных статей. Актуальные вопросы переводоведенияи практики перевода. Выпуск 5. – Н.Новгород: Бюро переводов «Альба», 2015.

Садовська М. І. Peculiarities of term subclasses // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Серія: Філологія. Педагогіка: Зб.н. праць. – Київ, 2015. – № 5.

Свірепчук І. А. The Internet as a part of professional training // Advanced education.Новітня освіта:Зб.н. праць.-К., 2015. – №3.

Свірепчук І. А. Іншомовна професійно-технічна компетентність як фактор успішної професійної діяльності фахівця // «Наукові записки» Серія: педагогічні та істричні науки.: Зб.н. праць. –К.: Вид-во НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2014. №122.

Сидоренко І. А. Підходи до вивчення ідіостилю у лінгвістичних дослідженнях художнього тексту // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць  / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця :  ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 21.

Чмель В. В. Use of video materials for teaching English for specific purposes // Новітня освіта: Зб. н. праць. – К., 2015. – №4.

Шевченко М. В. Communicative Approach to Teaching English at Technical Universities // Advanced Education: Collection of Scientific Works. – Kyiv, 2015. – # 3.

Шевченко М. В. Особливості навчання студентів технічних спеціальностей англомовного усного мовлення // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон, 2015. – № 2 (17) лютий, 2015 р., Частина 6.

Щипачова Д. С. Linguistic Aspects of Lying // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. Н. праць. – Київ, 2015. – №5.